mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Irene

  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso
  • Irene Monterroso

Mahitungod Nako

Usa ko ka asawa ug inahan. Sa tanang mga tahas sa akong kinabuhi, akong gibati nga kanang duha mao ang labing importante. Ganahan ko nga mopaambit sa akong pamilya, sa akong mga igsoon, ug sa akong mga ginikanan; magkauban sa mga kalihokan sa pamilya; ug maanaa sa panimalay. Gusto ko nga masayud nga ang akong balay usa ka panimalay diin akong mabati ang gugma sa uban ug sa akong Langitnong Amahan. Ang musika usa usab ka importante nga bahin sa akong kinabuhi. Alang nako dili lamang kini usa ka propesyon; butang kini nga ganahan nakong buhaton. Gibati nako ang kabulahan nga ako makabuhat og butang nga nakahatag nako og ingon kadako nga katagbawan. Matag adlaw magpraktis ko og nindot kaayo nga musika kauban ang National Symphony Orchestra. Anaa ko sa mas dako nga kalibutan nga puno sa mga emosyon, mga istorya gikan sa nangagi, ug mga tawo nga nabuhi karon ug nabuhi sa dugay nang panahon. Karon nga mabdos ko, akong mapaambit kanang espesyal nga kalibutan sa akong anak! Mapasalamaton kaayo ko nga dunay bana nga nagsuporta nako sa tanang bahin sa akong kinabuhi. Malipayon usab ako kalabut sa espesyal nga batang babaye nga gipadala sa Ginoo ngari namo. Ganahan ko nga makakat-on uban niya, magbuhat sa sayo nga mga kalihokan nga makapadasig, magtudlo niya og violin, ug modala niya sa iyang mga leksyon sa piano. Siya nga labihan ka aktibo nga bata, tingali ang akong mabuhat mao na lang ang pagsunod sa iyang gipaspason! Kay nagpuyo ko sa usa ka nasud nga dunay matahum nga talan-awon, ako dunay dakong koneksyon ug pagtahud sa kinaiyahan. Ang pagbasa, pagbisita sa matahum nga mga dapit sa among nasud, pag-ehersisyo, ug pagpamalandong (sulod sa pipila ka minuto kutob sa akong mahimo sa labihan ka busy nakong kinabuhi) mao ang magahinan sa nahibilin nakong panahon.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang akong gituohan ug ang kinabuhi sa sulod sa Simbahan importante kaayo nako. Karon nga ako duna nay kaugalingong pamilya diin ako ang responsable, gihatagan gyud nako og bili ang kahibalo nga akong naangkon bahin sa kinabuhi dinhi sa yuta, diin ko gikan, ug asa ko padulong. Niining paagiha, ang pagbaton og mas lapad nga panglantaw sa akong katuyoan sa kinabuhi nakatabang nako nga magpadayon nga dunay maayong pagkatino nga mga prayoridad. Nakapalipay kini nako nga masayud nga ang akong pamilya, sama sa tanang pamilya, dunay potensyal nga mahimong mahangturon ug makapuyo uban sa Langitnong Amahan sa kahangturan. Mihimo kini niini nga labing importante nga butang sa akong kinabuhi. Kon ang akong pamilya dili nako makauban sa kahangturan, wala nay kwenta ang tanan – ang kasikat, kwarta, o bisan ang propesyunal nga kalampusan. Ang atong kinabuhi sa yuta kinahanglang nakatutok sa pagpalambo sa atong gugma alang sa uban. Unsa pa may mas maayong paagi sa pagsugod kay sa niadtong pinakasuod nato? Ang pagkasayud kon unsay gibuhat sa Langitnong Amahan alang nato pinaagi sa pagpakita kanato sa Iyang dakong gugma pinaagi sa Iyang Anak, si Jesukristo, naghatag kanako og tulukibong pagbati sa pagpaubos ug pasalamat. Kini usa ka gasa nga