mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Laly

  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro

Mahitungod Nako

Ganahan ko nga magkulit, mag-paint, mang-adorno ug mogamit sa akong imahinasyon sa paghimo og lahing mga butang. Sukad sa gamay pa ko, nakaila na ko og tawo nga nagtrabaho sa pagpamaligya tungod niana nakahuman ko og kurso nga marketing, butang nga ganahan kaayo nako. Ganahan kong makig-uban sa akong pamilya, motabang ug motudlo og mga tawo. Nagtuo ko nga ang pamilya maanindot nga oportunidad sa kinabuhi ug ang pagkaminyo usa ka lahi nga kasinatian. Ang akong bana ug ako suod kaayo ug ang daghang proyekto nga among nahimo sa among kaminyoon gihimo sa pagtambayayong. Ang among panahon sa paglingaw-lingaw mao ang pagpangguba ug padayon nga pag-ayo niini. Kanunay namo kining gihimo sa among panimalay ug sa gamay kaayong kwarta nakahimo mi og nindot nga mga butang. Niadtong 2009 miadto ko sa estado sa Arizona, USA, sa pagserbisyo og misyon sa simbahan sulod sa 18 ka bulan ug gitudlo sa mga tawo ang mga butang nga akong nahibaloan ug ang kalipay nga gihatag sa Dios sa akong kinabuhi.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pagkahibalo diin ko nagpuyo sa wa pa ko matawo, unsay katuyoan niining kinabuhia ug asa ko padulong human ko mamatay, sa kasiguroan nga dunay Dios nga nahigugma nako ug nga ako Iyang anak, nagdasig nako sa pagsunod sa pagtulun-an ni Jesukristo. Ang kamatuoran nga makamata ko kada adlaw ug makita niining kinabuhia nga usa ka panahon sa pagsulay ug dunay katuyoan ang pagpakabuhi, nakalipay nako. Ang kahibalo nga ang pamilya magmahangturon, kon maningkamot ko niini, naghatag nako og kahupayan ug nagtabang nga nalahi ang akong pagpakabuhi. Usa ko ka Mormon tungod kay kini naghimo nakong malipayon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa simbahan duna mi organisasyon sa young women, 12 ngadto sa 18 ang edad. May pribilehiyo ko nga makaserbisyo og dugay niini nga grupo sa batan-ong mga babaye ug pagtabang nilang makasabut sa ilang potensyal isip mga anak sa Dios. Kini nga organisasyon dunay manwal nga gitawag og Ang Akong Personal nga Kauswagan, diin ang matag batan-ong babaye mokab-ot sa ilang mga tumong aron sila mas maduol sa Dios. May oportunidad ko nga mohimo niini nga programa ug sa pagkakaron nag-awhag sa batan-ong mga babaye sa paghimo sa ingon. Niadtong 2009, may oportunidad ko nga magserbisyo og usa ka misyon isip full-time nga misyonaryo sa Simbahan ug pagtudlo sa mga tawo nga ang Dios, tungod sa Iyang gugma kanato, mipahiuli sa kamatuoran nga nawala siglo; mga kamatuoran nga nagtudlo sa tinuod kinaiya sa atong Langitnong Amahan.