mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Julie

  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk

Mahitungod Nako

51 anyos na ko ug nagtrabaho sa radyo sukad 19 anyos pa ko. Gibuhat nako kini pinaagi sa pag-adto sa trade school sa 18 anyos pa ko. Siyam ka bulan ang pag-eskwela sa trade school ug naghatag ni nako og propesyon nga milungtad og 30 ka tuig. Minyo ko ug dunay duha ka anak. Nangandoy ko og mas daghang anak, apan ako ug ang akong bana dugayng nagsugod ug mibati nga gulang na mi para madugangan pa. Apan ganahan ko og mga bata. Ganahan kong magbantay nila, makigsulti nila, ug magtan-aw unsaon nila pagsulbad ang ilang mga problema. Nagtuo ko nga daghan pa mig makat-unan gikan sa mainampingong pag-obserbar sa mga bata.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay nindot kaayo kini nga pamaagi sa pagpakabuhi. OK, mao ra gyud na, apan hunahunaa kini: Sa akong pagdako, wala koy pormal nga training sa relihiyon. Kaming mga anak gihigugma sa among ginikanan apan dili sila magpahasol sa relihiyusong pagpakabuhi. Ang resulta, nasugamak sila sa bati kaayong mga kinaiya nga maoy nagpahunahuna nako kon ang tanang panimalay ingon ani ba gyud kasamok. Human sa akong paghunahuna nganong ang akong higala miadto og gitawag nga katekismo [catechism] matag Miyerkules, miingon ang akong mama nga iya kana nga relihiyon. Nangutana ko unsa diay ang akong relihiyon. Miingon siya, “Usa ka ka Mormon.” Wala koy ideya kon unsa kana. Wala pa gyud ko makatambong og miting, kon nabunyagan man ugaling ko sa Simbahan. Human sa dugang nga pagpangutana, nakahukom ang akong mama nga ipaila ko niya sa mga misyonaryo aron ila kong matudloan sa unsay akong gituohan. Adtong higayuna dihang ang duha ka batan-ong lalaki misulod sa kwarto, akong nakita nga adunay lahi nga paagi sa pagpakabuhi. Ang ilang mensahe sama og usa ka makaluwas nga pisi nga naa sa tunga sa unuson nga dagat. Akong nakat-unan nga gihigugma ko sa Amahan sa Langit, nga Siya adunay plano alang kanako ug sa akong pamilya. Butang kana nga wala gyud nako mahunahuna hangtud nga akong nadungog ang mensahe nga gidala sa mga misyonaryo. Ang makalipay nga butang bahin niini nga sugilanon mao, ang akong mga ginikanan nakakaplag usab sa makaluwas nga pisi. Nausab ang tibuok namong pamilya. Nagkaanam ka malinawon ug may katuyoan ang mga butang. Ang kasamok nawala na. Akong nakita kini nga relihiyon isip pamaagi sa kinabuhi, dili lang butang nga buhaton inig ka Dominggo. Pinaagi niini mas momaayo pa kamo gikan sa Lunes sa buntag hangtud sa Sabado sa gabii kay sa bisan unsa nga akong nakita sukad.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Teacher ko sa kabatan-onan sa tibuok nakong hingkod nga kinabuhi. Ganahan ko niini.Ganahan ko og mga bata, ug ang pagpakigbahin kanila sa maayong balita bahin sa plano sa Langitnong Amahan mao ang makalipay kaayong butang nga akong nasinati.