mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jeremy

  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick

Mahitungod Nako

Nagsugod ko’g program og mga computer sukad 13 anyos ko, ug nahibalo ko sukad nianang linghod nga pangidaron unsay akong gusto sa kinabuhi. Samtang ang mga computer naglambo og maayo, ang mga prinsipyo sa software wala kaayo mausab sulod sa 45 ka tuig. Motugtog na ko og musika mas dugay pa niana: piano, ‘cello ug accordion. Ug sa pagsugod sa digital media, naganahan ko sa pagpanglitrato. Ako ug akong asawa dunay 5 ka anak, ug ang uban nangahimo nang engineer, ang uban artist ug ang usa nurse! Ang tulo minyo na, sa pagkakaron duna na mi duha ka apo. Ang nagtubo namong henerasyon sa pamilya nakapalipay kaayo kanamo. Ako ug akong pamilya namuyo sa France sulod sa duha ka tuig, ug kadaghanan namong pamilya French ang pinulongan, ug nakapuyo sa mga nasud nga French ang pinulongan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Akong nahimamat ang Mormon nga mga misyonaryo didto sa London sa estudyante pa ko. Akong nakat-unan ang ilang mga gituohan, ug duna koy daghang espirituhanong kasinatian nga nakatabang nakong makasabut nga si Jesukristo labaw pa kay sa talagsaong magtutudlo, nga siya mihimo og makapatingala gayud nga butang kanako nga nakahimo ko sa akong pagtuo, paglaum ug gugma nga bililhon niining kinabuhia. Akong gibati ang gugma sa Dios kanako pinaagi sa Espiritu Santo. Human sa pipila ka bulan sa mainampingong paghunahuna, nakaingon ko nga nahigugma ko sa mga tawo, sa ilang kamadayagon ug makatingalang mithi sa pamilya. Gusto kong mahimong kabahin niana. Ug ingon na ako niini sukad niadto. Nagminyo ko og miyembro sab sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug gipatubo ang akong mga anak sa sama nga pagtuo kang Jesukristo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot kong mahiangay kanunay sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagbasa sa dinasig nga mga kasulatan ug sa pag-ampo. Nakatabang kini sa akong espirituhanong kahibalo nga makakita sa akong kaugalingon ug sa gamayng kalibutan sa computer nga maoy akong trabaho. Ang kinabuhi sa simbahan naghatag kanako og mga kahigayunan sa pagtabang ug pagserbisyo sa uban, ug nakatabang sab ni nako nga mabuntog ang akong mga hagit. Malipay ko nga makahatag og solusyon sa mga hagit sa mga tawo pinaagi sa pagtabang ug paggamit sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo. Gihimo Niyang posible ug bililhon ang atong pagbag-o. Sama sa kadaghanang lalaki sa simbahan ako naghupot og priesthood, makapangalagad ko sa akong pamilya, ug naghatag kini og dugang responsibilidad isip bana, amahan ug apohan.