mormon.org Tibuok kalibutan

Asa ninyo ipahinungod ang pagtubo sa Simbahan?

Opisyal nga Tubag

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, miingon “Nakita [sa mga tawo] niini nga Simbahan ang dangpanan sa kalibutan sa nag-usab-usab nga mga hiyas. Ang pamilya nagkabungkag na sa Amerika ug sa tibuok kalibutan. Among gibutangan og dako nga importansya ang pamilya. Makadani kini sa mga tawo. Ganahan sila niini. Uyon sila niini. Nagkinahanglan sila og tabang ug kami nagtanyag niana nga tabang.

“Dugang pa, naghatag kini og katuyoan sa kinabuhi.… Among tubagon ang karaan nga mga pangutana sa Diin ako gikan? Nganong ania ako dinhi? Asa man ako padulong? Kining importante nga relihiyosong mga pangutana gipangutana sa mga tawo sa tibuok kapanahunan. Hatagan namo sila og kasiguroan kinsa sila, mga anak sa Dios. Ako anak sa Dios. Kami adunay kanta nga nagsulti niana. Kami nagtuo niini. Kamatuoran kini alang namo. Ang mga tawo makakita og kahupayan. Sila makakita og kalinaw. Sila makakita og kalig-on niini.

“Ug sa organisasyon ilang makita ang panaghigalaay. Sila makakita og mga higala. Mahigalaon kaayo kami nga Simbahan. Malipayon kami nga Simbahan. Malipayon kami, malaumon nga mga tawo, ug ang uban ganahan niini.”

  • Ang pagtubo sa Simbahan ikapasikad sa pagkunsad sa Espiritu Santo sa pagpamatuod niadtong kinsa gusto nga masayud sa kamatuoran: nga si Jesus mao ang Kristo, si Joseph Smith mao ang Iyang propeta, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang tinuod nga Simbahan ni Kirsto dinhi sa yuta. Ang pagtubo sa Simbahan mao ang resulta sa paghigugmaay sa usag usa, ug kita mosunod sa sugo sa Dios sa pagpuyo sa atong kinabuhi. Ang pagtubo sa Simbahan tungod kini kay kita mituo nga ang atong pamilya magkauban sa kahangturan. Daghan ang ipakita

  • Wala koy pagduda nganong paspas ang pagtubo sa simbahan kay ang mga kamatuoran dinhi maoy tubag sa mga tawo nga matinguhang nangita og tubag. Kon ang usa ka lalaki o babaye gustong mahibalo sa kamatuoran, ug kon siya matinguhaon ug tinuoray ug mainampoon, kanunay niya kana nga makit-an dinhi. Kanunay. Tingali mao kana ang kalahian sa Mormons gikan sa ubang mga relihiyon! Daghan ang ipakita

Walay Resulta