mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Lacey

  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John

Mahitungod Nako

Gradwado ko sa kolehiyo, ug makigsangka ko isip student-athlete sa University's Women’s Swimming and Diving team . Sa akong pagka-atleta, kaduha ko nahimong champion sa individual NCAA, 26 ka higayon nga naapil sa All-American, US-Open, American, ug sa championship sa NCAA record setting relay team. Team captain ko sulod sa duha ka tuig, ug senior nga miyembro sa unang programa sa NCAA National Championship Team. Naila ko isip nag-una nga student-athlete nga babaye niadtong 2008. Misangka ko sa internasyonal nga USA Swimming team sulod sa 5 ka tuig 2005-2009. Miyembro ko sa team nga American ug World Record Relay ug nakadaog og daghang medalya sa World Championship and Pan Pacific Games. Niadtong 2008, silver medalist ko sa Beijing, China Olympic Games. Migradawar ko sa kolehiyo niadtong 2009 sa degree nga Physical Education. Wala madugay nianang tuiga, ako ang napili sa Division I, II ug III nga babaye nga atleta sa tanang sports nga 2009 NCAA Woman of The Year. Usa ni ka dako nga dungog, ug gitagad ko kining pinadakong kalampusan sa akong pagka-atleta. Bag-o lang, naminyo ko sa Mesa, AZ Temple sa lalaki nga akong gipangandoy. Wala na ko makigsangka sa akong sport, apan ganahan kong mopaambit sa akong kasinatian ngadto sa kabatan-onan pinaagi sa pagtudlo og langoy ug mamulong libut sa nasud. Full-time kong nagtrabaho isip aquatics coordinator sa campus recreation center sa lokal nga unibersidad. Ganahan kong naa sa palibut sa swimming pool ug magdumala sa mga tawo ug mga pasilidad. Aktibo ko nga miyembro sa akong ward ug ganahang makigtrabaho sa kabatan-onan. Usa ko ka Magtatambag sa Young Women ug malipay nga magtan-aw sa batan-ong mga babaye nga mahimong matahum nga kababayen-an sa Dios.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay kon wala ang mahangturong mga panglantaw nga dala sa ebanghelyo, dili gayud ko molampus sa akong sport o trabaho. Tungod sa akong pagtuo sa plano sa Dios alang nako, nahibalo kong mas bililhon ko labaw kay sa bisan unsang medalya og ganti nga ikapakita. Nahibalo ko nga ang bugtong paagi sa pagkab-ot sa tibuok sukod sa atong potensyal mao ang tabang ni Jesukristo. Makab-ot nato ang lebel sa katalagsaon nga dili makuha bisan sa halandumon nimong mga kalampusan sa trabaho!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagtabang sa naglibut kanako. Naningkamot kong makamugna og oportunidad sa pagpaambit sa akong pagpamatuod ug miawhag sa uban sa pagpangita sa kaugalingon nilang dalan ug mga kombiksyon. Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa paghimo og mga tumong sa akong kaugalingon dili lang sa inadlawng pagpakabuhi sa yuta, apan sa akong kinabuhi usab kon motaliwan nako.