mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Judy

  • Judy Brock
  • Judy Brock
  • Judy Brock
  • Judy Brock
  • Judy Brock
  • Judy Brock
  • Judy Brock
  • Judy Brock

Mahitungod Nako

Nagtubo ko sa New Jersey, apan usa ka Southern boy ang nakadani sa akong kasingkasing, ug sa habagatang Mason-Dixon na ko nagpuyo sukad niana. Sa gamay pa ko, dunay bar ang akong papa sa 8th ug sa Market street sa Philadelphia, diin manan-aw mi sa Mummers Parade sa Bag-ong Tuig. Sa matag summer mangadto mi sa baybayon ug maghinam hinam sa clam chowder sa akong lola. Karon akong gibaylo ang baybayon sa mga linaw sa kabukiran sa Blue Ridge ug sa mga sud-an gikan sa dagat. Mangisda mi sa sapa imbis asul nga mga isda ug moingon “y’all” imbis nga “you’s guys.” Ako ug akong bana malipayon sa kaminyoon sulod sa 26 ka tuig. Napanalanginan mi og tulo ka talagsaong mga anak ug umagad nga lalaki ug babaye. Ganahan ko sa kinabuhi, bisan sa daghang hagit nga among giatubang, ug kanunay kong mangitag paagi nga malingaw niini. Usa sa akong mga hilig mao ang pagwagtang sa kabayolente batok sa kababayen-an. Kapin sa 20 ka tuig miboluntaryo ko sa lokal namo nga dangpanan sa gidagmalan nga kababayen-an. Ganahan sab kong moluto og pamahaw apan dili ko maayo kaayong moluto. Sa gagmay pa ang among mga anak, dili sila molitok sa N-nga pulong, “napaig,” mahadlok nga masakitan ko. Karon, imbis mosulti niana moingon ra ang tanan, “Ah, morag may pagka-toasted na,” ug mopahiyom! Ganahan kaayo ko sa tubig, sa dagat, sa linaw, sa busay, sa unos, o sa swimming pool … dunay magic sa tubig nga gusto kong mopatidlom. Babaye ko nga kanunayng mag-sweater ug mag-tsinilas ug ganahan nga gakson og hugot. Kapin sa 10 ka tuig gikalipay sab nako ang pagtrabaho uban sa mga nag-eskwela sa elementarya. Pinakamaayo silang mopakatawa, diin nailhan ko nga dali ra kaayong malingaw niini!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Bisan og gibati nakong makalista ko og minilyon ka rason nganong usa ko ka Mormon, sa yanong pagkasulti, mituo ko sa akong kasingkasing nga mas duol ko sa Manluluwas nga si Jesukristo tungod kay usa ko ka Mormon. Nagtubo ko nga ang katunga walay tinuohan, ug ang katunga Mormon. Ang akong papa sa gihapon walay tinuohan, ug tingali mas nakahibalo ko kon ngano. Nagduhaduha siya sa mga motibo bahin sa pinansyal sa giorganisar nga relihiyon, ug nagtuo siya nga ang tanang “pangutana nga wala matubag” dili gayud matubag. Alang nako, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw motubag sa tanang “pangutana nga wala matubag,” ug ang motibo sa kasagaran dili ikapangutana kay ang among mga alagad sa simbahan wala may suweldo. Tanan kami magtinabangay, gikan sa pagtudlo sa Sunday School hangtud sa pagdumala og choir. Ang mga programa ug mga gipangbuhat niini nga Simbahan naghatag nako og mapa sa kinabuhi. Sama pananglit: Pinaagi sa pagsunod sa mga baruganan sa Pulong sa Kaalam, mas dako ang akong kahigayunan nga magpakabuhi nga gawasnon sa pagkaadik. Uban sa pag-focus sa pamilya ug mga programa sama sa family home evening, mga pag-date, ug mga pag-ampo sa pamilya, duna kami road map aron malig-on ang among pamilya ug makasugakod sa mga laang sa kalibutan. Ang among programa sa madaginutong pagpuyo nag-awhag og pagpangandam sa emerhensiya, pagpuyo sigon sa kinitaan, ug pagtigom alang sa lisud nga panahon. Daghan pa kaayo niini nga Simbahan ang akong ganahan. Tinuod gayud alang nako nga ang batang lalaki nga 14 anyos maglibug kon asa nga simbahan siya mopasakop, ilabi na sa iyang panahon. Ang upat ka eskina sa iyang lungsod dunay upat ka managlahing simbahan, uban sa tanang magsasangyaw nga naa sa mga eskina sa kadalanan nga nangumbinser og mga tawo nga mopasakop kanila. Nagpasalamat kaayo ko nga miluhod siya sa kakahoyan ug nangutana sa atong Langitnong Amahan kon asa nga simbahan siya magpasakop. Tungod sa Dakong Apostasiya human sa pagkamatay ni Jesus, gikinahanglan nga dunay pagpahiuli sa Simbahan ni Kristo, ug miabut na kana. Ang pagkahubad sa bulawang mga palid nga nakita ni Joseph Smith nga gitago sa kilid sa bungtod, nga nailhan nga Basahon ni Mormon, usa sa akong pinakabililhon nga kabtangan. Talagsaon kini nga giya sa akong kinabuhi! Buot ipasabut, mituo ko nga naghimo ko sa pinakamaayo kutob sa mahimo, nagpuyo sa pinakatalagsaong kinabuhi kutob sa mahimo, ug ang tanan tungod kay usa ko ka Mormon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang mga paagi nga natubag ang imong mga pag-ampo?

