mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Lola

  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote

Mahitungod Nako

Batan-on ko nga propesyunal nga hilig sa pamalaod. Migradwar ko sa law school ug nahimong barrister niadtong 2010. Ganahan ko og sport, ilabi na sa football, ug ganahang maminaw ug mokanta sa mga musika sa ebanghelyo. Ganahan kong magkat-on bahin sa mga tawo ug lain-laing kultura, ug mao nga swerte ko nga makabiyahe sa tibuok kalibutan. Nagplano ko nga mobiyahe pa og kadaghan. Usa ko ka igsoon ug bag-o lang gyud usa na ko ka iyaan—ug nindot kaayo kini nga kasinatian.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay kini nakapalipay kanako. May determinasyon ko kanunay ug may kalinaw sa kinabuhi. Usa ko ka Mormon kay naghimo ni nako nga MASENTRO si Jesukristo sa inadlaw nakong pagpakabuhi. Usa ko ka Mormon kay milambo ko tungod niini, nakakat-on bahin sa akong kaugalingon ug sa plano sa Dios alang kanako.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot ko kutob sa mahimo nga magpakabuhi sa akong gituohan pinaagi sa akong buhat. Layo pa kaayo ko sa pagka-perpekto ug mao nga nagkat-on ug naglambo ko matag adlaw. Sa simbahan responsable ko sa pagplano og makalingaw nga mga kalihokan alang sa mga batan-on. Naningkamot mi nga magkapundok kausa matag bulan, ug modapit mi sa among mga higala sa pag-apil sa kalingawan. Bag-o lang apil ko sa pagplano og usa ka party nga himoon sulod sa barko diha sa River Thames. Nindot kaayo ang among gabii ug nalingaw gyud mi!!! Nagtudlo sab ko sa kababayen-an sa among Simbahan sa katapusang Dominggo sa bulan. Duna mi diskusyon kon unsay among gibati bahin ni Jesukristo ug sa Iyang impluwensya sa among kinabuhi.