mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ingrid Maldonado

  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado

Mahitungod Nako

Mapasalamaton ko sa Langitnong Amahan sa oportunidad nga mabuhi ug sa pagtuman sa akong mga damgo. Mapasalamaton sab ko sa mga gasa ug abilidad nga gihatag sa Dios kanako. Ganahan kong maningkamot sa mga tumong ug makalatas sa mga hagit sa kinabuhi. : D

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Pinaagi sa mahangturong kamatuoran sa Ebanghelyo ug mga pagtulun-an, nakakat-on ko sa mga saad sa Langitnong Amahan ug nalipay ko niini.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Giingon nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Mao nga naningkamot ko sa tanan nakong calling sa simbahan. Malipay kong moserbisyo sa akong isigkatawo kon may higayon ko. Ang nakalig-on sa akong pagtuo ug magsunod sa Ebanghelyo mao ang puasa. Nahibalo kong ang Langitnong Amahan maminaw nako. Kon mag-ampo ko Kaniya, Kanunay ko Niya nga tubagon.