mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si José Luiz

  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva

Mahitungod Nako

Taga-Brazil ko, usa ka aktor, ug announcer, ug ganahan ko sa akong gibuhat. Usa ko ka Mormon. Gimahal ko ang akong pamilya!Ang akong asawa ug ang akong mga anak maoy nakapadasig nako! Ganahan ko og musika ug sine. Busa, nagtrabaho ko niini. Usa ko ka aktor kapin na sa 15 ka tuig nga nakasinati sa TV, Soap Operas, pahinumdom sa TV ug nga tag-as nga mga salida. Ako ang “publicity youngster” sa Casas Bahia [Homes of Bahia] niadtong 2006 ug 2012. DJ, announcer, ug presenter ko kapin sa 25 ka tuig nga kasinatian. Nakatrabaho ko sa pinakadako nga estayon sa radyo sa Brazil (Jovem Pan, Antena 1, Transamerica, Nova FM, Energia 57) [mga pangalan sa mga Estasyunan sa radyo ug TV]. Usa ko ka voice aktor, ug aktor sa dubbing sa mga salida, ug nagkalain-laing mga serye. Apil ko sa Brazilian voice alang sa mga tawo sa animated films ug mga documentary, lakip sa, Cuba Gooding Jr, Hugo Weaving, Will Ferrell, Jack Black, John Travolta, Matthey Perry, Denzel Washington, Jim Carey, Seth Rogen, ug daghan pa.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Una nakong nahibaloan Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa dihang tin-edyer pa ko, pero paglabay pa sa 10 ka tuig nga namiyembro ko. Gilangay nako ang pagpabunyag tungod kay nagtuo ko nga “pareha ra ang tanan” ug kini walay epekto nako. Apan sa kadugayan, ang kausaban nga nahitabo sa akong mga ginikanan ug igsoong babaye, ug panag-uyon ug kalinaw nga naghari sa among panimalay nakapahunahuna nako, “Tingali makaayo kon mobasa ko sa Basahon ni Mormon. Sa tinuod lang, akong “gibasa og dali” ang libro. Dili na ko makahunong sa pagbasa niini! Gibasa nako ni sa usa ka semana, ug sa tunga-tunga sa basahon, sa 3 Nephi, nakahibalo nako nga gusto nakong magpabunyag. Gikinahanglan kana nako! Natubag ang akong tanang pangutana. Wala na koy kahadlok o kahingawa sa akong hunahuna. Malinawon na ang akong kasingkasing. Nasayud ko nga ang Dios buhi ug motubag sa atong mga pag-ampo. Si Jesukristo mao ang Manluluwas sa katawhan. Siya Buhi!Si Joseph Smith mao ang Propeta sa Pagpahiuli.Iyang nakita ang Dios, nga Amahan, ug si Jesukristo, ang Anak, human mag-ampo ug mangayo og giya sa buntag sa tingpamulak niadtong 1820. Kita gigiyahan sa buhi nga mga propeta.Si Thomas S. Monson mao ang Propeta karon. Ang Basahon ni Mormon tinuod ug Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sama sa mabasa sa ngalan mao ang, “Ang Simbahan ni Jesukristo!” Mopamatuod ko niini sa pangalan ni Jesukristo, amen!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtuo ko ang pagserbisyo sa isig ka tawo maoy pinakamaayong paagi nga mahisama ni Jesukristo. Tungod sa daghang mga calling sa Simbahan diin ako nakaserbisyo, ug nagserbisyo, duna koy oportunidad nga mahimong instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa pagtandog ug pag-usab sa akong kinabuhi ug sa mga kinabuhi niadtong akong gikauban. Nindot nga mahimong kabahin sa brotherhood sa korum sa High Priest, ug maghimo sa mga butang kalabut sa kahangturan ug panagsuod sa pamilya pinaagi sa boluntaryong pagserbisyo sa Templo.