mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Kelly

  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback

Mahitungod Nako

Ang akong adlaw kasagaran magsugod sa alas 5 sa buntag. Kon di ko maka-exercise, di na ni mahitabo. Busy ko, sama ra sa uban, dunay bana, tulo ka anak ug bag-ong umagad. Puno sab ang akong panahon sa akong negosyo isip usa ka dentista. Human sa mga obligasyon sa pamilya, trabaho, ug mga responsibilidad sa simbahan maningkamot kong mahapsay ang tanan sa panimalay. Dayon, moadto sa lingaw-lingaw - Ganahan kong mag-snow ski, maglakaw-lakaw ug mogawas. Kon itugot sa panahon, ganahan gyud kong magbiyahe uban sa akong pamilya. Oo, sakit nako ang ganahang mobiyahe! Nakahisgot ba ko nga ganahan sab kong mokatawa?

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa kahiladman sa akong kasingkasing nagatuo ko nga kini ang ebanghelyo ni Jesukristo. Mao ni ang pinakaimportante sa akong pagkatawo. Samtang naningkamot kong masunod ang mga baruganan sa simbahan, naghatag kini og lig-ong pundasyon sa mausabon nga kalibutan. Ganahan ko nga nakatudlo sa akong mga anak sa importansya niining maayo ug solido nga mga mithi, ug makakita nga gisunod nila kini.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

Ang gasa sa Espiritu Santo usa ka dakong kahupayan sa akong kinabuhi. Akong mabati ang Iyang impluwensya ug mapasalamaton sa Iyang giya. Ang yano nga inadlawng panghitabo sama sa pagdesisyon sa pagtawag og higala, pag-apil sa piho nga kalihokan, pagdesisyon sa pinansyal, o pagtabang sa akong anak nga makalatas sa mga pagsulay, kining tanan nadasig sa Espiritu Santo. Nakakat-on ko nga kon mohunong ko ug maminaw sa mga pagbati ug pag-aghat nga akong nadawat, ug sundon kini, nahiuyon ko sa akong Langitnong Amahan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang mga lihok mas kusog kay sa mga pulong. Naningkamot kong mosunod sa ehemplo ni Jesukristo sa pagkamatinuoron, kamabination, ug kamaloloy-on sa ubang tawo. Nahibalo kong pinaagi sa pagsunod sa Iyang ehemplo sa pagserbisyo sa uban makaplagan nato ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi.