mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jane

  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie
  • Jane Christie

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa central Scotland, 35 anyos ko, ug ang pinakaimportanting butang sa akong kinabuhi mao ang akong pamilya. Nabansay ko isip tigtudlo og drama sa wala pa ko mohukom nga dili na magtrabaho ug magfull-time na nga mama. Ganahan gihapon kong magtudlo, ug gahanan ko sa art ug literatura, ug ganahan kong magkat-on. Mibalik ko og eskwela karong tuiga alang sa akong degree sa English language ug literatura. Ang edukasyon importante gayud kanako. Duna koy tulo ka talagsaong anak, tanan mga lalaki, ang usa may kalisud sa pagkat-on ug may kakulangan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Akong gipili nga magpamiyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tungod kay kini nakapabati nako nga mas duol kang Jesukristo, tungod kay nakakat-on ko nga mahimong mas maayong tawo, ug tungod kay nakapalipay kini kanako. Dili miyembro sa Simbahan ang akong bana, apan kami nagkasabut nga ang pagpakabuhi ug pagpadako sa among mga anak nga magbaton og pagtuo sa Dios importante kaayo. Adunay kalinaw sa among panimalay, mas maayo ang pag-atubang namo sa mga pagsulay ug sa inadlaw nga mga kahasol sa kinabuhi, ug nasayud kami nga ang among pamilya maoy pinakadako namong prayoridad. Kana ang among nakat-unan sa simbahan, ug kana ang paagi nga among gipaningkamutan nga sundon sa among kinabuhi.

Personal nga mga Istorya

Makasulti ka ba og piho nga hagit sa imong pamilya nga natabangan sa pagbuntog sa Baruganan sa Ebanghelyo?

Isip inahan sa usa ka batang lalaki nga natawo nga may kadaot sa utok, daghan ko og mga hagit. Ang among anak wala maglambo sama sa paglambo sa ubang bata o nakakab-ot sama sa ilang nakab-ot. Dili siya makalingaw-lingaw kauban ang mga higala, usahay maglisud siya sa pagpakigsulti, ug masagmuyo siya. Sukad nga kami naaktibo sa among Simbahan sa LDS, ang akong gamayng anak mas nalingaw sa kinabuhi. Sa unang higayon sa iyang kinabuhi may mga higala siya sa eskwelahan, kinsa nahigugma ug nagpangga kaniya. Ang mga bata sa simbahan mabination kaayo ug matinabangon ug mosuporta gayud diin akong nakita nga ang akong anak maglingaw-lingaw na kauban sa bag-o niyang mga higala sa Simbahan sa mga kalihokan. Ang akong anak walay tulubagon sa mga pagpili nga iyang gihimo, ug akong nakat-unan nga tungod kay siya wala may tulubagon, ang sakripisyo nga gihimo ni Jesukristo alang kaniya nagpasabut nga siya dili kinahanglan nga bunyagan. Espesyal kaayo siya nga anak sa atong Amahan sa Langit, ug bulahan kaayo ko nga Iya kong gisaligan sa pag-atiman niining talagsaon nga bata. Nalipay kaayo ko niini nga kahibalo. Ang akong anak ganahan sa simbahan; ganahan sa mga tawo; ganahan siyang moapil og kanta sa ubang mga bata. Ug bulahan kaayo kami isip pamilya tungod kay nagsunod kami sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang among anak dili makabasa hangtud nga nagsugod mi sa pagtuon sa mga kasulatan isip pamilya matag adlaw. Pinaagi sa pagbalik-balik og sulti sa mga pulong ug sa pagsunod og litok, katingalahan, makabasa na siya nga siya ra. Dako kini nga lakang sa kalamboan alang kaniya, makalipay kanako isip iyang mama, ug usa lang kini ka ehemplo sa daghang panalangin sa pagsunod sa ebanghelyo nga among nasinati. Kaniadto lisud ang pagplano sa umaabut. Naghunahuna mi kon unsaon kaha sa among anak sa pag-atubang ang kalibutan, ug naghunahuna mi kon unsaon kaha sa pagtabang nga siya makakita og luna niini. Karon duna mi talagsaong grupo nga nagsuporta, ang akong anak sa unang higayon duna nay mga higala sa iyang kinabuhi, ug siya nagkat-on ug naglambo sa tanang panahon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa simbahan gihangyo ko nga maoy responsable sa nursery class. Matag Dominggo magbantay ko sa mga bata pinaagi sa pagpakigdula kanila, pagkanta uban kanila, ug pagtudlo kanila. Nalipay ko nga makasuporta sa mga ginikanan sa ingon niini nga paagi, ug ang pagpakig-uban sa mga bata makalingaw kaayo! Ang paborito nakong butang, mao ang akong pagsunod sa akong gituohan, ang pinakaimportanting bahin nahitabo sa kaugalingon nakong panimalay. Matag Lunes sa gabii, giawhag kami sa among Simbahan nga duna mi family home evening—usa ka gabii diin kaming pamilya magpundok ug maglingaw-lingaw. Ganahan ko niini bisan unsa ka busy ang kinabuhi, wala mi laing iskedyul bisan unsa niining gabhiona.