mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Freddy!

  • Freddy Marin
  • Freddy Marin
  • Freddy Marin
  • Freddy Marin
  • Freddy Marin

Mahitungod Nako

Usa ko ka amahan ug ma-Sabado magdula mi og mga video game, soccer, baseball ug uban pang mga dula, mao nga ganahan kaayo ko og sports. Pirme pud ming moadto sa baybayon, diin malingaw mi sa matag gutlo nga magkauban diha sa balas. Ganahan ko og musika, ilabi na gikan sa mga dekada 70, 80 ug 90. Ako dunay dakong koleksyon sa musika gikan niadtong mga panahona. Kinahanglan sa akong trabaho nga magbiyahe pirme; mao nga nahibalo ko og daghang mga kultura ug mga tawo. Nalingaw ko sa akong trabaho ug kanunay nga nagtinguha og bag-ong butang sa matag business trip nga himoon. Ganahan kong mokaon sa gawas kauban sa akong asawa ug mga higala. Kanunay ming mogahin og panahon atol sa semana kauban ang among labing suod nga mga higala. Ganahan kong magluto og pizza sa brick oven ug mag-barbecue. Kanunay ming malingaw sa among panag-uban!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nasayud ko nga ang mga baruganan nga akong nakat-unan sukad sa gamay pa ko nakatabang nako nga mahimong matang sa tawo kon unsa ko karon ug naglig-on sa pamilya diin ko nahisakop. Kini nga mga baruganan dili gayud makalimtan ug nagtugot kini nako nga makab-ot ang akong propesyunal ug espiritwal nga mga tumong. Kining mga baruganan nagtudlo nako nga mahimong ehemplo sa uban. Ang pagka-Mormon nakatabang nga akong masabtan nga ang Dios dunay plano alang nako, alang sa akong pamilya ug alang sa matag tawo niining kalibutan. Kon maningkamot ka sa pagtuman sa balaod sa Dios, Iyang himoon ang Iyang bahin ug tumanon ang Iyang mga saad tungod kay imong gisunod ang Iyang mga sugo.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang mga paagi nga natubag ang imong mga pag-ampo?

Ang akong mga pag-ampo natubag sa mga panahon sa kalisud ug sa dihang nangita ko og giya, kon mangita usab ko og kahupayan sa akong kinabuhi. Nakuha nako kining mga tubag pinaagi sa akong mga pagbati human sa pag-ampo, mga pagbati sa kalinaw, usahay kalipay, nga nagpakita nako nga akong nadawat ang tubag sa akong mga pag-ampo. Ang Dios maminaw ug motubag usab, dili buot ipasabut nga sa paagi nga atong gusto, apan sa Iyang paagi, sa labing yano ug klaro nga paagi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Akong nakat-unan nga pinaagi sa pagpuyo nga matarung makadawat ka og dagkong panalangin, sama sa daghang mga trabaho nga akong naangkon. Salamat sa akong pagtuo, daghang mga tawo ang nakakita nga ang akong mga sumbanan lahi, ug nagtugot kini nga mailhan ko ug milampus sa daghang mga buluhaton panahon sa akong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang pagserbisyo og duha ka tuig isip misyonaryo nakatabang nako nga makakat-on nga kitang tanan mga anak sa samang Dios ug nga kita pareho ra isip mga tawo. Kadto nga panahon miandam nako alang sa akong kasamtangan nga trabaho, nga nagtugot nako nga makahimamat ug makatrabaho uban sa daghang mga tawo bisan unsa pa ang ilang sosyal nga kahimtang, panagway o personal nga sitwasyon.