mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jenny

  • Jenny Hess
  • Jenny Hess
  • Jenny Hess
  • Jenny Hess
  • Jenny Hess
  • Jenny Hess
  • Jenny Hess
  • Jenny Hess

Mahitungod Nako

Ganahan ko og kamping, lakaw, biseklita, suroy, kat-kat sa kabatoan, langoy, o dula sa gawas uban sa akong pamilya. Kon wa ko sa gawas ganahan kong magburda og panghapin. Ganahan gyud kong magburda og panghapin gamit ang art sa akong mga anak, bisan kon kini gi-drawing ba gamit ang pangmarka sa panapton o akong binurda. Tungod ani makapahulay ko kadiyot samtang gagmay pa ang mga bata.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mga Mormon ang akong ginikanan, mao nga nagtubo ko sa Simbahan. Sa akong kabatan-on daghan na kong pangutana kay di ko gustong mamiyembro sa simbahan tungod lang sa akong mga ginikanan. Gibasa nako ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon ug nag-ampo ko. Samtang milambo ang akong relasyon sa Dios akong nabatyagan nga Siya naggiya nako sa hunahuna ug mga pagbati. Naningkamot kong makabatyag sa tanang pagbati aron maila nako ang pagdumala sa Dios sa akong kinabuhi. Akong nakaplagan nga ako sab mituo sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Akong nasayran nga ang mga kasulatan pulong sa Dios ug gibati nako nga kon ako mobasa gayud niini mas maayo ang akong pagbati ug mga pagpili. Nganong karon miyembro man ko? Tungod kay pinaagi sa mga ordinansa sama sa bunyag, mihimo ko og mga pakigsaad sa Dios nga tinuoray nakong gidala. Gihimo sa Dios ang Iyang bahin diri nako ug tuyo nako ang pahimo sa akong bahin ngadto Kaniya. Akong gihigugma ang Ginoo, si Jesukristo, ug ang akong Amahang Langitnon. Nahibalo kong duna silay plano alang nako ug sa akong pamilya. Hilabihan ang akong pagbati nga si Jesus mianhi sa yuta aron magpakamatay alang nako og motuman sa Iyang bahin niana nga plano. Ang iyang sakripisyo alang nako naghimo nga ako ug akong pamilya makabalik ug makapuyo uban Kaniya ug sa tanan nakong minahal lapas sa tabil, ug tungod niana mapasalamaton gyud ko. Ngano nga Ako usa ka Mormon? Usa, tungod sa pasalamat. Usa, tungod sa gugma. Ug ang usa tungod sa kalipay ug kalinaw gumikan sa pagsunod sa akong nakat-unan nga tinuod.

Personal nga mga Istorya

Makasulti ka ba og piho nga hagit sa imong pamilya nga natabangan sa pagbuntog sa Baruganan sa Ebanghelyo?

