mormon.org Tibuok kalibutan

Unsay pagtuo sa Mormons mahitungod sa doktrina sa grasya?

Opisyal nga Tubag

Si propeta Joseph Smith mitudlo ‘Busa kamo gihatagan og kaangayan kalabut sa hugot nga pagtuo ug mga binuhatan, pinaagi sa grasya …’ (tan-awa sa HJS Mga Taga-Roma 4:16). Ang Basahon ni Mormon nagtudlo “Kay kami nagkugi sa pagsulat, aron sa pagdasig sa among mga anak, ug usab sa among mga kaigsoonan, sa pagtuo kang Kristo, ug aron makig-uli sa Dios; kay kami nasayud nga pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa tanan nga atong mabuhat” (2 Nephi 25:23). Ang Basahon ni Mormon midugang ‘tanan natong mahimo [mao ang] paghinulsol sa atong tanang mga sala’ (Alma 24:11). Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga ginganlan og Lehi mitudlo, “Walay tawo nga makapuyo nga buhi sa atubangan sa Dios, gawas pinaagi sa maayo nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas. ” (2 Nephi 2:8)

  • Makalaum ba kita sa tanang butang kon dili pa tungod sa grasya nga gitanyag sa atong Manluluwas nga si Jesukristo? Makiangayon ang Dios - buot ipasabut nga ang Iyang mga balaod makiangayon. Mahangturon kini. Buot ipasabut nga ang Iyang koneksyon ngari kanato makiangayon kanunay, apan nagpasabut sab kini nga kitang Iyang mga anak, mosunod sa makiangayon Niyang mga balaod. Bisan unsa pa nga mga sugo o balaod, ang kaangayan dunay ganti kon sundon, apan silot usab (o sangputanan) kon supakon. Gibayaran ni Jesukristo kini nga mga kalapasan, ug Siya andam nga mobayad sa matag usa nga nakabaton o angayang makadawat niini. Kini nga grasya ihatag depende sa atong paghinulsol, sa dakong kausaban sa kasingkasing, dili na buhaton pag-usab ang nahimong sala. Mao kana ang grasya: kapasayloan (buot ipasabut: dili na mag-antus sa kaugalingon natong kasaypanan ug kamasinupakon) human sa sinsero nga paghinulsol. Pagkatalagsaon nga gasa! Daghan ang ipakita

  • Gusto sa Dios nga atong makab-ot ang kinatibuk-ang potensyal. Gipaanhi kita sa yuta nga may abilidad sa pagpili aron makat-on ta sa paggamit sa atong kabubut-on. Ang paghimo og maayo - pagpili og maayo - importante nga bahin niana nga pagkat-on. Apan kanunay kitang masayop. Ang grasya sa Dios padayong mogiya kanato. Sa laing pagkasulti, nagatuo kami nga “pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa tanan nga atong mabuhat.” - 2 Nephi 25, bersikulo 23 Daghan ang ipakita

Walay Resulta