mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Joy

  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan

Mahitungod Nako

Bag-o lamang akong migradwar sa BYU sa kurso nga accounting (apan wala ko hunahunaa ang akong kaugalingon nga usa ka accountant). Nagpuyo ako sa Hawaii uban sa akong bana. Panagsa kaayong palabyon ko ang adlaw nga dili moadto sa dagat, mag-surfing man o molangoy og kadiyot. Gigamit ko ang dagat isip akong inadlaw nga sesyon sa pagpaayo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod kay ako nakakat-on pinaagi sa personal nga kasinatian nga kini ang labing maayo nga paagi sa pagpuyo og malipayong kinabuhi. Labing malipayon ako kon ako nagsunod sa akong mga tinuohan.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang imong mga talento ug mga gasa nakapanalangin sa uban?

Akong nakat-unan pinaagi sa pagtudlo sa uban mahitungod sa surfing nga atong madayeg og labaw pa ang atong mga talento kon atong ipakigbahin kini.

Sa unsa nga paagi kita makapalambo og mas dako nga kahusay sa atong mga panimalay?

Pagdula! Nagtubo ang akong pamilya nga nagtrabaho gyud og maayo apan mas nagdula og maayo. Kami adunay mga pagsuroy-suroy kutob sa mahimo, ug nagtuo ako nga ang pagbuhat sa mao mas nakapasuod kanamo. Sa mga panahon nga kami magdungan og dula, nakat-unan namo ang daghang bililhong mga leksyon mahitungod sa among mga kaugalingon ug sa usag usa. Kanunay nakong ampingan kadto nga mga leksyon, ug ang akong bana ug ako nagplano sa paghimo og sama uban sa among kaugalingong mga anak.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Kanunay akong naninguha sa paghimo og maayong mga ehemplo alang niadtong naglibut kanako. Nagustuhan ko usab ang pagsunod sa nakadasig nga mga ehemplo sa mga tawo nga akong nahimamat. Naghunahuna ako nga kon makahimo ako sa pagsunod niadtong mga tawo (gikan sa tanang mga relihiyon) nga naglibut kanako, mahimo kong mas maayo nga Mormon.