16 ka tuig na kong minyo sa talagsaong lalaki nga gimahal gayud nako. May lima mi ka siaw nga anak nga ganahan namong ikadula. Babaye ang kamagulangan, gisundan sa sipat ka upat nga lalaki. Daghan mi’g panahon nga malingaw ug nalipay gayud sa among panag-uban. Niadtong Enero 1, 2008, nagbakasyon mi dihang ang among kwatro anyos nga anak, si Russell, namatay sa aksidente sa pagpadailos. Di mi katuo. Nakalitan mi. Wa mi kahibalo sa among gibati. Sa usa ka minuto nagplano ming mamauli, ug diha dayon nagplano mi unsaon ang haya. Dihang si Kirk ug ako didto sa emergency room nanamilit sa among anak, among nabatyagan ang makapahupay nga presensya sa atong Langitnong Amahan. Bisan og subo mi kaayo, lig-on ang among pagbati nga kini kabahin sa plano sa atong Langitnong Amahan alang sa among pamilya. Lisud kaayong ihulagway ang labihang kasakit nga among gibati samtang nakasiguro sa gugma sa Langitnong Amahan ngari kanamo. Among gibati ang Iyang pagpangga ug kahingawa sa huyang namong mga pagbati. Sama nga Iya ming gigakos ug mibakho uban kanamo. Sagrado kadto nga panahon alang namo samtang gitugyan namo ang gamayng bata sa Iyang mga Kamot. Daghan ko og maayo ug dili maayong panghitabo sukad nadto. Sa tinuoray, mas daghan ang dili maayo kay sa maayo. Hilabihan kalisud alang nako ang pagpakabuhi human sa iyang pagkamatay. Nag-antus ko sa depresyon nga wala pa sukad nako masinati. May daghang adlaw nga di ko ganahang mobangon, ug daghang adlaw misurender ko og dili mogawas. Samtang gipasalamatan nako ang mga doktor sa ilang paningkamot sa pagluwas sa akong anak, ang kasinatian nga nagtan-aw sa akong anak nga namatay miresulta sa akong pagka-post traumatic stress disorder. Usahay mokalit ko og kahadlok, dugang nga kabalaka, problema sa pagkatulog, ug problema sa pagpadayon sa kinabuhi. Lisud ang pagkahimong maayo nga mama sa mga bata, apan akong gihimo ang tanan. Atol sa unang subo kaayo nga tuig, kasagaran kinasingkasing kong makigsulti sa akong Langitnong Amahan. May mga higayon nga pahibaloon nako Siyang nasuko ko Niya, ug natingala ko nga ang Iyang gugma gihapon akong gibati. Gisultihan nako Siya kon unsa ko kasubo, kamingaw ni Russell. Gisultihan nako ang Langitnong Amahan unsa ni kasakit, ug kalisud sa pagpahiyom. Dayon mihunong ko ug naminaw. Natingala ko sa pagpangga ug sa Iyang kabalaka nga akong gibati gikan Niya. Nakabaton ko og mas dakong panabut sa kasakit nga gibati sa Manluluwas didto sa Tanaman sa Getsemani. Akong nasabtan, bisan lang sa pinakagamayng porsyon, sa kasubo sa Langitnong Amahan dihang nakita Niya ang Iyang Anak nga himatyon ibabaw sa krus. Ug dayon napuno ko sa gugma sa akong Langitnong Amahan ug sa akong Manluluwas, nga si Jesukristo alang natong tanan aron makalatas sa tanan niadtong hilabihan nga kasakit ug pag-antus aron maabli ang dalan kanato sa pagpuyo og balik uban kanila. Nadasig ko pagbasa og usab sa kasulatan. May bag-ong nakat-unan gikan sa nasayran nang mga istorya, mitandog sa akong kasingkasing. Mga ideya nga wala nako mahunahunai akong nasabtan ug nagtudlo nako og talagsaong mga butang. Sa Isaias 61:1, misaad ang Ginoo nga moanhi Siya sa “pagbugkos sa mga dugmok og kasingkasing.” ug sa Isaias 61:3, Siya misaad kanato og “purongpurong nga bulak puli sa abo” ug “lana sa kalipay.” Pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa akong relasyon sa Langitnong Amahan, nabugkusan ko, nahatagan niana nga katahum, ug nalipay pag-usab.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong pamilya ug ako mapasaligon kaayo sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Manimba mi kada Dominggo, ug moserbisyo kon kami gikinahanglan. Ako ang mag-piano sa among grupo sa kababayen-an, ug ako ang lider sa among “activity day girls” sa nag-edad og 8-11 anyos. Magkita mi kada duha sa semana ug may kalihokang makalingaw nga magtudlo sa batang mga babaye og bag-ong kahanas ug tabangan silang makabaton og mithi sa inadlaw nilang pagpakabuhi. Naningkamot sab kong makaserbisyo sa komunidad kutob sa mahimo. Giasikaso nako ang mga bata sa ilang pag-eskwela ug matag tuig magburda ko o maggansilyo alang sa mga magtutudlo sa mga bata. Moapil ko og mga proyekto sa pagserbisyo sa akong dapit, bisan sa pagpamunit og sagbut sa baybayon, o pagpanindot sa lokal nga park. Akong nakita nga ang akong mga anak nalingaw usab sa pag-serbisyo kutob sa ilang mahimo, ug ang pag-inalagaray nakalig-on sa among pamilya. Nakakita ko og paagi sa paggamit sa akong hilig sa pagburda o paggansilyo og panghapin alang sa pagserbisyo sa uban. Pipila ka tuig ang milabay, duna koy higala nga namatyan og anak sa aksidente sa sakyanan. Nakalitan ming tanan ug nasubo alang niya ug di sigurado unsaon siya sa paghupay. Dihang naghunahuna ang akong higala kon unsaon ang mga sinina sa iyang anak, mitanyag ko nga gamiton ni sa pagburda o paggansilyo og panghapin. Nahimo kini nga mapuslanon namong duha. Among giplano ug gitrabaho ang pagburda ug ang akong higala mipaambit sa mga istorya bahin sa iyang anak ngari nako. Akong nahibaloan nga makaistorya diay ko sa uban nga nagsubo sa hilabihan, ug walay problema kon mohilak siya. Ang among pagsultihanay nakahupay sa akong higala ug nakatabang nako nga makomportable sa ingon niini nga pagsultihanay. Ang pagpangita og paagi nga makaserbisyo nakapalipay nako. Akong gikalipay kinsa ako kon akong buhaton ang ikalambo sa akong palibut. Akong gibati nga mas duol sa Manluluwas kay nagkinabuhi ko sama sa Iyang gihimo sa dinhi pa Siya sa yuta, ug nagtuo kong pinakamaayo kana nga paagi nga masunod nako ang akong gituohan.