dili nako mabayaran. Ako, hinoon, naningkamot sa pagpakabuhi nga takus alang Kaniya. Nagpasalamat ko sa Iyang ebanghelyo sa akong kinabuhi ug sa tanan nga akong nakat-unan matag adlaw. Nakahatag kini nako og kahupayan nga masayud nga ako anak sa Dios ug nga ako makapaminaw sa Iyang maalamong tambag alang sa giya sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya sa among paglatas niining yutan-ong kasinatian. Gibati nako ang kabulahan nga masayud nga ako mahimong makig-istorya sa atong Amahan pinaagi sa pag-ampo. Mapasalamaton ko nga si Jesukristo akong higala, bisan kon ako ang kanunay nga mopakyas ug mopalayo Kaniya. Nasayud ko nga mapailubon Siya nako ug nga naghulat Siya nako aron makapadayon kami. Mapasalamaton ko nga Siya nakigkuyog kanako diha sa Iyang kiliran ug nga kasagaran Iya kong sapwangon sa Iyang mga bukton.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ma-Dominggo sa simbahan, ako ang magtudlo sa nursery. Ang nursery usa ka klase alang sa mga bata nga nag-edad og 18 ka bulan hangtud sa 3 anyos. Ang akong anak apil niini nga grupo. Kami dunay espesyal kaayo ug nindot nga mga leksyon. Maminaw gyud sila og maayo, nga morag nakahinumdom sila og butang nga ilang nasinati sa langit dili pa lang dugay. Malingaw gyud ko nga mobisita sa ubang kababayen-an nga among gitawag og mga sister diha sa simbahan. Talagsaon nga makita nga dunay ingon ka espesyal nga kababayen-an sa usa ka simbahan, ug kaming tanan nakakat-on og daghan gikan sa usag usa. Nakadawat ug naghatag kami og kahupayan. Ganahan ko nga moadto sa mga kalihokan sa Simbahan atol sa semana. Ang pag-adto isip pamilya nakapahinumdom nako sa dihang bata pa ko ug motambong uban sa akong mga ginikanan ug mga igsoon. Alegre kadto nga mga panahon. Moadto usab kami sa templo, nga lahi sa chapel. Sa templo mihimo kami og sagrado ug personal nga mga pakigsaad sa Dios. Mabati nako ang dugang kalinaw nianang balaang dapit. Moabut ko nga dunay daghang kabalaka ug mobiya nga nahupay. Labaw sa tanan, padayon ko nga nahinumdom kon si kinsa ko, ug nag-ampo ko alang sa inspirasyon aron akong magiyahan ang akong kinabuhi ug ang akong pamilya. Ako dunay bililhong mga handumanan gikan sa panahon nga miserbisyo ko isip temple worker sa wala pa ko manganak. Sa katapusan, ang akong kahibalo sa musika nakatabang nako nga makatampo sa Simbahan. Nakatukar ko og mga himno atol sa mga tulumanon sa Dominggo kauban sa akong igsoong babaye, nga motukar og clarinet. Naka-direct usab ko og choir nga puno sa espesyal kaayo ug mapahinungurong mga kaigsoonan. Ang manganta sa among choir dili mga propesyunal, ako dili usab propesyunal nga choir director. Maayo gyud ko nga motukar og viola, apan ang pag-direct lahi usab nga butang! Usa kini ka choir nga puno sa dalaygong mga tawo nga dunay tinguha nga ipadayag ang ilang kasingkasing ug mosimba sa Ginoo. Naningkamot gyud mi og maayo, ug kanunay ko nga nakadayeg sa resulta kon ang among choir manganta sa mga tulumanon sa simbahan. Daw ang Ginoo mitayhup sa Iyang gininhawa ug mihimo sa tanan nga nindot kaayong paminawon. Isip propesyunal nga musikero, dunay mga panahon nga dili ko makasabut niini. Isip anak sa Dios, nasayud ko nga kadto gagmay ra nga mga milagro nga nahitabo sa among kinabuhi.