Sa pagkatinuod, ang pag-ampo nga wala matubag maoy nakatudlo nako kon sa unsang paagi nga ang pag-ampo matubag. ... Usa ka gabii mga tuig nang milabay, kusganon kong nag-ampo sa langit, pag-ampo nga ingon og ako ang nagmando. Padulong ko sa haya sa akong higala nga bag-o lang namatay. Samtang nagdrayb ko, usa ka bata ang milabang og kalit atubangan sa akong sakyanan. Ang pagkabangga nakausab sa akong kinabuhi ug mitapos sa iyaha. Dihang nabalita ang trahedya diha sa napuno nga dalan, nangamuyo ug nangaliyupo ko sa Dios sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Naghunahuna ko, “Usa ka liso sa mustasa, liso sa mustasa, kini ra ang gikinahanglan, ang pagtuo nga sama sa liso sa mustasa.” Nahibalo ko nga duna ko niana nga pagtuo. Mituo ko nga duna ko niana nga pagtuo. Samtang nagpadayon ko sa dulot sa kasingkasing nga pag-ampo, nagkaklaro nga ang sitwasyon grabe diay kaayo. Ang mga paramedic padayon sa paghatag kanako og paglaum, apan ang ilang mga nawong nagpakita og kawalay paglaum. Mas gidugangan pa nako ang hugot ug dinaliang pag-ampo. Takus ako nga mamilagruhan, di ba? Mituo ko nga ang Dios mohimo og milagro alang niining gamayng bata. Ug dayon, dihang ang Life Flight nga helicopter milupad ug mihangad ko sa kalangitan, akong gibati ang pulong nga “dawata” sa akong hunahuna. “Dili!”Naghunahuna ko.“Dili!”Gidugangan pa nako ang pag-ampo apan nahibalo ko sa akong kasingkasing nga ang pagdawat sa kabubut-on sa Dios mao ang angay nakong buhaton. Wala gyud ko maghunahuna nga ang akong pag-ampo nga maluwas ang kinabuhi sa bata dili diay maoy kabubut-on sa Ginoo. Pagkabuntag namatay siya. Nag-ampo gihapon ko uban sa pagtuo, apan gibuhat ko kini uban sa pagdawat sa Iyang kabubut-on. Wala ko mag-ingon nga nakahibalo ko unsay pinakamaayo. Wala na ko momando sa Dios sa angay Niyang buhaton. Nag-ampo ko uban sa kahibalo nga ako ang kinahanglang mohimo og kausaban, dili Siya. Nakadungog ko kausa nga “ang mga pag-ampo nga gitubag makapalambo sa pagtuo, ug ang mga pag-ampo nga dili matubag makahingpit sa pagtuo.” Mituo ko niana ug nakasiguro nga padayon kong makabaton og mga oportunidad nga makagamit sa akong pagtuo. Daghang milagro nga mitunga gikan nianang grabing panghitabo, dili lang kadtong akong giampo. Nakakat-on ko nga ang pag-ampo ang makapabuhagay sa mga panalangin nga naghulat aron ibu-bu ngari kanako. Gikinahanglan lang nako ang mga mata nga makakita niini!

Makaistorya ka ba bahin sa imong bunyag?

