mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jarem

  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye

Mahitungod Nako

Trabaho: Ako ang tigtukod ug presidente sa SymBiotechs USA, usa ka kompaniya nga tigdesinyo ug tighimo og artipisyal nga bahin sa lawas. Nagpabilin akong buhi gikan sa kanser ug naputlan og bitiis ibabaw sa tuhod. Nagdesinyo ug naghimo ako og mga produkto nga nagtugot og snowboarding, wakeboarding, skiing, rock climbing, ug ubang mga kalihokan nga sa kaniadto gihunahuna nga imposible alang sa pinutlan og bitiis. Ang labing lisud nga bahin mahitungod sa kanser alang kanako mao ang pagkawagtang sa “normal”—kanang abilidad sa pagbuhat og mga butang nga usa sa importante na nga bahin sa kinabuhi nako. Ang abilidad sa pagpuyog usab og normal nga kinabuhi mao ang akong tambal sa labing grabe nga mga bahin sa kanser. Gusto nakong hunahunaon nga kini ingon usab ka importante ngadto sa mga pasyente kinsa nagsulti kanamo nga amo silang nahatagan og balik sa ilang mga kinabuhi. Kini nga mga pasyente naglakip sa ubang nangabuhi gikan sa kanser, mga sundalo nga naangol sa panerbisyo, mga atleta nga kuyaw ang gidula kinsa nag-antus og pinutlan nga bitiis, ug uban pa sa tibuok kalibutan. Personal nga mga kalampusan: Pinaagi sa paggamit sa akong mga desinyo, ako personal nga nahimong una sa kalibutan nga pinutlan og bitiis ibabaw sa tuhod nga telemark skier, pro-rock climber, ug wakeboarder. Mas nagdasig kanako, nakatukod ako og kompaniya nga nakapanalangin og mga kinabuhi sa tibuok kalibutan! Nakahimo ako og mga butang nga posible nga ako gisultihan nga dili gayud nako mahimo isip pinutlan og bitiis, ug karon ang ubang pinutlan og bitiis sa tibuok kalibutan nakabuhat sa imposible sama kanako. Kining tanan nga mga kalampusan nahimong nindot kaayo nga mga panalangin nga dili gayud unta nako mahimo kon wala ang impluwensya sa Dios sa akong kinabuhi. Pamilya: Dili ako makabayad sa akong mga ginikanan alang sa tanan nga ilang nahatag kanako. Silang duha migahin og dili sagad nga gidugayon nga panahon kanako sa pagtudlo, pagdasig, ug sa paghigugma lamang kanako ug sa akong mga igsoon sa tibuok namong kinabuhi. Ang akong asawa mao ang labing nindot nga babaye nga akong nailhan! Nahigugma ako kaniya “sa wala pa” nako siya makita . Nagpatupi ako sa iyang higala sa dihang miabut siya aron makig-istorya. Sa segundo nga nadungog ko ang iyang tingog milukso ang akong kasingkasing ug ang sunod nga mga segundo ingon og dugay na kaayo samtang nagpaabut ako nga makita ang iyang nawong. Miadto siya sa atubangan sa akong lingkuranan sa pag-ingon og hello ug ang tanan nakong mga pagduda napanghimatud-an. Misugod ako sa pagsunod-sunod kaniya human nianang gabhiona. Kami may duha na ka nindot kaayo nga batang mga lalaki, ug may lain pa kami nga umaabut. Ang akong pamilya mao ang labing dako nga kalipay sa akong kinabuhi ug sa tinuod usa ka panalangin gikan sa langit. Umaabut: Mopadayon ako sa paghimo og mga artipisyal nga bahin sa lawas nga molugway sa mga posibilidad alang sa mga pinutlan og bitiis aron makaapil sa hingpit ug aktibo nga estilo sa kinabuhi alang sa trabaho, dula, ug kinabuhi sa pamilya. Nagtrabaho ako sa pagtukod og kompaniya nga dili lamang mohatag og mga produkto nga makahimo sa imposible nga usa ka reyalidad, kana usab makadasig sa mga hunahuna sa mga tawo sa pagtuo sa ilang kaugalingong mga kahimoan. Nagtrabaho usab ako sa pagdesinyo ug sa paghatag og mga artipisyal nga bahin sa lawas alang sa piho nga mga panginahanglan sa kabus nga mga nasud sa kalibutan samtang kami nagpalambo og bag-ong mga artipisyal nga bahin sa lawas alang sa mas modernong mga nasud. Ideya [Pilosopiya]: Ayaw gayud kaulaw sa usa ka pagdayeg o ibaliwala kini nga nagpakaaron-ingnon nga mapainubsanon. Ang bisan unsa nga pagdayeg mahitungod kanimo usa ka gasa gikan sa Dios. Sa paglimud nga ikaw takus sa pagdayeg mao ang paglimud sa mga gasa sa Dios. Dawata ang mga pagdayeg kon kini moabut, apan dayega kanunay ang Dios ug pasalamat ngadto Kaniya sa tanang mga butang.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ako usa ka LDS (Mormon) tungod kay ako nagtuo nga ang Dios nahigugma gihapon sa Iyang mga anak ug sa karon nga kalibutan, sukad masukad, kita nagkinahanglan Kaniya sa atong mga kinabuhi. Ako nahibalo nga ang usa ka Dios kinsa nagsunod kanunay og sumbanan sa pagpadayag sa Iyang mga kamatuoran ug naggiya sa Iyang mga Anak taliwala niining malisud nga kinabuhi dili mobiya kanato nga dili makakaplag sa atong agianan niini nga kinabuhi, naglaum nga makakaplag sa hustong “opinyon” sa Iyang pulong sulod sa liboan ka mga tinuohan ug mga paghubad. Nahibalo ko nga si Jesukristo mao ang akong Manluluwas ug nga Siya nagtawag og mga propeta sa atong mga panahon sama nga Siya mihimo sa biblikanhong mga panahon. Nganong dili Niya buhaton? Nagkinahanglan kita sa Iyang direkta nga paggiya karon labaw pa kay sa gikinahanglan niini nga kalibutan sukad. Nagtuo ako nga si Joseph Smith usa ka propeta sama gayud ni Moises, ug ingon man usab ang atong propeta karon nga si Thomas S. Monson. Akong nakuha kini nga mga pagtuo pinaagi sa mabinantayong pagtuon sa Basahon ni Mormon ug sa Biblia ug pinaagi sa sinserong pag-ampo ngadto sa atong Amahan sa Langit.

