mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Lindsey Stirling

  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling

Mahitungod Nako

Sa akong pagkabata, naglisud ang akong pamilya, hinoon wala nako ibaylo ang akong mga kakabus sa bisan unsa pa. Mao kadtong mga tuiga nga nakakat-on ko nga ang gunting ug pintal makahimo diay sa karton nga usa ka spaceship padulong sa mars, nga kon isul-ob ang nagkagidlayng pink nga sinina mamahimo kining usa ka pangsayaw nga gown, ug ang pagkaon og usa ka panaksan nga cereal diha sa salog uban sa akong papa usa ka nindot nga panahon. Bisan sa daghang limitasyon nga nagpugong nako, niining mga tuiga natudloan ko sa pagpangandoy og taas, pagtrabaho og maayo ug pagtagamtam sa ginagmayng yano nga mga panahon sa kinabuhi. Sukad niana, nakakat-on ko sa pag-violin, nagsugod ko og film school sa BYU, miadto ko og Mormon nga Misyon sa New York, nakahuman og eskwela sa BYU sa recreational therapy ug mitrabaho sa rehab centers sa nagkaproblema nga mga batan-on. Nagtrabaho ko sa musika dihang miadto ko sa Americas got talent niadtong 2010. Giingnan ko sa mga judges ug sa ubang “professionals” sa musika nga dili kaayo ko kamao ug dili ko mahimong usa ka tigpasundayag. Kana nga batang babaye nga mihimo og mga rocket gamit ang mga karton nagpadayon sa pagpangandoy og taas. Pinaagi sa youtube nakakuha ko og milyon nga mga tumatan-aw sa tibuok kalibutan. Usa na ko karon ka tig-tour nga musician ug nakab-ot ang akong pangandoy.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Dunay panahon nga nawagtangan ko sa akong ambisyon, wala na koy tumong, ug nagsugod sa pagkalagot sa kaugalingon. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang kahayag nga nakatabang nga higugmaon ang akong kaugalingon pag-usab. Mituo gayud ako nga dunay plano ang Dios alang nako nga pinaagi sa mga kasulatan, pinaagi sa personal nga pagpadayag ug sa mga pulong sa buhing Propeta, nakahibalo ko nga ako anak sa Dios, ug ang plano sa Dios usa ka plano sa kalipay. Nakausab kini sa tanan; akong nahibaloan ang akong mga hilig, may tinguha na usab ako sa paglihok… bisan unsa, ug akong nakaplagan ang kalipay nga akong nakalimtan nga mahimong bation. Nagpasalamat ko sa Basahon ni Mormon ug nahibalo ko nga tinuod kini. Kon kini akong basahon nindot ang akong pagbati, ug mas malinawon ko. Nakakita ko og mga tubag sa importante nakong mga pangutana ug nakatabang kini nako nga mas maduol kang Jesukristo. Gawas sa akong pagtuo, kon akong sundon ang mga sumbahan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mas malipayon ko ug dili ko kini ikalimod. Kon ang “importanting” mga butang sa kinabuhi mohasol nako, nagpasalamat ko nga makaadto ra ko sa templo, nga ako makaampo o makabasa sa mga kasulatan ug mapahinumduman ko sa butang nga importante gayud. Sa kalibutan nga ang tanan nagkausab mihatag ang Dios nato og butang nga atong kadangpan; wala kita Niya pasagdi nga mag-inusara.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang industriya sa musika dunay mga sumbanan. Dili ko kaihap sa higayon nga gitanyagan ko og drugas, o gidapit sa pag-apil og ubang kalihokan nga makadaot nako o sa uban. Gisunod ko ang ebanghelyo kada adlaw sa akong pagdesisyon nga nakatabang nako nga magmatinud-anon sa akong sumbanan. Usa ko ka tig-tour nga musician ug nalipay nga dunay limpyo, gawasnon sa drugas, hilom ug luwas nga dapit sa bus nga pang-tour. Nakadungog kog dili maayo nga istorya bahin sa pag-tour ug sa bati nga sugilanong nahitabo. Hinoon, tungod kay dunay mga sumbanan nga gihimo sa akong pag-tour, walay ngil-ad nga hitabo, ug tanan kami nagkasuod sa among panag-uban sa kinabuhi. Bisan asa ko sa kalibutan, makakita ko og LDS nga Simbahan nga matambungan inigka-Dominggo ug mobati ko nga naa ra sa amoa.