mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ling Wai-yee (Linda)

  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling

Mahitungod Nako

Positibo ako nga babaye nga nalipay sa kinabuhi bisan og kini lisud. Isip usa ka super mama aron mahimo ang tahas sa usa ka inahan, panarbaho, panerbisyo sa Simbahan, ug personal nga kalamboan sa kalibutan nga labihan ang kompetisyon, naglisud ko sa pagbalanse, apan may butang sa akong hunahuna ug kasingkasing nga nagtabang sa akong determinasyon aron magpadayon. Ganahan ko og musika, sayaw, art, maghunahuna, mag-hike, ug magbiyahe libut sa kalibutan. Ganahan usab kong makighimamat og lain-laing matang sa mga tawo ug mahibalo sa ilang kasinatian, pangandoy, ug panghinaut, nga makadugang sa akong espiritwalidad ug panglantaw sa lahi nga pamaagi. Mituo ko nga ang gugma, kamabination, ug kalooy makabayaw sa mga tawo ug makaayo sa kalibutan kon ang mga tawo moabli sa ilang kasingkasing ug hunahuna alang sa kausaban. Nanghinaut kong mahimong usa ka ligid sa pagpa-iswag sa kalibutan ug modasig sa batan-ong henerasyon karon sa pagpasiugda og maayong pagpakabuhi uban sa kamasaligon ug pagtahud.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ngano nga usa ko ka Mormon? Nakapangutana ko sa kaugalingon sa milabayng katuigan. Nahibalo ko bahin sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tin-edyer pa ko. Niadtong panahona, interesado ko og relihiyon ug nakadayeg kaayo sa kugihang mga misyonaryo nga misakripisyo sa ilang panahon, kwarta, edukasyon, o panarbaho aron mobiyahe og lagyo gikan sa ilang nasud ngadto sa laing nasud aron makat-on og bag-ong pinulongan ug magsangyaw sa ebanghelyo. Tungod sa pagdasig sa mga misyonaryo, nagtuon ka sa mga kasulatan, nag-ampo, ug mitambong og mga miting sa Simbahan aron pangitaon ang akong pagpamatuod. Tungod sa kusganong pagsupak sa akong mga ginikanan nga moapil ko sa mga kalihokan sa Simbahan, naghulat ko og tulo ka tuig aron mabunyagan ug dayon makabaton og pagpamatuod. Human sa bunyag, akong nadungog ang hinay, hinagawhaw nga tingog nga balik-balik nga nag-ingon kanako sa pagsunod sa mga sugo, ug mipainit sa akong kasingkasing. Diha dayon nahibalo ko nga ang Espiritu anaa kanako ug mogiya kanako. Bisan karon, kini nga panumduman lab-as gihapon ug ang init nga pagbati anaa gihapon. Paglabay sa panahon, miagi ko og daghang pagsulay aron magpadayon ang akong pagtuo ug pagka-Mormon sa lahi nga mga ang-ang sa kinabuhi, panarbaho, ug sa sosyal nga mga kahimtang. Bisan og nakamisyon ko kaniadto, grabe kaayo ang tintasyon sa taas nga panaw sa kinabuhi nga ako nagkinahanglang magbantay gayud sa kalibutanong mga laang sa tanang panahon. Kon mosalop na ang adlaw, ug ikaw nag-inusara nga makigbugno sa tintasyon ug kalisdanan, makapangutana ko ngano nga Mormon man ko ug dili sakop sa laing relihiyon o ordinaryo nga tawo kinsa hayahay ra kaayong tan-awon ug wala kaayoy mga kaakohan. Hinoon, ang hinay, hinagawhaw nga tingog mohupay kanako ug mopasalig kanako nga ang akong pagpili eksakto. Kon ako dunay kalinaw ug kamaya sa ebanghelyo, akong maamguhan nga ang mga sugo mao ang mga panagang nga manalipod kanako gikan sa mga sayop ug kadautan ug mabati ang kagawasnon nga walay kahadlok tungod sa Pag-ula ni Jesukristo. Ako mapasigarbuhon ug malipayon sa akong pagka-Mormon tungod kay ang Dios buhi, ang Simbahan tinuod, ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios, ug dako kaayo og bili kanako.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang magpakabuhi sa pagtuo ug paglahutay sa katapusan usa ka dakong hagit kay kinahanglan ka og higpit nga disiplina, pailub, pagtuo, ug kaalam aron puy-an ang gituohan. Dul-an sa 40 ka tuig na kong miyembro, ug kon hinumduman nako og giunsa nako sa pagsunod ang akong gituohan, makaingon ko nga ang akong kasinatian may tulo ka aspeto. Una, makigsuod sa Ginoo. Kon ang tawo malingaw sa temporal nga mga kalihokan sama sa panarbaho, pag-atiman sa pamilya, pagbuhat sa sosyal nga mga obligasyon, ug pagtiwas sa mga rekisito sa panarbaho, dali ra ang pagkahisalaag ug anam-anam nga mawala sa simbahan kay kita mga tawo lamang nga may mga kahuyang. Aron padayon ang espirituhanong kaayohan, kanunay kong makigsulti sa Dios diha sa pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan ingon man sa pagserbisyo sa Simbahan ug pag-adto sa templo para ikauban ang Balaang Espiritu aron ako sa kanunay suod sa Dios. Ikaduha, moserbisyo sa akong kaigsoonan sa Simbahan ug sa komunidad. Ang pagserbisyo nakahimo nakong dili hakog ug mas nagpakabana sa mga panginahanglan sa uban. Mobisita ko sa mga kabus ug timawa, mopaambit sa pagpamatuod, motudlo sa ebanghelyo, ug nagdumala og mga programa sa mga bata, kabatan-onan ug kababayen-an. Bag-o lang apil ko sa buhat sa charity sa paghatag og mga self-reliance project sa naglisud nga mga single mother ug mga pamilya sa China aron molambo ang kalidad sa ilang kinabuhi. Kini nga mga serbisyo mipalapad sa akong panglantaw sa kinabuhi ug nakalig-on sa akong pagtuo aron mas makasabut ko sa gugma sa Dios alang sa Iyang mga anak dinhi sa kalibutan. Ang katapusan, pagpamalandong sa kaugalingon. Ang pagpamalandong sa kaugalingon makalig-on sa pagtuo. Kon may katakus ko sa pagpamalandong, akong makita ang akong kalig-on ug kahuyang alang sa dugang nga kalamboan ug mahimong mas maayong Kristiyano. Akong nakab-ot ang mas lig-ong tinguha nga mahimong sama sa Dios, nga usa ka kusganong tinguha nga magpakabuhi uban sa pagtuo alang sa nangagi ug sa umaabut. Bisan pa sa kamatuoran nga ako dili perpekto nga binuhat, ang pagtuo naghatag nako og paglaum aron magpadayon pagbuhat sa pinakamaayo ug mituo nga makahimo ko og mas maayo kon padayon nako kini nga trabahoon.