Personal nga mga Istorya

Ngano nga ang Mormons magmisyon?

Sa hapit na matapos ang akong misyon nakahimamat ako og usa ka babaye kinsa nagsusi sa Simbahan sulod sa siyam ka tuig. Iyang gikugihan pagtuon uban sa daghang mga relihiyon sulod niana nga panahon. Sa dihang misulti siya kanamo nga gusto siyang magpabunyag, miingon siya nga may diyutay lamang nga mga pangutana nga gusto niyang ipangutana una kanako. Ang una niyang pangutana nakapatingala kanako. “Ang imong papa mamanday ba?” nangutana siya. “Oo.” mitubag ako, naghunahuna nga kadto usa ka salikwaut nga pangutana. “Nakatrabaho ka ba sukad uban kaniya diha sa shop kaniadtong mas bata ka pa?” sunod niyang pangutana Pag-usab, gitubag nako nga ako nakatrabaho, naglibug gihapon kon ngano nga siya nangutana og mga pangutana nga murag nahibaloan niya ang mga tubag. Ang iyang sunod nga pangutana nakapahingangha kanako. “Nagsul-ob ka bag pula ug puti nga pranelang kamisin sa dihang nagtrabaho ka uban sa imong papa sa shop? Nahibalo siya nga ang pangutana nakapakurat kanako. Dul-an sa 10 ka tuig ang milabay namatay ang akong apohang lalaki. Akong gitagoan ang usa sa iyang mga kamisin aron gamiton diha sa iyang shop para sa kahoy diin ang akong papa ug ako nagtinabangay sa paghimo og modelong sakayan nga may layag sulod sa duha ka semana nga kaminag-atiman sa iyang mga yuta. Nalibug ako kon nagsusi-susi ba siya sa akong pamilya, giuwang og dakong mga dagat, ug murag nakahibalo mahitungod sa akong kagahapon. Nagtan-aw nga ako naglibug sa iyang mga gipanulti, mipadayon siya. “Kinahanglang sultihan ko ikaw nganong nangutana ako niini,” miingon siya. “Siyam ka tuig ang milabay sa dihang unang nahimamat ko ang mga misyonaryong LDS, ug nabasa ang Basahon ni Mormon, nag-ampo ako sa Dios ug nangutana Kaniya kon kinahanglan ba akong mopasakop niini nga Simbahan, Human sa akong pag-ampo mihigda ako sa hilum. Gipiyong ko ang akong mga mata ug usa ka imahe miabut sa akong hunahuna. Nakita ko ang usa ka amahan ug anak nga lalaki nga nagtrabaho sa shop sa kahoy. Bata pa ang lalaki ug nagsul-ob siyag pula ug puting pranela nga kamisin. Ako walay nadungog og bisan unsa nga tingog, apan nasanapan ako og maayong pagbati ug may pagbati nga kanang bata nga lalaki mao ang misyonaryo nga mobunyag kanako! Wala akoy ideya nga mokabat kini og siyam ka tuig, apan sa dihang una kang miabut sa akong pultahan, nasayud ako nga ikaw mao kadtong batang lalaki!” Milusong kami og dungan sa bunyaganan sa katapusan gayud nga adlaw sa akong duha ka tuig nga misyon sa England. Nagtan-aw sa ubang mga tawo nga nagsinati sa kalipay nga akong nasinati makatagbaw kaayo! Dili ako makahunahuna og laing mas maayong rason sa Pag-alagd sa Uban kay sa pagpakigbahin sa ilang kalipay ug sa mahibalo nga ang atong Manluluwas malipayon alang sa kada kalag nga gidala ngadto Kaniya sama niining buotan nga sister. Nagserbisyo kami og mga misyon tungod kay gihigugma namo ang Manluluwas nga si