mormon.org Tibuok kalibutan

Unsaon nako pagkahibalo nga ang Mormonismo tinuod?

Opisyal nga Tubag

Ang Dios mao ang tinubdan sa tanang kamatuoran. Nahigugma siya nimo ug gustong motubag sa imong mga pangutana. Motabang Siya nimo nga makahibalo sa kamatuoran samtang ikaw sinserong magtinguha niini ug mangayo Kaniya og giya. Makahibalo ka nga ang imong nakat-unan tinuod (tan-awa sa Santiago 1:5-6; Basahon ni Mormon, Moroni 10:4-5).

  • Pag-ampo nga sinsero sa imong Langitnong Amahan. Pangutan-a Siya kon ang unsay imong nakat-unan tinuod ba.
  • Padayon sa pagtuon ug hatagi og mahunahunaon nga konsiderasyon sa unsay imong nakat-unan.
  • Paminaw sa imong kasingkasing alang sa matam-is nga mga pagbati nga inspirasyon gikan sa Espiritu Santo, kinsa mohung-hong sa kamatuoran sa imong espiritu ug hunahuna.
  • Sunda ang mga sugo sa Dios aron imong mabati ang impluwensya sa Espiritu Santo.

Mahimong makasinati ka og mga pagbati sa kalinaw, paglaum, kahupayan, kalipay samtang ikaw magbasa. Kon mao, ikaw mibati na sa Espiritu Santo nga nagsulti nimo nga kining mga butanga tinuod.

  • Sukad ko na-Mormon kapin na sa duha ka dekadang milabay, ang akong panabut sa pagka-Mormon mas milambo ug napamatud-an kanunay. Sa unsang paagi? Ang mga pagtulun-an niini tinuod ngari kanako. Ang daw magkalahi nga doktrina kanunay nga modala kanako sa sentro nga plano - nga ang Dios nahigugma ug gusto nga makakat-on ko sa paggamit sa akong kabubut-on. Ug ang paggamit sa mga baruganan sa akong kinabuhi naghatag kanako ug sa akong pamilya og dili masukod nga kalipay. Daghan ang ipakita

  • Mahibaloan nimong tinuod ang Mormon pinaagi sa paghimo sa yanong mga butang. Ang pagpakigsulti sa mga misyonaryo, o sa inyong mga higala nga Mormon maayo nga sinugdanan. Maayo silang motubag sa mga pangutana, ug sa pagpasabut. Ug, kana ilang ikahatag ninyo. Pag-angkon og kaugalingon nimong Basahon ni Mormon. Basaha kini! Hunahunaa ang imong gibasa. Imong makita nga kon basahon gayud ni nimo, mawala imong kalibug. Ang imong kasingkasing may mabatyagan. Imong mabati nga husto kini alang nimo. Ang katapusan nga angay nimong buhaton mao ang pag-ampo. Hangyoa ang Dios nga mopabati diha sa imong kasingkasing ug hunahuna kon ang Mormon tinuod ba. Motubag Siya nimo. Daghan ang ipakita

Walay Resulta