mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Kirk Taylor

  • Kirk Taylor
  • Kirk Taylor
  • Kirk Taylor
  • Kirk Taylor
  • Kirk Taylor
  • Kirk Taylor
  • Kirk Taylor
  • Kirk Taylor

Mahitungod Nako

Sa gamay pa ko, sama sa ubang mga bata, nangandoy kong mahimong usa ka rock star. Nangandoy gihapon kong mahimo nga rock star. Tingali dili ni mahitabo karong panahona. Bisan pa niana, ako malingaw kaayo sa musika. Nagtudlo ko og piano ug propesyunal ko nga motukar niini sukad sa high school. Ako ug ang akong asawa nagnegosyo og performing arts studio ug gilibutan sa puno sa talento nga mga musician matag adlaw. Nindot kaayo nga mahimong kabahin sa kahilig sa musika sa mga kabatan-onan. Hapit mahugno ang among pangandoy dihang bag-o pa ming naminyo ug gibiyaan nako ang musika aron ipadayon ang panarbaho isip stockbroker. Human sa lima ka tuig sa miserabling trabaho, akong nahibaloan nga ang akong tuyo ug kalipay naa ra gyud sa musika. Samtang naa ko sa opisina isip stockbroker sa lima ka tuig, mas nagkabug-at gyud ang akong timbang. Dihang gibiyaan na gyud nako ang opisina aron mopadayon sa akong hilig, nahibalo ko nga kinahanglan kong mohimo og kausaban kalabut sa maayong panglawas. Nakahimo ko og tinuoray nga komitment tali kanako ug sa Ginoo nga mobuhat ko kon unsay angay aron maulian ang akong panglawas. Gisugdan nako sa pagdagan tulo ka adlaw sa usa ka semana. Human sa usa ka tuig nakahuman ko og katunga sa marathon. Sa ulahing bahin nianang tuiga nag-marathon ko ug kaduha sab sa triathlon. Sukad niadto nakahuman ko sa Ironman og walo ka higayon. Ang pinakaimportante sa akong kinabuhi, hinoon, mao ang akong pamilya. Ganahan kong mobasa, magdula ogvideo games ug Legos, mag-swimming, mag-hiking ug magbisiklita uban ang mga bata. Ganahan lang kong magdungan mi og pamahaw! Swerte kaayo ko nga dunay talagsaong asawa ug pamilya. Mapasalamaton kaayo ko sa inadlaw nga mga panalangin nga among naangkon tungod sa among paghigugmaay ug pagtuo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagpamiyembro sa Simbahan ang akong ginikanan sa bag-o pa silang minyo. Nagtubo ko niining tinuohan ug magsimba ko kanunay. Nahimo kong opisyal nga miyembro sa Simbahan dihang gibunyagan ko pagka-otso anyos nako. Mituo gyud ko nga ang akong gihimo maoy gusto sa Dios nga akong buhaton. Mituo ko nga si Joseph Smith propeta gayud, nakasinati og milagrusong butang isip batan-on, ug bulahan ako nga nahibalo sa kamatuoran. Apan siyempre bata pa ko, ug ang akong “pagpamatuod” sa ebanghelyo linghud ug minus pa. Dihang nag-high school ko, dili na aktibo sa simbahan ang akong pamilya. Mibati ko nga may kulang sa akong kinabuhi, ug nahibalo gyud ko nga ang kalipay nga akong gibati sa gamay pa ko nawala na. Sa katapusan duna koy mga higala sa simbahan nga miaghat nako nga moadto sa seminary (sayo sa buntag nga pagtuon sa kasulatan alang sa tanang nanag-edad og pang-high school– nga mga miyembro sa Simbahan). Ako gayung namatikdan nga kining mga bataa daw malipayon kaayo, ug gusto gyud kong mobati sab niana. Nakaingon ko, “Tingali sulayan gyud nako ang pagbuhat sa mga butang nga natudlo kanako. Mag-ampo ko kanunay, mobasa sa kasulatan, mas maningkamot sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas matag adlaw.” Sa paglabay sa mga adlaw ug semana, namatngunan nako