mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jacqui Gordon-Lawrence

  • Jacqui Gordon Lawrence
  • Jacqui Gordon Lawrence
  • Jacqui Gordon Lawrence
  • Jacqui Gordon Lawrence
  • Jacqui Gordon Lawrence
  • Jacqui Gordon Lawrence
  • Jacqui Gordon Lawrence
  • Jacqui Gordon Lawrence

Mahitungod Nako

Lain-lain ang akong panarbaho. Ang una nakong trabaho usa ka artista. Daghan kog natrabahoan sa pagka-artista: sa teyatro, sa telebisyon ug sa pelikula. Lisud kadto nga trabaho, apan nalipay kaayo ko. Nahimamat nako ang daghang makalingaw nga tawo ug mihimo og daghang makalingaw nga butang. Sakop ko sa EastEnders, usa ka British nga drama, sulod sa duha ka tuig. Daghan kong angayang himoon nga desisyon dihang natapos ang akong trabaho sa EastEnders: ipadayon ba nako ang akong pag-artista, o karon lain na sab nga usa na ko ka asawa ug inahan? Nabalaka ko nga kon mopadayon ko sa pag-artista, usahay malayo ko sa akong panimalay, mobiya sa akong bana ug sa yaya nga maoy moatiman sa akong anak nga babaye. Nahimo ang desisyon: Mangita ko og trabaho nga makahigayon gihapon ko sa pag-atiman sa akong anak/mga anak. Isip hingkod nga estudyante, mikuha ko og degree sa psychology ug counselling. Atol sa akong pagtuon na-accredited ko isip representante sa usa ka police station. Nagtrabaho ko sa pamalaod sulod sa 20 ka tuig. Ang ikaduha nakong hagit mao ang pagkahimong usa ka therapist. Excited kaayo ko sa kaugmaon. Napanalanginan ko og duha ka matahum nga anak ug bana nga nahigugma ug misuporta kanamo. Malingaw mi nga mobiyahe sa Amerika ug makig-uban sa among mga kaliwat. Managlahi kaayo ang among personalidad, ug ang matag usa kanamo ganahan sa kinabuhi ug sa mga oportunidad nga kami makasuroy ug mahimong usa ka bahin niining kalibutan. Naningkamot mi nga magpabiling maayo sa usa ka kalibutan nga puno sa dili maayo. Among kinaiya nga tan-awon nga positibo ang usa ka butang kay sa negatibo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Dili gyud ako ang unang nahibalo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; kondili ang akong igsoong babaye. Siya tagasuporta ni Donny Osmond! Siya ang unang nangita sa Mormon nga relihiyon; naapil lang ko. Wala mosupak ang akong ginikanan nga mag-investigate mi og bag-ong relihiyon. Nagdako mi nga Katoliko; manimba mi kada Dominggo, ug ingon ra niana. Miadto sa among balay ang mga misyonaryo sulod sa pipila ka semana aron sa pagtudlo kanamo sa mga diskusyon. Sa katapusan nabunyagan mi. Sakop mi sa usa ka gamay nga branch. Maabi-abihon ang mga miyembro—sinugdanan kadto sa akong kinabuhi sa Simbahan. Ang akong pagkamiyembro nga tin-edyer pa wala maghatag nakog higayon nga makasinati sa talagsaon kaayong programa sa kabatan-onan. Modasig ko sa tanang batan-on sa pag-apil. Miyembro ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Usa kini ka bahin sa kinabuhi, dili lang pang-Dominggo nga relihiyon. Ang matag aspeto sa akong kinabuhi gi-impluwensyahan sa akong mga gituohan. Ang pagkamiyembro dunay daghang hagit. Niadtong mga 1970 kanunay kong pangutan-on nganong gusto kong masakop sa relihiyon nga mituo nga ang mga negro dili patas sa mga puti. Dili ko makahatag og tubag. Gibasa nako ang Biblia ug gibasa nako ang Basahon ni Mormon, ug mituo ko sa unsay gisulti niini. Anaa ra sa matag tawo ang pag-ila unsay ilang gibati bahin sa Simbahan. Dili nako ipamugos ang akong gituohan ngadto sa uban. Naningkamot kong magpakabuhi sumala sa akong mga gituohan. Usa ka adlaw nakadawat ko og tawag gikan sa usa ka higala. Nagtan-aw siya og salida sa telebisyon bahin sa kinabuhi ni Gladys Knight. Gitawagan ko niya tungod kay nahinumdom siya nga usa ko ka Mormon ug gusto nga mahibalo siya bahin sa Simbahan. Nalipay kaayo ko nga gibati niya ang kakomportable sa pagtawag kanako ug nahatagan nako siya og impormasyon aron iyang makontak ang mga misyonaryo. Pastilan, naghunahuna ko, pila diay kaha ka tawo ang nagtan-aw kanako? Gihukman kaha ko? Mohagit ko sa tanan nga makabasa niini nga dawaton ang oportunidad aron makahibalo sa inyong kaugalingon bahin sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Personal nga mga Istorya

