mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ken

  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber

Mahitungod Nako

Sa akong trabaho akong nalibut ang tibuok dapit sa Ireland. Mao kana ang pinakagahanan nako. Maanindot nga nasud nga dunay klima nga masinati ang “tanang upat ka season sa usa ka adlaw.” Hilig kaayo kong mokatkat og bungtod ug akong nahimamat ang akong asawa atol sa usa ka mountain leadership course. Duha na mi karon, pun-an sa tulo ka anak ug duha ka apo. Nalipay ko sa akong pagka-amahan ug sa akong pagka-apohan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nangita ko kanunay sa kamatuoran ug sa kahulugan o katuyoan sa kinabuhi. Human sa daghang tuig sa pagsiksik, pagbasa sa Biblia, ug pagsusi bahin sa ubang simbahan ug mga relihiyon, akong nahibaloan nga walay simbahan nga nagrepresentar sa mga pagtulun-an ni Jesukristo sigon sa unsay akong nabasa sa Biblia. Mao nga nakahukom kong dili magpasakop og bisan unsang simbahan, apan tudloan ang akong mga anak sigon sa unsay akong nasabtan nga husto gikan sa Biblia. Mibati sab ako nga ang inom ug pagsigarilyo dili maayo alang nako o dili maayong ehemplo alang sa akong mga anak ug nakahukom ko nga sugod niadtong petsa 1 sa Enero 1989, dili na ko moinom o manigarilyo pag-usab. Niadtong petsa 6 sa Enero 1989, duha ka misyonaryo sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nanuktok sa akong pultahan. Gipasulod sila sa akong asawa aron makig-istorya kanako kay kanunay man kong dunay mga bisita gikan sa ubang simbahan. Wala pa ko sukad makadungog bahin niini nga Simbahan. Nag-istorya mi sulod sa mga usa ka oras, ug gihatagan ko nila og kopya sa Basahon ni Mormon ug mihangyo nga kini akong basahon ug mag-ampo aron masayud kon kini tinuod ba. Nangutana sila kon kanus-a sila mahimong mobalik sa pakigkita kanako, apan giingnan nako sila nga dili sila makabalik, apan kon nagkinahanglan ko nila pangitaon ra nako sila. Nanglakaw sila, ug dihang wala na sila, akong gisugdan sa pagbasa ang Basahon ni Mormon. Dihang nagbasa ko akong gibati ang kakompleto ug katagbawan, ug nahibalo ko nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios ug mao kini ang kulang nga bahin sa akong gipangita. Akong nakaplagan ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo dinhi sa yuta. Apan gusto kong mobuhat sa gihangyo sa mga misyonaryo, mao nga miluhod ug nag-ampo ko ug nangutana sa Dios sa pangalan sa Iyang Anak kon ang Basahon ni Mormon tinuod ba, ug akong nadawat ang puno sa gahum nga saksi nga pulong kini sa Dios. Nag-ampo ko nga ang mga misyonaryo mobalik, ug mibalik sila pagkasunod adlaw. Nabunyagan ko niadtong petsa 26 sa Enero 1989, ug mao kadto ang pinakamaayong desisyon nga akong nahimo sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong hugot nga pagtuo kang Jesukristo importante kaayo kanako. Motabang ko sa mga service project sa Simbahan ug sa komunidad. Pinaagi niini akong nahibaloan nga ang gipangtudlo ni Jesus tinuod. Dunay talagsaong kalipay nga makita pinaagi sa pagtabang sa ubang nanginahanglan, ug usab akong nakita nga ang pagtabang sa uban naghimo nakong maka-focus sa mga butang nga importante kaayo sa kinabuhi. Nakat-unan sab nako kini nga leksyon pinaagi sa ehemplo gikan sa akong mga iyaan kinsa maoy nag-atiman sa akong pamilya dihang namatay ang akong mga ginikanan. Unom kami ka igsoon nga nanag-edad og 2 ngadto sa 16, ug gisakripisyo sa akong mga iyaan ang ilang kinabuhi sa pag-atiman kanamo ug pagpundok kanamo isip pamilya. Dili kadto sayon alang kanila kay mga single man sila nga naa sa mga 40 ang pangidaron. Sa wala pa sila mamatay, ang akong igsoong lalaki ug ako may higayon sa pagpasalamat kanila sa panahon nga ilang gisakripisyo, apan miingon sila nga sila walay gisakripisyo apan nakaangkon sila sa tanang butang. Tinuoray sila nga mga ehemplo kanako sa sama kang Kristo nga paghigugma ug sakripisyo alang sa uban.