mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jeremy Jones

  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones

Mahitungod Nako

Nagtubo ko sa Farmington, milangyaw sa habagatan sulod sa katuigan ug karon nia sa Sandy. Usahay akong bation nga ang akong asawa ug 2 ka anak mao lang ang pinakaimportante alang nako dinhi sa kalibutan!! Ganahan kaayo ko nga mag-skateboarding ug sa pamaagi niini, snowboarder ang akong panginabuhi. Ang Salt Lake City akong gimahal, panimalay ko kini, akong kinabuhi, dinhi ko magpakamatay. Ang Utah nagdasig sa akong mga ambisyon, nagdasig sa akong tinguha nga magpuyo og mas maayong kinabuhi ug mahimong mas maayong Amahan, Bana, ug tawo. Dili nako masabtan sa hingpit kon sa unsang paagi nakabaton ko og matahum nga asawa ug ingon man mga anak, pagbati kini sa akong kasingkasing ug kalag nga dili mahulagway ug lapaw kini sa tanan nakong gibati sa kinabuhi!!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nganong dili man? Akong gihigugma ang akong pamilya sa hilabihan gayud, akong tinguha ang pinakamaayo alang kanila kay sa butang nga ikahatag sa kalibutan. Ilang makat-unan ang mga butang sa Simbahan nga wala nako ikatudlo kanila. Ang ebanghelyo ni Jesukristo puno sa kamaayo ug kaanindot, kana ang pinakaimportante alang nako!! Sama sa gihapon… Nganong Dili Man?

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Magmatinuoron sa akong tinuohan, sa akong kasingkasing, sa akong mga hilig. Buhaton nako ang tanan alang sa akong asawa ug mga anak, sila ug ang ilang panginahanglan Dili nako isakripisyo bugti sa bisan unsa sa kalibutan, kini ang akong hilig ug pasalig sa kinabuhi. Kini ang akong gituohan!