mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Gabe

  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid

Mahitungod Nako

Kami saba, busy, ug daghang balhibo (salamat sa dako namong iro nga daghan og mangatagak nga balhibo matag adlaw!) nga pamilya nga may unom ka sakop. Isip kanhi football player sa kolehiyo, ug dayon sa NFL sulod sa 4 ka tuig… SIGI mi og balhin. 3 sa among 4 ka anak among kauban sa pagbalhin gikan sa Utah ngadto sa New York dayon sa Tennessee, ug ang katapusan sa Chicago… ug nahanas kami sa mga dula sama sa imong madulaan diha sa luggage cart sa mga pinalit, sa elevator, ug sa guroy-guroy nga bag! Nalipay mi nga sa katapusan nakat-on mi sa pagpuyo og “klaro” nga kinabuhi sa usa ka gamayng lungsod.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa akong pagtuo ang usa ka pinakaimportanting butang alang nako mao ang kanunayng pagpaningkamot nga makabaton og balanse sa akong kinabuhi. Ang pagka- Mormon nakapa-focus nako sa butang nga importante. Isip mga miyembro sa simbahan, natural lang nga mabutang kita sa mga sitwasyon diin makaalagad kita sa uban ug hikalimtan sa kadiyot ang atong kaugalingon. Nakita ko kana nga gikinahanglan gayud sa kalibutan karon. Kanunay mahimutang ka sa mga dapit nga naghatag og gibug-aton sa kantidad sa kwarta nga imong naangkon, sa sosyal nimo nga status, ug gidaghanon sa imong mga higala ug sa pagtapos sa adlaw ang bugtong butang nga importante diay mao ang unsay imong nahimo sa pagtabang sa uban. Nakasabut ug nagatuo gayud ako nga ang responsibilidad magsugod sulod sa mga bongbong sa panimalay. Usa ko ka Mormon kay padayon kong napahinumduman nga ang akong relasyon sa Langitnong Amahan, pamilya ug sa sa uban mao ang pinakaimportante, diin adto nako makita ang pagkabalanse ug tinuod nga kalipay.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ako ang unang moangkon nga di ko hingpit! Sa pagkatinuod, ang akong asawa ang unang moangkon nga di ko hingpit. Inadlaw kini nga pasalig sa pagkinabuhi nga usa ka Mormon ilabi na nga gilauman ka isip “Mormon” bisan asa ka … bisan naa ka sa dulaanan sa football, sa hulatanan og bus, o nag-abi-abi og mga kliyente sa lungsod. Ang akong tinuohan mao ang estilo sa akong pagpakabuhi. Samtang nagdula ko sa NFL, nahibalo ang mga tawo nga Mormon ko dili tungod sa timaan nga gisab-ay sa akong liog apan tungod sa akong paningkamot sa pagsunod sa mga sumbanan nga gitudlo sukad bata pa ko. Di ko mas maayo kay sa uban apan mosangput kana sa pag-istoryahanay kon dili ko moinom, manigarilyo o motambong og mga kalihokan nga gituohan nakong dili haum sa gipangtudlo kanako. Nagnegosyo ko karon ug kini nga mga baruganan sa pagtuo anaa gihapon kanako. Ang tumong mao ang pagsunod sa akong tinuohan nga maglambo matag adlaw sa tanan nakong gibuhat ug unta ikapakigbahin ko sa uban ang akong gituohan.