mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jason Smyth

  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth

Mahitungod Nako

Natawo ug nagtubo ko sa Ireland. Nahibaloan nga duna koy sakit sa mata sa 9 anyos pa ko nga miubos ang akong panan-aw ngadto sa 10%. Bisan pa niini napanalanginan kong makalampus og pipila ka talagsaong butang sa kinabuhi. Nakadaog ko og mga gold medal sa 100m ug 200m sa 2008 Paralympic Games sa Beijing samtang mitala og duha ka rekord sa kalibutan. Sa Paralympic Games sa London 2012 nasubli ang akong kalampusan ug nakadaog og gold sa 100m ug 200m, mitala na usab og bag-ong rekord sa kalibutan ug nahimong pinakakusog nga Paralympic athlete sukad. Kulang lang gyud ko og 0.04s aron makadaog sa 2012 Olympics. Una to nakong pagsulay isip dautan og mata nga atleta nga makadaug sa duha ka Games sa sama ra nga Olympiad nga gipangandoy nakong makab-ot sa Rio 2016. Labaw ka importante bag-o lang ko nga nabulahan nga naminyo alang sa karon ug sa tanang kahangturan sa talagsaon nakong asawa kinsa usa ka dakong panalangin sa akong kinabuhi.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Akong nahibaloan nga ang mga pagtulun-an sa simbahan tinuod, ug ang pagsunod niini mas makapalipay nako. Pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa simbahan nagatuo ko nga kanunay kong naningkamot nga mahimong mas maayong tawo. Naghatag kini og kalipay ug kahupayan sa akong kinabuhi nga mahibalo diin ko gikan sa wala pa ko moanhi sa yuta, nganong nia ko dinhi, ug asa ko padulong kon mamatay ko. Tingali ang usa ka makahupay gayud nga nahatag kanako sa simbahan mao ang kahibalo nga ang pamilya mahangturon. Ang akong pamilya mao ang pinakaimportante sa akong kinabuhi, ug ang kahibalo nga sila akong ikabuhan bisan human ko mamatay naghatag kanako og dugang kalipay. Ang pagsunod sa mga pagtulun-an sa simbahan wala magpasabut nga ang kinabuhi kanunayng sayon, kay kitang tanan makasinati og mga kalisdanan sa kinabuhi, apan nakakat-on ko samtang mosalig ko sa atong Amahan sa Langit nga mas makasagubang ko niini. Samtang naglambo usab isip usa ka tawo. Ug pinaagi lamang sa kalisdanan nga tinuoray kitang molambo. Nahibalo ko nga ang atong manluluwas si Jesukristo mianhi sa yuta ug midala sa iyang kaugalingon sa/Siya Mismo mitangtang sa akong mga sala, nagpasabut nga kon makahimo ko og sayop makapangayo ko og pasaylo gikan sa Langitnong Amahan, ug sa iyang walay kinutubang kalooy siya mopasaylo sa akong mga sayop. Ang kahibalo nga ako kanunayng mapasaylo sa sayop nakong mga binuhatan naghatag nako’g dakong kahupayan. Sa lintunganay, usa ko ka Mormon tungod kay ang pagsunod sa mga pagtulun-an sa simbahan naghatag nako og kalipay nga akong naangkon sa walay laing paagi. Nahibalo ko nga tinuod ang simbahan, akong gihigugma ang Langitnong Amahan ug Iyang anak si Jesukristo, ug mapasalamaton ko nga nahibalo sa ilang gugma kanako.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong panan-aw nakaapekto sa tanan nakong gibuhat, bisan gani sa pagsunod nako sa akong tinuohan. Ang pagpakigbahin sa ebanghelyo importante sa simbahan, kay gusto namo nga ang tanan mobati sa kalipay nga makaangkon og kahibalo sa atong Langitnong Amahan ug sa iyang plano alang sa tanan dinhi sa yuta. Wala ko makaserbisyo og tradisyunal nga LDS misyon niadtong batan-on pa tungod sa problema sa akong panan-aw. Hinoon gipanalanginan ko og talento nga midala kanako sa tibuok kalibutan nga nakapahimo nakong makahimamat og lain-laing mga tawo. Gipaningkamutan nakong magamit kini nga mga oportunidad sa pagpaambit sa pipila ka butang nga akong nahibaloan pinaagi sa mga interbyu, pagpamulong sa publiko, ug sa pagpaambit sa akong mga gituohan ngadto sa akong mahimamat. Ang kinabuhi sa usa ka atleta usa ka pagpili sa estilo sa kinabuhi, sama ra sa matang sa pagpakabuhi nga gitudlo sa simbahan. Di ko moinom og makahubog, manigarilyo, o drugas sa tanang matang. Mao kini ang pipila ka paagi sa akong pagpapakabuhi sa akong relihiyon ug panarbaho. Akong nahibaloan ug nasabtan nga ang mga pagpili nga akong gihimo matag adlaw nakapahimo nakong mas maayo karon, ug makaayo sa akong kaugmaon.