mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Helmut

  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra

Mahitungod Nako

Sa akong pagdako sa Vienna ug sa trabaho sa akong papa sa teyatro sinati na ko sa kultura ug sa art sa bata pa ko. Interesado ko kanunay sa literatura ug teyatro, sa fine arts ug maayong musika sa tanang matang. Ganahan kong magbiyahe ug ang akong trabaho usa ka maayong kombinasyon sa musika ug pagbiyahe kay tig-iskedyul ko og mga concert sa grupo sa mga nag-tour sa Austria ug kasilinganang mga nasud. Dakong katagbawan alang nako ang pagmugna og makahuluganong kasinatian sa ubang tawo. Kon may libre kong mga oras ganahan ko nga modagan ug mag-hiking – ganahan ko sa kinaiyahan ug lamiang pagkaon. Alang nako walay laing mas maayo kay sa paggahin og maayong oras kauban sa mga higala ug pamilya sa Viennese Coffeehouse o sa Heuriger. Ang pinakaimportanting bahin sa akong kinabuhi mao ang akong pamilya. Ang talagsaon nakong asawa mao ang pinakasuod nakong higala sukad sa akong pagkatin-edyer sa wa pa siya nako mahimong hinigugma. Kanunay gusto namong magkaanak, apan sulod sa panahon ingon og kini nga pangandoy dili matuman. Mao nga gibati namo ang kabulahan nga makabaton og 2 ka talagsaong anak kinsa naghatag namo og katagbawan ug kalipay sa kinabuhi.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtubo ko sa pamilya nga may lig-ong pagtuo. Natawo ang akong mama nga Mormon ug ang akong papa nagpamiyembro sa simbahan sa batan-on pa siyang estudyante sa philosophy ug theatrical science. Ang among relihiyon kanunay nga nagdala og importanting tahas sa among pamilya ug nakakat-on ko’g daghan gikan sa mga ehemplo sa akong ginikanan. Kanunay kong mibati sa impluwensya sa atong Langitnong Amahan sa akong kinabuhi ug kanunayng mituo Kaniya ug sa Iyang anak si Jesukristo. Siguradong may mga panahon sab ko nga nagduhaduha dihang tin-edyer pa apan pinaagi sa akong pagtuon sa Balaang mga Kasulatan ug regular nga pag-ampo milambo ang akong pagtuo ug nakahukom kong magmisyon sa pagtabang sa ubang tawo nga makapalambo og personal nilang relasyon sa Dios. Ang espesyal nakong mga kasinatian niadtong duha ka tuig nakapalig-on sa akong pagtuo sa ebanghelyo ni Jesukristo ingon man sa pagtahud og pasalamat sa mga tawo sa ubang gituohan. Sa akong pagtuo ang ubang pangutana dili gayud matubag, apan nahibalo ko nga kita dunay Dios ang atong mahigugmaon Mahangturong Amahan ug si Jesukristo ang atong Manunubos. Kini nga espirituhanong kasiguroan nga kanunay nakong gibati ug nasinati usa ka tinubdan sa hingpit nga kalipay, kalig-on ug kahupayan kanako sa malisud nga mga panahon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagpaningkamot nga masunod ang mga pagtulun-an ni Jesus – ilabi na sa iyang sugo sa paghigugma sa atong isigkatawo sama sa iyang paghigugma kanato. Ang akong tinuohan nagtudlo kanako nga ang tanang tawo bililhong mga anak sa Dios, bisan unsay ilang kagikan, gituohan o ubang kombiksyon ug mao nga gipaningkamutan nako ang pagrespeto ug pagsabut sa tanan. Ang Dios sa gihapon makigsulti sa mga propeta sa atong panahon kinsa nangulo sa simbahan ug naningkamot ko pagsunod sa ilang tambag. Mag-ampo ug magbasa ko kanunay sa Balaang mga Kasulatan kay makatabang kini nga maka-focus ko sa importante gayud sa kinabuhi ug magpabilin kong konektado sa akong Langitnong Amahan. Mapasalamaton ko nga pareho mi og pagtuo sa akong asawa, si Julia. Nagtinabangay mi sa pagpatubo sa among mga anak sa paagi nga sayon ra nilang matuohan ang Dios ug mobati sa iyang impluwensya. Nagtuo kami nga si Jesus wala lang motubos kanato nga indibidwal apan mihimo siya og paagi nga ang pamilya magkauban sa hangtud. Kini nga pagtuo importante kaayo kanamo ug nag-impluwensya sa among kaminyoon ug sa pamilya sa labihan gayud. Karon nagserbisyo ko isip bishop sa akong ward ug naningkamot nga makapangulo sa kongregasyon sa paagi nga gusto sa Dios kanako. Usahay usa ka hagit ang pagpangita og maayong balanse tali sa pamilya, trabaho, ug sa boluntaryo nakong panerbisyo sa simbahan, apan gibati sab nako nga ang akong pamilya ug ako napanalanginan sa hilabihan tungod sa among pagpaduol sa Ginoo.