mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si takara

  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa Chiba Prefecture, ug amahan ko sa lima ka mga anak. Ang Japan mao ang nasud diin ang pagpanganak nagpadayon sa pag-ubos, mao nga ako nga dunay lima ka anak nakapasurprisa sa uban, apan malingaw ko nga gilibutan sa cute nga mga bata. Isip negosyante, busy kaayo ang akong kinabuhi, apan nalingaw ko sa paghimo og balanse tali sa panahon sa trabaho, panahon sa pamilya, ug personal nga panahon. Sa adlaw nga way trabaho mag-surf ko sa dagat, ug mahupay ko sa stress pinaagi sa pgsakay sa akong Harley-Davidson nga motorsiklo—milungtad og unom ka tuig sa pagkombinser sa akong asawa nga mosugot nga mopalit ko niini! Laing rason nganong nakahimo ko sa mga butang nga akong kalingawan mao nga ako dunay masinabuton nga asawa. Salamat!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa akong bahin , ang akong ginikanan mga Mormon, mao nga nagsimba nako sukad pa sa akong pagkabata. Sa midako na ko sa paghunahuna sa akong kaugalingon ug dunay akong opinyon, nagsugod ko sa pagduha-duha kon ako ba nagpuyo isip usa ka Mormon sa akong kaugalingong kabubut-on. Dihay panahon nga ako nagtuo nga ang pagsunod sa lain-laing mga sugo (mga lagda) dili kaayo ko gawasnon, ug mibati ko nga wala nako matagamtami ang makalingaw nga mga butang sa kinabuhi. Pero sa dihang nakahibalo ko nga kini nga kinabuhi usa ka proseso aron makaangkong og kalipay nga magpadayon sa kahangturan, ang mga pagtulun-an ni Jesukristo nga gitudlo nako sa simbahan nahimong kabahin nako. Gusto nakong itudlo sa akong mga anak ang importanting mga pagtulun-an ug mga tradisyon nga gitudlo sa akong mga ginikanan nako.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong motto mao ni ‘Kon ang kinabuhi dili makalingaw, nausik kini.’ Duna koy trabaho isip amahan, isip miyembro sa katilingban, ug isip usa ka Mormon. Ang akong miyson sa kinabuhi mao ang pagtudlo ug pagpadako sa akong mga anak isip amahan, sa pagtrabaho pag-ayo ug pagsalmot sa katilingban isip miyembro niini, ug sa pagtinarung aron ako makahatag og kalipay sa uban isip usa ka Mormon. Aron mahimo kining mga butanga nga malipayon, gibati nako nga kinahanglang malingaw ako pag-una sa akong kinabuhi, ug mao nga ako moadto sa dagat nga akong ganahan, mosakay sa akong motorsiklo, ug moadto og mga lugar uban sa akong pamilya. Wala nako batia nga ako nagpuyo og lahi, kahibulongan nga kinabuhi isip usa ka Mormon. Hinoon, Natural akong nagpakabuhi nga puno sa katuyoan ug kahulugan aron magkahiusa sa kahangturan diha sa kalipay uban sa akong minahal nga pamilya. Usa ka bahin sa akong makalingaw nga kinabuhi nga bisan kon walay mga panganod sa mga Dominggo, mosimba ko imbis moadto a dagat.