mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang Pulong sa Kaalam nga gihisgutan sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang atong lawas usa ka bililhon nga gasa gikan sa Dios. Sa pagtabang nga ang atong mga lawas ug ang atong mga hunahuna magmahimsog ug magmakusgan, ang Dios mihatag sa balaod sa panglawas ngadto ni Joseph Smith niadtong 1833. Kini nga balaod nailhan nga Pulong sa Kaalam (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:1-21).

Dugang sa paghatag og gibug-aton sa mga benepisyo sa ensakto nga pagkaon ug pisikal ug espiritwal nga panglawas, ang Dios namulong batok sa paggamit sa:

  • Tabako.
  • Alkohol.
  • Kape ug tsa.
  • Ilegal nga mga drugas.

Misaad ang Dios og daghang pisikal ug espirituhanong mga panalangin niadtong kinsa mosunod sa Pulong sa Kaalam. Karon, ang siyentipikanhong komunidad nagpasiugda sa samang mga baruganan nga gihatag sa mahigugmaong Dios ngadto ni Joseph Smith dul-an na sa duha ka mga siglo ang milabay.

  • Ang Pulong sa Kaalam usa ka pagpadayag gikan sa Dios nga nagtudlo unsaon sa pagpakabuhi nga himsug. Sa pag-summarize, ang pagsunod niini nga sugo nagpasabut og pasalig nga likayan ang pagpanigarilyo, ginadiling drugas, alkohol, tsa, ug kape. Daghan ang ipakita

  • Ang Pulong sa Kaalam usa ka sugo nga gihatag sa Dios pinaagi kang Joseph Smith nga nagtudlo unsaon sa pagrespeto sa atong lawas. Ang nailhan kaayo nga Pulong sa Kaalam nagdili namo sa paggamit og ginadiling drugas, tabako, ilimnon, tsa, ug kape, apan ang Pulong sa Kaalam nagtudlo sab nga kinahanglan ming mokaon og daghang prutas, utan, ug mga lugas aron mas lig-on ang among lawas, ug kon sundon nato kini nga sugo mapanalanginan ta og kaglagsik ug maayong panghunahuna. Daghan ang ipakita

  • Alang nako ang Pulong sa Kaalam usa sa pinakanindot nga tipik sa modernong pagpadayag. Niini ang Ginoo nag-ingon, “Agi og sangputanan sa mga dautan ug sa mga laraw nga anaa ug motungha diha sa mga kasingkasing sa dautan nga mga tawo sa katapusan nga mga adlaw, Ako nagpasidaan kaninyo, ug magpasidaan kaninyo, pinaagi sa paghatag nganha kaninyo niini nga pulong sa kaalam pinaagi sa pagpadayag- Matag hilba sa panahon niana, ug matag bunga sa panahon niana; kining tanan gamiton uban ang pagmatngon ug pagpasalamat. Oo, ang unod usab sa mga kahayopan ug sa mga mananap sa kahanginan, Ako, ang Ginoo, mitugot alang sa paggamit sa tawo uban sa pagpasalamat; bisan pa niana sila gamiton sa pagdaginot; Ug kini makapahimuot ngari kanako nga sila dili gayud gamiton, gawas lamang sa mga panahon sa tingtugnaw, o sa tugnaw o sa tinggutom. Ang tanan nga mga lugas gitugutan alang sa paggamit sa tawo ug sa mga kahayopan, nga mahimo nga sangkap sa kinabuhi, dili lamang alang sa tawo apan alang sa mga kahayopan sa umahan, ug sa mga langgam sa langit, ug sa tanan nga mga ihalas nga mga mananap nga nagdagan o nagkamang sa yuta; Ug niini ang Dios nagbuhat alang sa paggamit sa tawo sa mga panahon sa kagutom ug naghingapin nga kagutom lamang.” D&P 89:4, D&P 89:11-15. Daghan ang ipakita

  • Maayo gyud ni nga tambag sa maayong panglawas. Daghan ang ipakita

  • Isip doktor nga nag-specialize sa nutrisyon ug diabetes, mituo ko nga katungdanan nako ang pagpamatuod, gikan sa akong kasingkasing ug hunahuna, nga ang Pulong sa Kaalam sugo nga gihatag sa Dios kang Joseph Smith, ang propeta sa Pagpahiuli. Daghang moingon, “Maayo kana nga tambag para sa himsog nga kinabuhi,” apan moingon ko, “Dili! Mas labaw pa niana: tiunay kining pagpadayag gikan sa kalangitan!! Tiunay kini nga kaalam gikan sa Dios, atol sa panahon (sa ika-19 nga Siglo) sa dihang ang kaalam sa tawo limitado kaayo nga walay usa nga makahuna huna –sama pananglit– nga ang pagkaon og sobra sa karne imbis protina sa utanon (sama sa, mani), ug pagpanabako, mosangput–sa uban pang mga hinungdan– sa 2/3 sa tibuok kalibutan nga mga sakit ug mga kamatayon!!! Sama sa mga sakit sa kasingkasing ug kanser!!! Ug sama niini, sa akong nahimo isip doktor sa 27 ka tuig na, makita nako ang kabalaan niini nga sugo nga nadawat ni Propeta Joseph Smith, ug makita ang kinabuhi sa mga tawo nga nausab kinsa miadto para mangayo og medikal nga tambag, basi sa hiniusang kahibalo nga akong naangkon; mobati ko ug kalipay sa panahon kon makita ang nagkausab nga kahimtang sa pasyente, sa katambukon, diabetes, o kolesterol, mahimong tawo nga puno sa kinabuhi, himsog ug malipayon. Daghan ang ipakita

  • Ang atong lawas gasa gikan saDios. Aron ang atong mga lawas ug hunahuna magmahimsog ug magmakusgan, ang Dios mihatag sa balaod sa panglawas ngadto ni Joseph Smith niadtong 1833. Kini nga balaod nailhan nga Pulong sa Kaalam ug makita sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:1-21. Kini nga seksyon naghisgot ug nagpasabut sa maayong nutrisyon, pisikal ug espirituhanong panglawas. Usab, ang Dios nagsulti batok sa paggamit sa alkohol, kape ug tsa, ug sa ilegal nga mga drugas. Ang Ginoo nagsaad og mga panalangin sa pisikal ug espiritwal ngadto niadtong kinsa nagsunod sa pulong sa kaalam. Karon, ang siyentipikanhong komunidad nagpasiugda sa samang mga baruganan nga gihatag sa atong Langitnong Amahan nato dul-an na sa duha ka mga siglo ang milabay. Daghan ang ipakita

Walay Resulta