mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang hugot nga pagtuo?

Opisyal nga Tubag

Ang pagbaton og hugot nga pagtuo mao ang “molaum sa mga butang diin dili makita, nga mga tinuod” (tan-awa sa Basahon ni Mormon, Alma 32:21 ug Hebreohanon 11:1). Kada adlaw ikaw nagbuhat sa mga butang nga imong gilauman, bisan kon dili pa nimo makita ang resulta sa katapusan. Susama kini sa hugot nga pagtuo.

Hugot nga pagtuo sa Dios mas labaw pa kay sa teyoritikal nga pagtuo Kaniya. Ang pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios mao ang pagsalig Kaniya, ang pagbaton og pagsalig ug pagkaandam sa pagbuhat sa imong pagtuo Kaniya. Ang hugot nga pagtuo usa ka baruganan sa aksyon ug gahum.

Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Alma mitandi sa hugot nga pagtuo ngadto sa binhi. Kon ikaw motanom sa binhi ug moamuma niini, kon kini usa ka maayo nga binhi motubo kini ug sa katapusan mamunga (Alma 32:28-43). Sama kini sa hugot nga pagtuo. Kon ikaw masulundon sa mga sugo sa Dios, magtuon sa Iyang pulong, ug magtinguha sa pagtuo ni Kristo, ang hugot nga pagtuo motubo diha kanimo.

  • Gigamit nako ang akong hugot nga pagtuo dihang 42 na ko ug mao pay pagkat-on og unicycle. Mibako ko og maayo sa akong bisiklitang usa ray ligid, nagtuo nga matagak ko, apan misalig sa paagi nga gitudlo sa akong mga anak nga dili ko matagak kon mosikad ko og paabante. Karon, makapadagan na ko og layo! Kon buhaton ko ni, gamiton gihapon nako ang pagtuo - apan mas minus na karon nga akong nakita nga epektibo ang gitudlo sa akong mga anak. Gigamit sab nako ang pagtuo dihang 22 anyos ko ug nagtuon kabahin sa Mormon. Pagkadawat nako og tubag sa una nakong mga pag-ampo, akong gibuhat ang akong nakat-unan, “mibako ko,” migahin og katuigan ug paningkamot sa pagsunod sa Ebanghelyo. Karon, mogamit gihapon ko og pagtuo, apan mas minus na karon kay nakadawat na ko og katuigang panghimatuod nga ang Ebanghelyo tinuod. Niining duha ka sitwasyon, ang kahibalo miabut gumikan sa debosyon ug praktis. Ang pagtuo una lamang nga lakang sa pagsunod sa ebanghelyo. Daghan ang ipakita

  • Ang pagtuo mao ang pagsalig sa usa ka tawo, ug sa Ebanghelyo, mao ni ang pagsalig nga atong ibutang diha kang Jesukristo, nga mogiya nato sa pagtuo ug pagsunod Kaniya. Gibase kini kanunay sa kamatuoran. Ang pagtuo usa ka gasa nga mogiya nato ngadto sa paglaum ug gugmang putli, nga mao ang tinunay nga gugma ni Kristo. Ang pagtuo modasig nato sa paglihok, moawhag nato sa pagpuyo sumala sa mga pagtulun-an ni Kristo, naghatag kini nato og kapasidad nga magmalipayon niini nga kinabuhi ug panglantaw nga gitumong sa kahangturan. Daghan ang ipakita

  • ‘Ang hugot nga pagtuo dili ang pagbaton sa usa ka hingpit nga kasayuran sa mga butang; busa kon kamo adunay hugot nga pagtuo kamo molaum alang sa mga butang diin dili makita, diin mga tinuod’ (Alma 32:21).Usa ni sa paborito nako nga kasulatan tungod kay naghatag kini og talagsaong depinisyon sa hugot nga pagtuo. Dunay mga kasulatan nga akong nabasa sa Biblia o sa Basahon ni Mormon, ug sa tinuod, wala ko kasabut unsay gusto niining isulti ngari nako. Kinahanglan kong makig-istorya sa Langitnong Amahan ug mangayo sa Iyang tabang nga makasabut ko sa unsay gisulti. Kon ang tubag ipahibalo diri nako, kinahanglan kong maminaw pinaagi sa espirituhanon nakong mga dalunggan ug dawaton kini uban sa pagtuo nga ang gisulti tinuod. Kinahanglan kong mosalig nga ang tanang buot itudlo sa Langitnong Amahan kanako tinuod. Wala pa nako makita o mahimamat kini nga tawo sa personal—apan akong giila ang katalagsaon sa iyang mga pulong. Mokwesyon ko sa akong pagtuo, ilabi na kon magtan-aw ko sa pagpasalida sa Paglansang—dunay mga sundalo nga nagpustahanay alang sa mga saput sa Manluluwas, kang Jesukristo. Sigon sa akong nahibaloan karon, nag-ampo ko sa gihapon nga dili ako ang usa nga mipusta alang sa usa ka piraso niana nga saput. Padayon kong naningkamot sa pagpalambo sa akong pagtuo. Kini akong gibuhat pinaagi sa pagbasa sa mga kasulatan ug pagsimba ug sa pag-adto sa templo. Naningkamot ko nga matuman ang bisan unsang buluhaton nako sa Simbahan. Akong gibarugan ang mga pakigsaad nga akong gihimo dihang gibunyagan ko. Akong gibuhat ang mga pakigsaad nga gihimo sa templo uban sa kahibalo nga mag-agad kini sa akong kamatinud-anon sa ebanghelyo ni Jesukristo. Apan butang kini nga takus panglimbasugan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta