mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Felipe Santos

  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos

Mahitungod Nako

Batan-on kong lalaki nga ganahan moapil sa sport; ganahan mosayaw, ug moapil sa daghang mga kalihokan uban sa mga higala. Interesado ko nga maamigo ug makahimamat og mga tawo. Sa unibersidad, kanunay ning mahitabo tungod sa kadaghan sa mga tawo nga moadto. Ang pag-eskwela sa unibersidad usa ka butang nga akong gitahagan og prayoridad, tungod kay pinaagi sa pagtuon, daghan kog makat-unan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mormon ko tungod kay ang pagka-Mormon malipayon.

Personal nga mga Istorya

Unsa nga mga panalangin ang miabut pinaagi sa imong hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Pinaagi sa akong tinuohan, nakadawat ko og dakong panalangin sa akong kinabuhi, nga mao ang pagkahibalo nga ang Dios buhi ug nahigugma nako. Nadiskobrehan ni nako sa dihang akong nahibaloan nga ako dunay talagsaong matang sa kanser ug, tungod kay ako malipayon nga tawo nga walay [problema sa panglawas], lisud kaayo tungod kay wala ko magtuo nga duna koy kanser. Kini nga dayagnos nakapakugang nako. Nagtuo ko nga kini usa ka gasa nako atol sa panahon sa akong kinabuhi nga naghulat ko sa mga resulta sa eksamin. Imbis maluya, nalig-on ko pag-ayo, ug ang akong pamilya ug mga tawo nagkahiusa pag-ayo. Pinaagi sa among hugot nga pagtuo, nagtinguha mi og kalig-on nga tingali wala mahibaloi nga siya aduna. Atol nianang panahona, akong gibati ang dakong gugma ni Kristo, ug nahimo kining kabahin sa akong pagtubo. Nagtuo ko nga dunay mga butang nga gitagana alang nato nga dili nato masabtan apan sa umaabut, makahibalo kita sa tanang kahulugan, kon kita hingpit na nga makasabut, ug kita magpasalamat og dako sa Dios niini nga kasinatian.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagpuyo ko pirme sa akong tinuohan, naningkamot nga mahimong mas maayong tawo inig labay sa adlaw. Sa dihang gitawag ko nga Lider sa Young Men, naghimo mi og daghang mga kalihokan uban sa mga silingan ug sa mga tawo.