mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Irene

  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso

Mahitungod Nako

Hello diha! Ako taga-Espanya, ug mibalhin ako ngadto sa Utah mga pito ka tuig ang milabay, diin akong nahimamat ang akong buotan kaayong bana, si Mike. Naminyo kami sulod sa lima ka tuig na karon, ug may nindot ug aktibo kaayong gamay nga batang lalaki. Usa ako ka mama nga nagtrabaho. Gigahin ko ang akong mga adlaw sa paghimo ug sa pagsibya sa usa ka Espanyol og sinultihan nga inadlaw nga balita ug sa pagdula ug paglingaw kada minuto nga akong gigahin uban sa akong gamay nga batang lalaki. Gusto kaayo ko og barato nga tindahan ug makapamili ko og maayo tibuok adlaw kon makahimo ko.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagdako ako diha sa Simbahan, ingon nga ang akong mga ginikanan mipasakop sa dihang dos anyos ako. Nagdako, gitudloan ako mahitungod sa usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan ug sa nindot kaayo nga plano alang sa mga pamilya, busa sa dihang 21 na ako, midesisyon ako nga magmisyon aron sa pagpakigbahin niining talagsaon nga mga butang ngadto sa tibuok kalibutan. Sa akong paminaw usa ko ka Mormon tungod kay ako nagtuo niini nga Simbahan nga nakahatag kanako ug sa akong pamilya og tumang kalipay.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtrabaho ako uban sa Young Women sa akong ward, ug kana nagpasabut nga ako malingaw og maayo uban kanila. May mga kalihokan kami kada Martes diin kami nagkat-on og lainlaing mga kahanas o maghimo kami og serbisyo sa komunidad. Nahatagan usab ako og buluhaton sa pagbisita kanunay og pipila ka mga sister gikan sa akong ward, ug kon akong buhaton makigbahin kami og mga istorya ug nagkat-on kami gikan sa usag usa—laing nindot kaayo nga calling.