mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang Relief Society?

Opisyal nga Tubag

Ang Relief Society mao ang pinakakaraan ug pinakadako nga organisasyon sa mga babaye sa kalibutan. Ang Relief Society naestablisar niadtong 1842 alang sa mga babaye nga 18 anyos ang edad ug mas magulang pa. Ang katuyoan niini mao ang pagpalambo sa pagtuo ug personal nga pagkamatarung, paglig-on sa mga pamilya ug mga panimalay, ug pagtabang sa nanginahanglan.

  • Ang Relief Society talagsaong society sa kababayen-an sa simbahan. Daghan ang ipakita

  • Ang Relief Society importante nga bahin kon kinsa ko isip Mormon. Sa Dominggo motambong ko og miting sa simbahan diin ang mga babaye lang ang mag-uban ug magkat-on bahin ni Jesus, sa iyang ebanghelyo, ug sa plano sa Dios. Maghisgot mi unsaon nga mahimong mas maayong mga asawa, inahan ug higala. Isip babaye sa Relief Society akong gibuhat ang akong bahin sa pagtabang sa komunidad pinaagi sa pagdala og mga pagkaon sa nanginahanglan, o pagtapad sa ubang kababayen-an nga nag-inusara o nag-antus sa ubang paagi. Ganahan ko nga makapaambit sa akong mga higala sa Relief Society sa mga butang nga nahibaloan nakong makatabang nila. Ang Relief Society nakatabang nakong makasagubang sa pagkamatay sa akong inahan dihang 19 pa ko, ug pagdiborsyo dihang 28 nako. Nalipay ko nga may Relief Society dihang nabuta ang akong anak nga babaye, gipatol akong anak nga lalaki, ug ako may kanser. Ang kababayen-an sa Relief Society midasig nako nga malatas ang personal nakong mga kasub-anan ug kasakit. Wala ko kahibalo kon asa ko karon, kon wala koy mga higala nga miatiman, misuporta ug mihupay nako. Ang Relief Society mao ang tukma nga organisasyon. Mohatag mi og kahupayan sa tanan (dili lang sa kababayen-an) nga nanginahanglan. Daghan ang ipakita

  • Ang Relief Society organisasyon sa mga babaye nga magkahimamat ug matabangan ang nagkulang sa espiritwal, temporal, o sa ubang paagi. Ang kababayen-an sa Relief Society naningkamot sa pag-ugmad sa ilang mga talento, pagserbisyo sa uban, ug pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo. Anaa ang kusog nga pagbati sa pag-igsoonay, samtang ang kababayen-an sa simbahan mag-istoryahanay ug magtinabangay sa palas-anon. Daghan ang ipakita

  • Ang Relief Society mao ang tibuok kalibutan nga organisasyon alang sa kababayen-an sulod sa Simbahan sa Mormon. Kini usa sa labing dako nga mga grupo sa kababayen-an sa kalibutan! Ang pipila makagamit sa pulong “kapunongan sa kababayen-an” o “organisasyon sa kalooy” sa paghulagway sa Relief Society, ug kining duha ka hugpong sa mga pulong maingon-ingon og naghulagway unsa ang misyon sa Relief Society. Mag-uban kami kada Dominggo ug may regular nga mga kalihokan ug mga hitabo sulod sa bulan nga nagtabang kanamo sa pagpalambo sa among mga talento, pagkat-on og bag-ong kahanas, ug sa pagserbisyo sa among mga pamilya ug mga komunidad. Ang motto sa Relief Society mao ang “Ang Gugmang Putli Dili Gayud Mopakyas” nga gikan gayud sa mga pagtulun-an ni Pablo ngadto sa mga taga-Corinto diha sa Bag-ong Tugon. Akong nakita kini nga motto nga may dili mominos sa duha ka kahulugan: (1) Ang kalooy gihulagway dinhi niini nga bersikulo sa Biblia isip ang gugmang putli ni Kristo, ug nahibalo kita nga kon kita naglihok uban ang gugma ni Kristo, o nagpakita sa gugma ni Kristo pinaagi sa atong mga lihok, kita dili gayud mapakyas. (2) Ang kalooy, sa mas kalibutanong kahulugan, mahimong mapasabut isip ang paghatag og tabang niadto nga nanginahanglan, pagpalambo sa kaayohan sa publiko, o paglihok sa paghatag og kaayohan sa publiko sa kadaghanan. Nagtuo ako nga walay lihok sa tinuod nga kalooy ang dili mapuslanon. Ang Relief Society nagdala niining duha ka mga kahulugan ug nag-awhag sa mga miyembro niini sa pagbuhat og maayo—sa mubo nga pagkasulti! Naninguha kami sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus—sa pag-aktibo diha sa among mga pamilya, mga kongregasyon, ug mga komunidad sa pagpalambo sa positibo, makapabayaw, ug makadasig nga tabang ug suporta ngadto sa mga tawo nga naglibut kanato—dili lamang sa mga miyembro sa atong simbahan, apan ngadto sa tanan! Nagtuo ako nga ang kababayen-an adunay talagsaon nga mga gasa ug mga abilidad sa pag-impluwensya sa pagbati ug kahimtang sa naglibut kanila, ug nga ang Relief Society nakatabang kanako sa pagbuhat niini. Daghan ang ipakita

Walay Resulta