ang tinuorayng kausaban sa akong kinabuhi. Mas nagmalinawon ko. Gibati nako ang tinuod nga kalipay. Akong namatngunan nga gidungog ang akong mga pag-ampo ug kini pagatubagon. Akong nakita nga tinuod kini! Kadtong mga adlawa ug kadtong mga kasinatian maoy sinugdanan sa akong kausaban. Sa katapusan naghunahuna ko, “Kon dunggon ug tubagon sa Dios ang akong mga pag-ampo, dunggon ug tubagon sab Niya si bisan kinsa.” Gusto nakong ipakigbahin kining talagsaong kamatuoran sa tanan, ug kana mao na ang pinakadako nakong tinguha. Mga tuig ang milabay nahimo kong usa ka full-time nga misyonaryo sa Simbahan. Wala ko magtuo nga mas magmalipayon pa gyud diay ko. Talagsaon kaayo, nindot nga kasinatian nga maglakaw sa abugon nga dalan kada adlaw, makigbahin sa ebanghelyo ug malipay nga makakita sa uban nga nagdiskubre sa kamatuoran. Usa ko ka Mormon tungod kay mituo gyud ko nga tinuod kini, pinaagi sa espirituhanong mga kasinatian ug inadlawng pagpakabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagpakabuhi sumala sa gituohan alang sa among pamilya nagsugod ra gayud niana: among pamilya. Isip pamilya, magbasa mi sa Basahon ni Mormon matag adlaw. Nagsugod mi niadtong Ene. 1, 2009, ug wala gayud mapaltahi sukad. Usahay anha mi sa sakyanan magbasa inig pamauli namo gikan manan-aw og gabii na nga baseball game—salamat sa mga kasulatan nga naa na sa smartphones! Matag adlaw mag-ampo ming pamilya, magluhod, ug ang matag bata magtinagsa sa pag-ampo, ug dayon usa kanamo mangulo sa “pamilya nga pag-ampo.” Malipay mi nga mosimba matag Dominggo. Sa akong tan-aw walay usa namo ang mireklamo nga tulo ka oras mi sa simbahan, kay ang Dominggo adlaw sa Ginoo, ug duna bay laing pinakamaayo nga “pagbalaan sa Igpapahulay” kay sa pag-apil sa among pundok ug mga klase sa simbahan? Magpuasa pud mi kada bulan. Buot ipasabut nga dili mi mokaon o moinom pinakaminus duha ka kan-anan. Gisulayan namo ang 24 oras, apan lisud. Dayon modonar kami sa “halad sa puasa” ngadto sa Simbahan sa pagtabang sa nanginahanglan. Mohatag pud mi og 10 porsyento sa among kinitaan ngadto sa Simbahan aron itabang sa pagtukod og mga templo ug mga chapel. Tagsa ra kaayo nga sa usa ka semana wala mi mga kalihokan sa Simbahan. Ang among mga lalaki apil sa Cub Scout pinaagi sa ilang grupo sa Simbahan, ug ang akong asawa makigpundok pinakaminus kausa sa usa ka bulan uban sa mga babaye sa simbahan alang sa makadasig nga mga kalihokan. Usa sa mga butang nga sa akong pagtuo naghimong talagsaon sa among Simbahan mao nga ang tanan dunay buluhaton, o “calling,” nga ilang tumanon isip buhat sa pagserbisyo ug paghatag. Walay usa nga giswelduhan sa ilang calling. Kini nga mga calling ihatag ngadto sa matag miyembro pinaagi sa ilang lokal nga bishop. Napanalanginan ko nga makaserbisyo isip seminary teacher sa miaging walo ka tuig. Ang seminary usa ka programa sa pagtuon sa kasulatan alang sa tanang nanag-edad og pang-high school–nga mga miyembro. Magklase mi matag adlaw og usa ka oras sa dili pa moeskwela. Ganahan kong magtudlo sa seminary kay mas makasiksik ko sa mga kasulatan matag adlaw ug ipakigbahin ang akong pagtuo sa kabatan-onan. Nindot ug mahimo kang mapaubsanon kon makita nimong mogamot ug motubo ang ilang pagtuo. Ang pagpakabuhi sumala sa among gituohan nagpasabut nga maningkamot sa paghimo sa unsay husto matag adlaw.