mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa nga mga panalangin ang inyong madawat gikan sa pagbasa sa Basahon ni Mormon, sa Biblia, ug sa ubang mga kasulatan?

Opisyal nga Tubag

Samtang ikaw magtuon sa mga kasulatan, mas mahiduol ka ngadto sa Dios ug mas makahimo sa pagpuyo sa matarung nga paagi. Ang pagtuon sa kasulatan makahatag nimo og kalipay, paglaum, ug pagsabut sa plano sa Dios ug sa imong dapit niana nga plano.

Si Jesukristo miimbitar nimo sa “pagbusog” diha sa Iyang mga pulong (Ang Basahon ni Mormon, 2 Nephi 32:3). Nagpasabut kini nga labaw pa sa kaswal ang pagbasa sa mga kasulatan. Nagpasabut kini sa pagtuon niini, pagpalandong niini, sa pagtandi sa mga bersikulo, sa kinasingkasing nga pagkat-on sa mga tudling, pagbahandi niini, pagkahimuot niini.

Samtang ikaw magbusog sa mga kasulatan, mainampoong mangayo sa Dios sa pagsabut, ang Espiritu Santo mopahibalo nimo nga kini tinuod (tan-awa sa Basahon ni Mormon, Moroni 10:4,5). Mahiduol ka ngadto sa Dios. Ang imong pagtuo ug gugma alang ni Jesukristo modako. Ingon man ang imong tinguha sa pagbuhat og maayo ug mahimong sama Kaniya.

  • Ang pagbasa sa basahon ni mormon sama ra sa pagbasa og personal nga sulat nga gipadala sa akong Langitnong Amahan kanako, nindot ang akong pagbati sa pagbasa niini ug ang mga pagtulun-an nakapaduol nako sa Dios ug sa iyang anak si Jesukristo. Nakatabang ni nako nga mahibalo sa kahibulungang plano sa kalipay nga ilang gihimo alang kanako pinaagi sa pagtulun-an sa mga propeta ug mga ginikanan, ug sa mga istorya sa katawhan ug sa tibuok nasud, ang pagtuon sa basahon ni mormon naghatag og kasanag sa akong panabut sa biblia sa daan ug bag-ong tugon! nga gahanahan sab nako. Daghan ang ipakita

  • Sayon kaayo nga maapil sa dagan sa kalibutanong kinabuhi ug usahay pasagdan kanang sa tinuod nagdala og mga panalangin sa kinabuhi. Kining mubo nga artikulo nakatabang kanako og dako kaayo sa akong mga prayoridad: Ang Cell Phone Batok sa Mga Kasulatan “Naghunahuna ako kon unsay mahitabo kon atong tagdon ang atong mga kasulatan sama sa atong pagtagad sa atong mga cell phone? “Unsa kaha kon atong dad-on kini kanunay sulod sa atong mga pitaka o mga bulsa? “Unsa kaha kon kita mobalik sa pagkuha kon atong nakalimtan kini? “Unsa kaha kon atong gamiton kini makadaghan sa usa ka adlaw? “Unsa kaha kon atong gahinan og usa ka oras o sobra pa sa paggamit niini kada adlaw? “Unsa kaha kon atong gamiton kini sa pagdawat og mga mensahe? “Unsa kaha kon atong tagdon kini sama nga kita dili mabuhi kon wala kini? “Unsa kaha kon atong ihatag kini ngadto sa ubang mga bata isip mga regalo? “Unsa kaha kon atong gamiton kini samtang kita nagbiyahe? “Unsa kaha kon atong gamiton kini sa panahon nga may emerhensya? “Kini usa ka butang nga makapahunahuna kanimo … hmm, bay,hain ang akong mga kasulatan?” “Dili sama sa atong mga cell phone: “Usa ka plano mohaum alang sa tanan. Walay kinutuban ang paggamit. Walay daghang bayranan. Kanunay kang adunay signal. Kini imong maggamit sa kabukiran ug sa tunnel. Kini walay bayad ug walay nakatago nga bayranan. Ug dili gayud ka mabalaka mahitungod sa imong mga kasulatan nga maputlan og signal tungod kay nabayran na ni Jesukristo ang bayranan!” [Sa karon gisabwag sa e-mail; orihinal nga giulohan og “Cell Phone vs. Bible.”] Daghan ang ipakita

Walay Resulta