mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Henriette

  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch

Mahitungod Nako

Natawo ko sa Germany ug nagtubo sa Vienna, Austria. Ang akong mga ginikanan ganahan kaayo sa art ug musika, mao nga nakat-on ko sa pagpanghimo og violin ug ganahan kaayo niini sukad sa 20 anyos pa ko. Tungod sa pagpanghimo og violin nakaadto ko sa Italy, Germany, sa Netherlands ug New York City. Duna koy duha ka pag-umangkong lalaki nga makalingaw kaayo ug usa sab ka matahum nga pag-umangkong babaye ug ganahan nga akong ikapakita ang akong pagkatalagsaon nga iyaan… Ganahan kong maminaw sa mga concert, mag-hiking, magbisikleta sa Vienna, makig-uban sa pamilya ug mga higala, ganahan kong mag-relaks o mopagawas sa akong pilosopiya sulod sa daghang oras.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Natawo ko sa mga ginikanan kinsa, dihang nabunyagan sila, nakadayeg sa mga miyembro nga naningkamot gayud sa pagsunod sa ilang gituohan. Mao usab ang akong mga ginikanan. Ang ebanghelyo adunay dakong bahin sa among pamilya, usa kini ka reyalidad ug naghatag kanamo og labihang kalig-on. Dihang gipangutana ko ni papa kon gusto ba kong magpabunyag dihang hapit na ang akong ika-8 nga birthday nakalitan ko, kanunay nakong gibati nga nindot ang pagpabunyag ug akong gibati ang impluwensya sa Langitnong Amahan ug sa unsang paagi ang ebanghelyo miimpluwensya sa akong kinabuhi, dayag lang nga gusto kong magpabunyag. Human sa akong pagkatin-edyer uban sa daghang espirituhanong nakat-unan ug kasinatian misunod ang mahinungdanon ug lisud nga panahon - 20 anyos na ko dihang mihukom na sab ko, nga ang pagkinabuhi diha sa ebanghelyo mao ang gusto nakong kinabuhi. Mituo ako sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang ebanghelyo nakatabang nga maka-focus ko sa importanting mga butang sa kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtrabaho ko sa organisasyon sa mga bata sa akong ward. Pinaagi sa tabang sa ubang miyembro among organisahon ang mga tulumanon sa adlawng dominggo alang sa mga bata. Naningkamot mi nga makahimo og sitwasyon, diin ang mga bata makakat-on bahin sa ilang relasyon ngadto sa Dios ug sa relasyon sa Dios ngadto kanila. Ang mga bata mohimo sab og gagmayng buluhaton nga makapalambo sa ilang abilidad ug pagsalig sa kaugalingon. Naningkamot ko pagtabang sa mga bata nga mobati, nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo buhi ug anaa, ug nagbantay ug nagpangga kanila. Sa akong workshop moorganisar ko og mga concert ug mga exhibition, ang mga silingan ug mga higala makahigayon sa pagpaambit ug malingaw sa ilang mga talento sa mahigalaon ug libre ang ilang pagtan-aw. Nangandoy ko nga makahatag og kanindot ug lahi nga pagbati sa kasilinganan ingon man sa oportunidad nga ang katawhan sa akong dapit magkailhanay.