Unsay nakatabang sa pagpalambo og kahusay sa inyong panimalay?

Ang panaghiusa diha sa panimalay importante alang sa akong bana ug kanako, kay managlahi mi og relihiyon. Hinoon, pareho mi nga ganahan sa Biblia, nga maoy pundasyon sa among gituohan. Nagtinahuray mi sa among pagpili sa pagsimba apan dunay lig-ong kombiksyon sa among tinagsa nga relihiyusong tinuohan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ganahan ko sa mga tawo, ilabi na sa kabatan-onan karon. Mahagiton sila, kuryuso ug dili mahadlok nga mangatarungan sa mga hingkod kon supak sila sa unsay gisulti. Ganahan ko sa kabatan-onan kay nakatabang sila nga mahimo kong mas maayong tawo; nakapahunahuna sila kanako sa akong isulti, sa akong pamalandungan ug buhaton. Duna koy buluhaton sa Simbahan uban sa mga kabatan-onan. Karon naa ko sa programa sa Young Women (grupo sa kabatan-onan). Kaanindot nga magtan-aw sa mga batang babaye nga molambo sa pagka batan-ong babaye. Makapahimuot gayud ang pagpaminaw kanila nga moapil sa pag-istoryahanay samtang maghisgot sila ug magsultihanay bahin sa mga kausaban sa ilang pisikal, sosyal ug espirituhanong kinabuhi. Ang programa sa kabatan-onan sagad nga magpalakip nila sa mga service project sa komunidad; nakaatiman sila og mga garden sa mga tigulang na, nakalimpyo og mga balay, nakapamunit og mga sagbut sa komunidad, nakabantay og mga bata, nakahimo og mga biscuit ug nakatabang sa bisan unsa nga angay tabangan. Dili kanunay maayo ang tanan; dunay daghang panahon nga dili sila ganahang moapil. Apan uban sa igo nga malumong pag-awhag, moapil ra sila, ug ang personal nga katagbawan nga ilang isulti inig kahuman sa proyekto makapatandog gayud. Daghan sa kabatan-onan nga akong nahimamat sa police station daw mahulagway nga masaligon, mahagiton ug walay pormal nga edukasyon. Kon mag-istoryahanay mi, akong mahibaloan nga daghan sa kabatan-onan nagkinahanglan og legal nga tambag; nagkinahanglan silang higugmaon. Daghang batan-on ang mohangyo nako nga gustong mahimong bahin sa akong pamilya. Pasabton nako sila nga estrikto ko ug duna koy mga patakaran nga gipaningkamutan nakong masunod sa akong kinabuhi. Daghan nila ang mosibug sa ilang hangyo nga motipon sa akong pamilya—ang uban padayon sa ilang tinguha nga motipon kanako. Sila nagkinahanglan nga higugmaon, sa walay kondisyon. Ganahan ko sa akong kinabuhi. Dili sayon ang mga butang; nag-atubang kog daghang hagit, apan tanan kini ‘importante nga bahin’ sa akong pagkahimo nga mas maayong tawo. Gitagad nako ang uban sama sa unsay akong gusto nga ako tagdon. Gitan-aw nako ang unsay maayo diha sa tanan nga akong nahimamat ug sa daghang sitwasyon nga akong nasugatan.