mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si LEILA MARTINS

  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins

Mahitungod Nako

Naminyo ako sulod sa 16 na ka tuig ug inahan ko sa duha ka mga anak. Magtutudlo ug propesor ko sa post graduate sa physical education sa sayaw, nga akong gihimo sukad sa gamay pa ko. Usa sa akong personal nga kalampusan mao ang pagtudlo og Jazz sa komunidad sa akong siyudad sa mga 120 ka estudyante nga mga bata, batan-on, ug mga hamtong. Magtutudlo usab ko sa fundamental teaching , lain nakong hilig. Gimahal nako ang akong pamilya ug nasayud ko nga sila ang rason nga ako nagpakabuhi ug nagmalipayon!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Akong gipangutana ang akong kaugalingon, “Asa ko paingon, nganong nia ko sa kalibutan, ug duna bay kinabuhi human sa kamatayon?” mga pangutana usab tingali kini ninyo. Sa dihang nakahibalo ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw natubag kadto nga mga pangutana, ug ako mituo. Dili tungod kay dunay misulti nako unsa kini, apan tungod kay nangutana ko sa atong Amahan sa Kahangturan. Miluhod ko ug nag-ampo, ug nakadawat og kumpirmasyon nga nakapatandog nako pag-ayo ug miinit ang akong dughan. Mituo ko nga ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios, mituo ko sa kahangturan sa mga pamilya, ug nasayud ko nga walay anino sa pagduha-duha nga ako nahisakop sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo. Mapasalamaton ko nga mipadako sa akong mga anak nianang matarung nga dalan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Miyembro ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sulod sa 18 ka tuig, ug nagtudlo ko kanunay sa mga klase sa Simbahan, sa mga bata, kabatan-onan, ug mga hamtong. Gibuhat ni nako kanunay uban sa gugma ug garbo. Aktibong akong moapil sa mga kalihokan sa kultura sa Simbahan sama sa teyatro ug sayaw. Kabahin ako sa grupo sa mga babaye (Visiting Teacher) nga mobisita sa mga miyembro sa Simbahan kausa sa usa ka bulan, nga pinaagi niini nga pagbisita, kami motabang, isip mga miyembro ug isip mga babaye. Gimahal ko ang ebanghelyo ni Jesukristo. Gimahal ko ang akong Manluluwas, ug adunay dakong pagpamatuod sa ka tinuod niini nga Simbahan ug sa plano sa kaluwasan. Malipayon ko tungod kay ang pagka-Mormon makapahimo nako sa pagbuntog sa among mga kalisud ug magmalipayon niini nga kalibutan. Tungod niini ako nagpakabuhi!!!