mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Kevin

  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone

Mahitungod Nako

Dili ako ang kasarangan nga Mormon. Sa akong kongregasyon nailhan kong taas nga tawo nga may taas nga buhok nga mag-bow tie ug magsandal sa simbahan --dili sagad nga kombinasyon sa pagka-Mormon ug pagka-hippie. Magsandal ko dihang ako ang river guide sa Colorado ug Green Rivers sa tulo ka tuig, ug kana gihapon ang akong isul-ob gawas kon mag-jogging ug magbisiklita ko; mag-bow tie ko bisan sa tin-edyer pa ug gusto og lahi ang sul-ubon sa simbahan, ug ingon og naanad ra pud sila niini. Ang akong buhok pasagdan lang nga motaas. Ang importanting bahin karon sa akong kinabuhi mao ang pagka-bana ug kaparis sa akong pinakasuod nga higala, amahan ko sa duha ka tin-edyer nga babaye ug batang lalaki (ug exchange student ko sa Russia ning tuiga), nagtudlo og biology sa gamayng unibersidad, ug nangandam alang sa half-ironman triathlon sa moabut nga ting-init. Usahay mobati ko nga sa tanang nanghitabo sa akong kinabuhi naningkamot ko nga mahimo ang tanan, apan may panahon sa kalipay kon maglakaw mi sa akong asawa, makita nga nagkat-on ang akong mga anak, ug mapasalamatan ko sa natabangan nakong estudyante, ug kana ang nagpatunhay kanako. Ang laing butang nga nagpalagsik nako mao ang tinuig namong pagbakasyon sa bukid. Ganahan kong modala sa akong pamilya ug mga higala ngadto sa mga sapa, sa dapit nga walay sibilisasyon o walay akses sa cellphone sa upat o lima ka adlaw, og mangadto sa payag sa akong apohan nga walay TV o internet -- kana ang kinabuhi!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mormon ko kay ang mga doktrina sa ebanghelyo nga gitudlo sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw balido ug kasaligan. Usa ko ka scientist, ug kini nga propesyon dili mawala nako kon duna koy hunahunaon. Namalandong ko kabahin sa simbahan ug sa pagtulun-an niini, ug nasabtan nako nga ang Dios dunay mga propeta sa yuta sa ubang panahon ug dapit di lang sa Middle East, lakip ang pagkadunay propeta sa yuta karon. Nasabtan nako nga kon ang Dios mopasabut sa importansya sa kaminyoon dinhi sa yuta, Siya mohatag og paagi nga magpadayon kini ngadto sa langit. Nasabtan nako nga mihimo og plano ang Dios diin mamahimo kitang ginikanan aron mas masabtan nato Siya ug ang Iyang plano kanato. Nasabtan nako nga aron makab-ot ang gikinahanglan sa hustisya kinahanglan nga antuson ni Jesukristo ang pag-ula, aron ang mga sayop nato karon mabuntog pinaagi sa grasya. Sa personal nga lebel, usa ko ka Mormon kay kini mihimo nako nga mas maayong tawo. Daghan sa akong katrabaho dili relihiyuso, ug gani ang uban dayag nga maglagot og relihiyon. Nakapahunahuna ni nako bahin sa akong relihiyon, ug sa paagi nga kini mitakdo gayud sa akong binuhatan ug si kinsa ako. Nasayud kong tinuod ang ebanghelyo kay mas malipayon ko kon mosunod ko sa mga lagda niini -- naghimo ni nako nga mas maayong bana, amahan, ug mas abtik nga utok, sa emosyonal, ug pisikal.

Personal nga mga Istorya

Unsa nga mga pagtulun-an sa Manluluwas ang nakaimpluwensya sa imong kinabuhi?

Ang mga pulong sa Manluluwas diha sa Mateo 25:40 nga, “Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako,” padayon nga miimpluwensya sa akong kinabuhi. Usahay makahunahuna ko sa paghukom sa uban, apan kini mopahinumdom nako nga tanan kita mga anak sa Langitnong Amahan kinsa gusto nga kita molampus, ug akong katungdanan ang pagbayaw ug pagtabang sa uban. Magsugod kini sa panimalay diin andam ko sa pagtabang sa akong asawa ug mga anak, bisan kapoy ko ug may lain pa untang buhatunon, ug gihimo kini bisan sa akong trabaho, serbisyo, ug kadiyot nga panaghimamat. Basin pa diay ang atong pahiyom o mabinationg pulong o buhat naghatag og paglaum o tabang sa uban!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ganahan ko sa nahatag sa ebanghelyo ngari kanako. Sa akong giingon, kini nga simbahan ug ang pagtulun-an dinhi mahinungdanon sa akong kinabuhi. Kini nga ebanghelyo nagtudlo gyud nga kita padayon nga magpalambo pinaagi sa atong paningkamot ug pagsalig sa uban ug sa Manluluwas. Gisunod nako ang akong gituohan dili lang sulod sa simbahan o sa pag-ampo o pagbasa sa kasulatan, apan panahon usab sa pagtrabaho nga anaa akong mga anak, sa pag-jogging, pagtabang sa estudyante, o kon manghugas ko sa plato -- tanan kini nakatabang nakong mapalambo ang kinaiya sama sa gugmang putli, integridad, ug pailub aron mahingpit ko sama sa akong Amahan sa Langit ug ni Jesukristo. Nagpalambo sab ko og importanting mga kalidad kon magpatabang ko sa uban o kon mangayo ko og balaang tabang aron mahulipan ang akong mga sayop. Di katuohan nga ang pagpangayo og tabang importante nga bahin sa pagkahingpit, apan akong nakita nga ang pagpangayo og tabang sa Langitnong Amahan ug pagdawat niini pinaagi sa pagserbisyo sa uban mipalambo sa akong kamapaubsanon ug pagtuo, ug naghimo namong tanan ug sa kalibutan nga mas maayong dapit.