mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Julie Hillyard

  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard

Mahitungod Nako

Nakabiyahe ko sa kalibutan uban ni Dr. Stephen R. Covey sulod sa daghang mga tuig (gidamgo nga trabaho!!!), apan gipili nako nga moundang niana sa dihang nahimamat nako ang tawo sa akong damgo ug nagsugod mi og pamilya. Ganahan mi nga modagan, magbiseklita, mag-hike, ug magbiyahe. Duna mi tulo ka talagsaong mga anak ug ang tunga-tunga dunay grabe nga autism, sensory proceesing disorder, ug daghang lain-laing ulahi nga mga kalamboan. Nakat-on ko sa paghigugma og kinabuhi nga wa nako paabuta nga mapuno og mga hagit kada adlaw.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagdako ko nga LDS, ug mibati kanunay nga unsay akong gituohan ug gitudlo nako dunay logic. Modawat ko, nga ganahan kog logic--motuo ko niini. Sa nag-edad pa ko og 20, nakamisyon ko alang sa LDS nga simbahan nga nakapalig-on sa akong pagtuo, ug nagtrabaho uban ni Dr. Stephen Covey, talagsaong ehemplo sa tawo nga nagsunod gayud sa ilang mga pagtulun-an. Nakadungog ko niya nga nag-lecture bahin ni propeta Joseph Smith ug ang personal nga mga leksyon nga among nakat-unan gikan sa iyang kasinatian uban sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo. Usa niadtong mga leksyon sa Balaang potensyal nga anaa sa kanato--ang kahibalo nga kita dunay DNA sa pagkabalaan nga naghatag og panabut kon KINSA kita ug KANG KINSA kita. Sa gihapon, kini diha sa akong hunahuna. Paglabay sa pipila ka mga tuig....minyo na ko sa tawo nga akong gidamgo ug nakaanak sa bata nga nadayagnos nga dunay kakulangan nga nakapahadlok nako--autism. Nianang puntoha, nakaamgo ko nga unsay akong gituohan nga iyang potensyal makausab sa kinabuhi sa akong anak. Tungod kay nasayud ko--ug sa akong pag-ampo ngadto sa Dios, ako nakasiguro gayud--nga si Matthew adunay talagsaon nga espiritu. Walay butang nga makausab sa iyang potensyal ug, isip iyang inahan, duna koy responsibilidad sa pagsulti sa iyang kabililhon ug potensyal ngadto kaniya sa paagi nga makadasig niya nga makakita niini usab. Kanang kahibalo--KINSA ako ug hiusahon sa kahibalo KANG KINSA kita--nahimong gamhanang giya sa akong kinabuhi ug nakahatag nako og panglantaw sa akong pagpaningkamot sa pag-atubang sa mga hagit sa pagpadako og usa ka anak sama sa akong buotang Matthew.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtuo ko nga ang Dios mohatag nato og kasinatian nga makausab ug motudlo nato aron kita makatabang ug makabayaw sa uban. Ang akong bana usa ka pediatric dentist nga ganahan motabang sa mga bata nga dunay special needs ug, tungod sa among kasinatian sa among kaugalingong anak nga dunay special need, nagtinguha kong motabang sa mga ginikanan nga nag-atubang og susama nga mga hagit. Bag-o ming nagpasiugda og kalihokan alang sa mga ginikanan nga gitawag og Power of Potential sa tumong sa pagtabang sa pagtutok sa potensyal sa among mga anak kay sa magtan-aw sa kinaiya ug ubang mga hagit nga makabalda namo sa unsay nahibaloan namo nga sila mahimo--makita namo ang among gipangita, maong kon pangitaon namo ang labing maayo sa among mga anak, makita namo kini ug malahi ang among pagtagad nila. Nagsugod usab ako og blog nga gitawag og Small Victories Big Miracles sa pagpahinumdom nako sa pagtutok sa gagmayng butang nga basin makaligtaan nga nagrepresentar sa mga milagro nga kinahanglan nakong pasalamatan. Nagpakita kini nga ako bantang kaayo tungod kay akong ipaambit ang akong "pagbati ug hunahuna" sa blog ug ako gusto nga makita nga usa ka super woman aron mapakita nako kini.