mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Kaiping.我是凱平.

  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing

Mahitungod Nako

Amahan ko ug usa ka bana. Duna koy asawa ug duha ka anak kinsa dunay lig-on nga pagpamatuod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Nagtrabaho ko sa automotive sulod sa 28 ka tuig, apan karon tour guide ko, modala sa mga tawo gikan sa Mainland China nga isuroy sa Taiwan. Kon maghisgot ko og daghang relihiyon sa Taiwan, kadaghanan dili interesado. Mapasalamaton kaayo ko nga usa ka Mormon, tungod kay nasayud ko sa kabililhon sa kamatuoran niini nga ebanghelyo. Miboluntaryo usab ako sa Taiwan Historica, Taiwan's National History Museum. Kon akong ipasabut sa uban ang 400 ka tuig nga kasaysayan sa Taiwan, ang akong gugma sa Taiwan modako.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang akong lola natawo sa Ching Dynasty, ug matinud-anong Kristiyano. Magbasa siya sa Biblia kada adlaw, ug mag-ampo nga ang iyang kaliwat mapanalipdan ug makadawat og kalinaw gikan sa Dios. Apan ang akong amahan mibalhin ngadto sa Taiwan. Usa ka adlaw sa Agosto, sa dihang 17 anyos ko, diha ra ko sa balay uban sa akong manghud. Mitambo ko sa bintana ug nakita ang duha ka Mormon nga mga misyonaryo nga nanuktok sa mga pultahan. Kalit nakong gibati ang kainit sa akong kasingkasing, maong nakigsulti ko nila, ug paglabay sa duha ka bulan nabunyagan ko. Nasayud ko nga gitubag sa Dios ang pag-ampo sa akong lola, tungod kay akon nakaplagan ang kalinaw ug kalipay niini nga ebanghelyo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtuo ko nga ang pagserbisyo mao ang labing importante nga bahin sa akong pagtuo. Ang pagserbisyo sa uban nakahatag og panalangin nako. Pananglit, sa dihang bata pa ko, nag-organisar ko og kalihokan sa tanang mga miyembro nga single sa among simbahan sa Taiwan, ug akong nakita ang akong asawa didto. Si Haring Benjamin mitudlo diha sa Basahon ni Mormon, “Kon kamo anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios.”