mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si John

  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen
  • John Chen

Mahitungod Nako

Usa ko ka Chinese American. Natawo ug nagtubo ko sa China ug miadto sa US alang sa graduate school 22 ka tuig nang milabay. May duha ko ka anak. Ganahan kong mobiyahe ug ang akong trabaho kanunay nga magbiyahe aron mahimo ang mga butang. Di ko ka pundo sa usa ka dapit sobra sa tulo ka bulan nga dili kabiyahe. Kon mangutana mo kinsa ko, moingon ko: Una sa tanan usa ko ka Mormon, ikaduha amahan ug bana ug ikatulo propesyunal sa usa ka organisasyon. Ganahan ko og edukasyon malingaw nga dunay mga estudyante sa kolehiyo libut nako. Nausab ko pinaagi niini nga nasud, niini nga simbahan ug misangput nga ang akong gipangbuhat ug trabaho nakaepekto sa kinabuhi sa uban.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mituo ba gayud ako nga dunay Dios? Nganong mipili man ka nga mag-Mormon? Mao ni ang mga pangutana nga balik-balik nga gipangutana kanako. Sagad nakong ingnon ang mga tawo nga mituo ko nga dunay Dios. Dunay Jesukristo. Ug dunay Espiritu Santo. Duna koy tulo ka talagsaong panalangin: Unang Panalangin mao ang akong pamilya. Dihang na-Mormon ko, mas naay gugma sa panimalay. Mas gihigugma nako ang akong asawa, ug pareho ang among mithi, ug nakasabut mi nga isip pamilya kami may kinabuhing dayon. Ikaduhang Panalangin mao ang akong anak. Kami isip ginikanan dili perpekto, apan perpekto ang dunay anak nga magtubo nga magtuon sa biblia. Ang biblia makatudlo kaniya unsay husto ug sayop. Ang akong anak sa dili pa matulog mobasa sa mga kasulatan ug moluhod sa pag-ampo. Kanunay siyang A sa pagka-estudyante sa taas nga honor. Sagad kong moingon nga milampus siya tungod sa Basahon ni Mormon. Ikatulo nga Panalangin mao ang akong kahibalo. Human namiyembro sa simbahan, mas maayo na ko nga mamulong ug mas epektibo nga lider ug sa komunikasyon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang imong mga talento ug mga gasa nakapanalangin sa uban?

Ang gugma ug ang kaandam nga moserbisyo importante sa paghimo og kalainan sa uban.

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

Ang Espiritu Santo nagtabang nako nga makaangkon og kalinaw. Naghatag ni nako og kasayon sa paghunahuna ug pagdesisyon.

Ngano/Unsaon ninyo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa inyong mga higala?

Ang kalipay masinati gumikan sa trabaho ug kinabuhi. Sagad kong motuo nga kon duna kay pamilya ug mga anak, dili ka malipay kon sila dili malipayon o dili maayo ang ilang pag-eskwela. Nakita nako nga isip ginikanan dili igo nga kita ra ang magtudlo sa atong mga anak. Akong nakita ang gahum sa relihiyon nga nagtabang sa paghulma sa mga bata sa ilang panan-awon sa kalamboan. Kon sila may pagdasig sa kaugalingon, ang ilang mga abilidad sa paghimo sa mga butang molambo, lakip ang pagtuon. Sagad nakong hisgutan ang ebanghelyo ngadto sa akong mga higala nga may kalabutan sa edukasyon sa ilang mga anak.

Sa unsang paagi nga ang pagtambong sa mga tulumanon sa Simbahan makatabang kaninyo?

Ang pagsimba matag Dominggo usa sa pinakamalipayong panahon sa semana. Nakapalig-on kini sa akong pagkatawo ug sa akong komunidad. Nakatabang ni nako nga maribyu ang akong nahimong sayop sa miaging semana ug mangandam alang sa sunod semana. Mga tawo kita, dili mga makina. Dili ta kaingon nga magpabilin ang atong pagtuo tungod kay gibunyagan ta. Kinahanglang bag-uhon nato ang atong mga panaad kada semana ug pahinumduman ang kaugalingon kon si kinsa kita. Karon, ang pagsimba makapagaan sa kadaghang gihunahuna. Bation nakong kalagsik matag Dominggo inig pauli gikan sa simbahan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Unang magtatambag ko sa sa among bishopric sa ward. Nakat-unan nako ang duha ka pinakaimportanting baruganan. Una ang pagtabang sa bishop nga makahimo og maayo, ug ikaduha ang pagpalambo sa gugma pinaagi sa pagserbisyo. Ang pagserbisyo sa bishopric usa ka panalangin sa pagkat-on og kahanas sa pagpangulo.