mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jane

  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson

Mahitungod Nako

Sama sa ubang mga babaye, nagpabilin kong aktibo sa pagdumala sa daghang aspeto sa kinabuhi! Busy ko nga mama. Ganahan sab kong magbiyahe, mag-garden, magluto ug mag-bolunter sa eskwelahan sa akong mga anak. Sa daghang katuigan, nagtrabaho ko isip journalist sa ABC News sa Los Angeles ug CBS News sa New York. Karon, nagtrabaho ko isip part-time radio host.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod kay gihigugma nako ang Ginoo nga si Jesukristo. Ug kon motuo ko Kaniya, panalanginan ko sa Balaang Espiritu sa akong kinabuhi. Ang akong simbahan nagbayaw nako, naglig-on nako ug nagdasig nako nga MAHIMONG maayo… ug sa PAGHIMO og maayo. Ang unang mga baruganan ug mga ordinansa sa Ebanghelyo yano ra: Hugot nga pagtuo, Paghinulsol, Bunyag, pagdawat sa Gasa sa Espiritu Santo. Kon mosunod ko sa mga sugo, magtinguha sa kabubut-on sa Ginoo sa akong kinabuhi, moalima sa akong pagtuo ug maghinulsol, mas molig-on ko isip usa ka tawo. Ug kon mopakigbahin ko sa personal nakong mga panalangin, malig-on ang akong pamilya ug ang tanan sa akong palibut mabayaw. Ang Ebanghelyo usa ka dako kaayong panalangin sa akong kinabuhi -- ug gibahandi ko kini.

Personal nga mga Istorya

Palihug ipasabut ang kabahin nga nahimo sa pag-ampo sa imong kinabuhi?

Kon mag-ampo ko, bation nakong mas duol ko sa Amahang Langitnon ug akong mabatyagan ang Iyang giya. Kon duna man koy nakat-unan, mao kini: Nakaila ang Dios kanato, nahigugma Siya kanato ug naghulat Siya sa pagtabang kanato. Samtang mag-ampo ko, sagad nakong makita ang akong kaugalingon nga nagdala og mga problema ug kalisdanan ngadto sa Dios. Sa akong hunahuna, tinuoray nakong itugyan ang tanan sa Iyang tiilan ug sa kamapainubsanon, mangayo ko sa Iyang tabang. Wala gyud ko Niya pakyasa. Usahay, dili dayon matubag ang akong mga pag-ampo. Apan, sa katapusan, kon magbansay ko sa akong pagtuo, bation nako ang malumo nga aghat, hunghong sa Espiritu -- ug madawat nako ang tubag nga akong gipangita. Ang pag-ampo mao ang akong suporta. Usa kini sa pinakaimportanting aspeto sa akong pagtuo. Kon mangutana kita, Siya motubag. Ako walay pagduhaduha. Usa kini ka talagsaong panalangin ug saad sa Dios sa matag usa kanato.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong pagtuo importante kaayo kanako… Sa pagkatinuod, mao kini ang importante kanako ug sa akong pamilya. Pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo nadasig ko nga mahimong mas maayo nga tawo. Ang akong bana ug ako naningkamot sa pagtudlo sa among mga anak nga magmabination, magmasinabtanon, magmanggihatagon ug magmapinanggaon. Mag-ampo kaming pamilya ug magkat-on kabahin ni Jesukristo pinaagi sa pagbasa sa kasulatan ug pag-asoy og mga istorya sa Biblia. Matag Lunes sa gabii, igahin namo among panahon uban sa pamilya, diin maghisgot mi kabahin sa pagtuo ug serbisyo, pagpalambo og maayong kinaiya ug paghimo sa lisud nga mga butang. Matag Dominggo, magtudlo ko og yano, nindot nga mga kanta sa simbahan ngadto sa mga 65 ka bata sa lokal nakong kongregasyon. Makalingaw gayud ug mapasalamaton kaayo ko sa oportunidad nga mobati sa Espiritu ug mopakigbahin sa akong pagpamatuod pinaagi sa musika.