mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ian Harvey

  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey

Mahitungod Nako

Usa ko ka ex Marine, Olympian, ug malipayon sa kaminyoon uban sa duha ka anak.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagatuo ako sa paghupot sa akong relihiyon. Ang ebidensya nga akong nakita nga nagsuporta niini nga tinuohan ebidensya nga labaw kaayo kay sa uban. Mapasalamaton ko nga kami makabasa sa kasulatan, mag-ampo, ug mag-angkon og mga kasinatian sa among kaugalingon aron magamit sa paghulma sa among gituohan.

Personal nga mga Istorya

Unsa nga mga panalangin ang miabut pinaagi sa imong hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Nagatuo ako sa unsay kahulugan sa Pasko sa Pagkabanhaw. Buot ipasabut, nagatuo ako nga si Jesukristo namatay ug sa ikatulong adlaw milakaw og balik sa yuta isip nabanhaw nga binuhat. Nagatuo ako nga Iyang giantus ug gipaagas ang Iyang dugo alang sa akong mga sala ug naghimong posible nga ako makahinulsol (maningkamot sa pagkorihir sa akong mga sayop). Kon buhaton ko kini, ug pinaagi sa Iyang grasya, may kahigayunan ako sa kinabuhing dayon dili lang isip indibidwal, apan isip pamilya usab. Nasayud sab ko nga ako ug ang akong mga minahal anaa sa Iyang mga kamot. Nga siya nahigugma kanako ug bisan may mahitabo nako nga dili akong kagustuhan, Ok ra. Ang tanan mamaayo ra sa katapusan pinaagi sa grasya sa Dios kon may pagtuo ug maningkamot ko. Tungod niini, ang Pasko sa Pagkabanhaw ang paborito nakong adlaw sa tuig. Kini nga kahibalo nakalipay nako sa hilabihan bisan sa mga kahimtang nga nga wala nako paabuta.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Mangita ug molihok ko kon may oportunidad sa pagtabang sa uban. Maningkamot kong makakita pinaagi sa panglantaw sa ubang tawo. Naningkamot kong makaila ug magmapasalamaton sa maayong mga butang sa kinabuhi. Mapasalamaton ko nga nakabaton og talagsaong mga higala gikan sa ubang tinuohan.