10 anyos ko dihang gibunyagan ko. Mibisita ko sa pamilya sa Wyoming, diin ang akong mama ug mga tiya miputos nako og puti nga panapton. Gilungagan nila ang tunga aron molusot ang akong ulo ug dayon gihigtan og pisi ang akong hawak aron mahimo kining sinina sa bunyag. Dihang mitikang ko sa natunaw nga snow sa Crow Creek, abi nako og mamatay ko sa kabugnaw. Katapusan kadto sa Agosto, apan ang tubig sama sa Enero. Dihang mihaw-as ko gikan sa hingpit nga pagka-unlod, naluhod ko sa na-ice nga lapok. Gialsa dayon ko sa akong tiyo ngadto sa daplin sa sapa, diin giputos ko og init nga habol ug milingkod sa kahoy. Didto niana nga kahoy nakasabut ko bahin sa Espiritu Santo. Natudloan ko nga ang Espiritu Santo usa ka sakop sa Dios nga Kapangulohan, ang sakop nga gitawag og Maghuhupay. Samtang naglingkod ko didto nga giputos sa init nga habol, akong gibati kon unsa ang maputos sa gugma sa atong Maghuhupay. Alang nako Siya usa ka langitnong higala nga makig-uban kanako kon ako magpakabuhing takus niana nga gasa. Uban sa habol nga giputos kanako, misugod ko sa pagbati sa kainit nga miabut tungod sa Espiritu Santo. Sama kini nga maputos niana nga habol, bation ang kainit, luwas, ug malinawon sa tibuok nakong kinabuhi. Nahibalo na ko karon nga daghang panahon sa akong kinabuhi diin nahupay ako atol sa pinakatugnawng mga oras pinaagi niana nga Maghuhupay. Naningkamot kong magpakabuhi nga takus sa Iyang presensya matag adlaw. Ang mga pag-aghat sa pagpili sa husto, paglikay sa peligro, pagpahumok sa gahi nga kasingkasing, o paghupay sa nagsubo mao ang tanan nga gipanalangin nianang adlawa didto sa makapakurog nga tubig sa Crow Creek!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa akong komunidad, mga tulo ka gabii matag semana, mahimo kong matawagan isip bolunter sa among lokal nga family violence program. Kapin sa 20 ka tuig na ko nga naghimo niini, ug dako kaayo kog pagbati niadtong akong serbisyohan. Moadto ko sa mga ospital ug motabang sa paghupay sa mga biktima ug sa ilang mga sakop sa pamilya gikan sa trahedya sa sekswal nga pagpang-abuso. Nagsugod ko sa pag-bolunter sa domestic violence program niadtong 1990, dihang gusto sa akong bana nga ang among New Year’s resolution mag-focus sa pagserbisyo. Nagtuo ko nga nayabag siya. Tulo ang iyang trabaho aron naa ra ko sa balay uban sa mga bata. Unsaon man namo sa pagserbisyo? Gipili niya ang Habitat for Humanity, ug nakaingon ko, “Kon di ko gustong magsul-ob og bakus nga may mga himan sa mosunod nga 52 ka Sabado, kinahanglan kong mangita og butang nga akong ganahan.” Mao nga mihimo ko og dili kaayo hugot nga pag-ampo sa langit nga nangayo og direksyon sa akong paningkamot nga makaserbisyo. Sa katingala, ang bisan dili kaayo hugot nga pag-ampo natubag. Nianang adlawa gayud nakakita ko og artikulo sa among lokal nga newspaper nga nangita og mga bolunter alang sa dangpanan sa gidagmalan nga kababayen-an sa among nasud. Diha-diha dayon akong nakaplagan ang akong gipangita. Ang akong lola usa ka survivor sa kabayolente diha sa panimalay. Niadtong mga 1940, human siya gitukmod sa hagdanan ug nakuhaan sa iyang gisabak, iyang gidiborsyo ang akong lolo, mieskwela siya og kolehiyo, ug iyang gibuhi ang akong papa ug ang akong tiyo nga siya ra. Ang lola sa akong bana walay swerte. Biktima usab siya sa kabayolente diha sa panimalay. Gani, namatay siya sa mga kamot sa iyang bana. Mao nga karon akong gigahin ang akong panahon ug kusog agig pasidungog kanila ug sa panghinaut nga magawasnon ang kababayen-an sa kabayolente. Ang serbisyo nga akong gihatag mobalik kanako sa napulo ka pilo. Mas momaayo ko nga tawo human ko makaserbisyo. Mas hugot ang akong paggakos sa akong bana. Dili na kaayo ko reklamador, ug nagpasalamat ko sa Dios sa tanan nakong panalangin nga mas pirme na kada adlaw. Sa adlaw, magserbisyo ko isip presidente sa among kongregasyon sa organisasyon sa mga babaye. Gitawag kini og Relief Society. Ang among motto mao kini “Ang gugma dili gayud mopakyas.” Isip talagsaon ug magkalahi nga pundok sa mga babaye, among giusa ang among paningkamot nga makaserbisyo sa usag usa ug sa among komunidad.