Jesukristo ug tungod kay gihigugma namo ang atong espirituhanong mga kaigsoonan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa dihang ako 14 anyos gi-diagnose ako nga may kanser sa bukog sa akong wala nga bitiis. Sa sunod duha ka tuig, sulod ug guwa ako sa ospital alang sa chemotherapy ug mga siyam ka operasyon nga naglakip sa pagputol sa akong bitiis. Isip aktibo nga 14 anyos, ang ang mahatagan lang nako og pagtagad niana nga panahon mao ang pagpabilin nga aktibo ug ang “pagka-normal.” Sa eskwelahan gitawag ako og upaw ug gihulga sa ubang mga bata kinsa wala mahibalo og nganong ako walay buhok. Gilikayan ako sa mga bata kinsa nagtuo nga ang kanser tingali og makatakod, ug nasinati ko ang uban pang daghan nga mga reaksyon. Kanunay akong naninguha nga magpabiling positibo, nagpahinumdom kasagaran sa akong kaugalingon nga kon ang Dios may plano alang kanako, dili ako kinahanglan nga maguol mahitungod sa bisan unsa pang mga butanga. Gimingaw ako nianang sama sa bata nga hugot nga pagtuo nga nahimong lisud kaayong huptan samtang ang kinabuhi nagkaanam og kalisud. Human sa kanser, kasagaran akong pangutana og mga butang sama sa “dili ba kadto malisud kaayo alang kanimo?” ug wala ka ba “maguol kaayo samtang giagian mo kadtong tanan?” Gihinumduman ko’g balik ang mga gabii sa higdaanan sa ospital, nasayud nga hapit na putlon ang akong bitiis ug nanghinaut lamang nga magpabiling buhi, apan wala ako makasinati bisan hain niadtong mga palas-anon sa balatian. Akong naamguhan usa ka adlaw kon ngano, samtang nagbasa ako sa Basahon ni Mormon. Nagsulti kabahin sa pag-abut ni Kristo, si propeta Alma misulat, “Ug siya magpadayon, mag-antus sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang; ug kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan” (Alma 7:11). Akong naamguhan nga ang akong yano nga pagsalig diha sa Manluluwas nakapagaan sa palas-anon sa akong sakit ug mawala diha sa Iyang Pag-ula. Wala gayud kini mosantup kanako kaniadto, nga ang walay kinutubang Pag-ula dili lamang makaluwas kanako gikan sa sala, apan usab moluwas kanako gikan sa kaguol, kawalay paglaum, balatian, ug kasakit. Sukad niana nga panahon, ako naninguha sa paghinumdom nianang yano nga baruganan ug sa paggamit sa Pag-ula ni Kristo sa kada bahin sa akong kinabuhi. Ang kada aspeto sa akong kinabuhi panalangin gikan sa Dios! Nagtuo ako nga Siya may walay katapusang mga panalangin alang kanatong tanan. Ang uban nagtakuban nga mga hagit ug daghang lisud nga ilhon isip mga panalangin, apan uban sa Iyang panabang, ug gamay lamang nga hugot nga pagtuo sa atong bahin, ang mga panalangin nga dili unta gayud nato mahunahuna maanaa alang kanato. Ingon nga si bisan kinsa ang mopakigbahin og usa ka butang nga nagpanalangin sa ilang kinabuhi og maayo, ako naninguha sa pagpakigbahin sa kalipay nga gihatag sa atong Manluluwas ngari kanako ngadto sa uban sa paglaum nga sila makakaplag sa samang kalipay ug pagluwas nga ako aduna.