mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jason

  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter

Mahitungod Nako

Ako si Jason. Usa ka bana ug amahan sa lima ka talagsaong mga anak. Usa ko ka internasyonal nga abogado sa pamuhis ug gibiyaan ang seguridad sa akong panarbaho aron magkinaugalingon, gibalhin ang akong pamilya tabok sa nasud, ug naghimo og prankisa sa School of Rock. Ganahan ko og musika ug makita ang makapausab nga epekto niini sa usa ka bata. Ang pinakaimportanting bahin sa akong kinabuhi, ug ang bahin nga naghulagway gayud nako, mao ang akong pamilya ug relihiyon.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Bisan nagdako ko nga miyembro sa Simbahan, wala ko mobati nga tinuoray kong nakabig hangtud nahingkod ko. Usa ko ka tawo nga nagkinahanglan sa personal nakong mga kasinatian ug hunahuna aron motuo, nga migiya kanako sa tinuorayng pagdawat sa Ebanghelyo sa ulahi sa akong kinabuhi. Samtang nagkahingkod ko, mas mapasalamaton ko sa Ebanghelyo ug sa akong mga gituohan. Nagpasalamat ko sa kahibalo nga ako anak sa mapinanggaong Langitnong Amahan ug pinaagi sa atong Manluluwas makabuntog ko sa tanan nakong imperpeksyon, yutan-ong mga pagsulay, ug mga hagit. Nasayud ko nga kon padayon kong maningkamot sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo, ako ug akong pamilya magkauban sa hangtud. Ang saad sa mahangturong mga pamilya mao ang pinakadakong panalangin ug kahupayan sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Usa sa dakong panalangin sa akong pagkamiyembro sa Simbahan mao ang oportunidad nga maapil sa talagsaong komunidad sa katawhan nga pareho nako og mga gituohan. Ako ug ang akong pamilya nagbalhin-balhin og ward sulod sa kinse ka tuig dako kaayo kini nga panalangin kanamo. Akong nakita nga kon mas moserbisyo ko sa mga miyembro sa akong ward mas mapanalanginan ko. Ganahan kong magserbisyo sa Simbahan ug kasamtangan nagserbisyo ko sa ward isip magtutudlo. Sa miagi subsob ang akong pagtrabaho sa organisasyon sa kabatan-onan sa Simbahan.