mormon.org Tibuok kalibutan

Ang tanan bang Mormons kinahanglang moserbisyo og misyon?

Opisyal nga Tubag

Adunay lig-on kaayo nga tradisyon sa misyonaryo nga pagserbisyo sa Simbahan. Ang Manluluwas mitudlo, “Busa panglakaw kamo, ug pagsangyaw sa tanang kanasuran” (Mateo 28:19). Giisip sa mga miyembro sa Simbahan nga usa ka pribelihiyo sa pagpakita sa ilang gugma alang sa ubang tawo ug sa Ginoo pinaagi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.

Sa kasagaran ang mga misyonaryo magsugod sa pagserbisyo kon sila anaa sa 19 hangtud sa 21 anyos. Daghang retirado na nga mga senior, mga lalaki, mga babaye, ug minyo nga magtiayon moserbisyo usab og mga misyon. Ang mga misyonaryo moserbisyo gikan sa 18 ka bulan hangtud sa 2 ka tuig. Ang mga misyon boluntaryo, ug ang mga misyonaryo wala bayri alang sa ilang serbisyo. Ang mga misyonaryo gikan sa tibuok kalibutan, ug sila moserbisyo bisan asa sila tawaga sa Simbahan. Samtang nagserbisyo nga full-time nga mga misyonaryo, ang mga misyonaryo mao ang opisyal nga mga representante sa Simbahan.

  • Ang yanong tubag dili - bisan og giawhag gayud ang mga batan-ong lalaki sa edad nga 19 nga mag-full-time misyon. Samtang nagtubo ko sa Simbahan, wala ko makamisyon . Pagpili kadto nga akong gihimo pinasikad sa espirituhanon nakong paglambo nianang panahona. Ug importante kadto nga personal nga pagpili, ug nalipay ko nga mihimo niini. Daghan ko’g maayong higala ug sakop sa pamilya nga nagserbisyo og full-time nga misyon ug bulahan kong anaa sa Simbahan diin akong makita ang takus, espirituhanong andam nga mga batan-ong lalaki nga mag-misyon. Sila adunay talagsaong mga kasinatian ug sila impluwensyal nga mga misyonaryo. Apan nakasabut ang Simbahan nga kitang tanan dunay personal nga espirituhanong panaw ug dili tanang batan-ong lalaki andam nga mag-full-time misyon kon mag-19 anyos na. Usa ko niana. Nagpasalamat ko sa personal nga kagawasan ug responsibilidad nga gihatag sa Simbahan kanako sa paghimo ana nga desisyon ug magpadayon sa kaugalingon nakong dalan sa pagka-espirituhanon. Dili unta ko karon ingon niini kon wala dawata kana nga responsibilidad. Daghan ang ipakita

  • Nagatuo ko nga kita may calling gikan sa Langitnong Amahan sa pagserbisyo sa atong mga kaigsoonan. Siya mohatag sa tanang tawo og katungod sa pagpili aron pagbuhat sa iyang kabubut-on. Nahibalo kong gusto nila nga magmisyon ko ug gusto sab ko. Daghang misyonaryo miingon nako unsa kanindot ang pagserbisyo og misyon ug gusto kong mobati niana nga kalipay, akong gipasalamatan ang Langitnong Amahan sa mga misyonaryo nga mitabang nga mahatagan ko og kahupayan ug kalinaw sa akong kalag. Nagpasalamat ko kaniya sa oportunidad nga makaserbisyo, nahibalo ko nga ang Langitnong Amahan mohimo og paagi nga akong matuman ang iyang ipabuhat kanako. 1 Nephi 37 Daghan ang ipakita

Walay Resulta