mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa man ang mahimong Mormon?

Opisyal nga Tubag

Usa sa labing importante nga rason nga ania sa kalibutan mao ang “pagtagamtam og kalipay” (2 Nephi 2:25). Personal nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug pagtambong sa simbahan makatabang namo nga makasabut nga ang labing maayong paagi sa pagpangita og kalipay niini nga kinabuhi mao ang pagkahibalo sa plano sa Atong Langitnong Amahan sa kalipay, ang ebanghelyo ni Jesukristo, ug sa pagpaningkamot sa pagsunod sa “balaod” sa Dios (Mga Proverbio 29:18).

Ang mga pamilya mao ang importante nga bahin sa Plano sa Dios ug kadaghanan sa paagi sa atong pagpakabuhi nagpokus sa atong mga pamilya. Gusto namong ipaambit ang kalipay nga among natagamtaman ngadto sa tanan nga among mahimo pinaagi sa pagserbisyo, misyonaryo nga buhat, ug pagsalmot ngadto sa katilingban.

  • Isip mga miyembro sa Simbahan, ang matag usa aktibong magtinguha sa espirituhanon nilang kalamboan ug panabut pinaagi sa personal ug tiningub nga pagtuon. Inubanan sa mainampoong pagpamalandong sa mahangturong kinaiyahan ug relasyon sa Dios, kini nga pagtuon naghatag og kalinaw ug katuyoan sa mausabon nga sitwasyon sa kinabuhi. Tinuohan kini nga apil ang tanan, walay sinuwelduhan nga tig-alagad ug ang mga posisyon sa pagserbisyo ug pagpangulo mga bolunter tanan. Ang pagsalig sa usag usa nagmugna og lagsik nga komunidad, diin matubag ang tinagsa nga panginahanglan. Ang pagsunod sa doktrina ug mga sugo sa Mormon nga tinuohan makapalahi sa usa ka tawo - paglikay sa mga ilimnon, mga drugas ug mga kalihokan nga normal sa katilingban mamahimong hagit sa personal o sa pundok. Hinoon, kon sinsero ang usa ka tawo sa iyang pagsunod sa mga baruganan, ug may mapaubsanong pagtahud sa desisyon sa uban, ang magantihong kabalanse mabatyagan. Ang mga miyembro giawhag sa pagsunod sa ilang sumbanan pinaagi sa “Tinuod nga kahulugan sa balaod,” sukwahi sa “literal nga pagsabut sa balaod.” Ang mga pamilya, gilantaw nga mahangturon, gilangkuban sa managlahi nga dili minyo nga mga indibidwal, biyuda ug biyudo, single nga mga ginikanan, mga pakig-uban kansang mga anak nagkahingkod na, ug sa bag-o pang mga pamilya. Tanan kini gihatagan og dakong bili ug focus sa kinatibuk-ang kapangulohan ug sa mga auxilliary. Daghan ang ipakita

  • Dako kini nga panaad - daghang panahon ug trabaho. Apan tinubdan sab kini sa pinakaimportanting panalangin nga atong madawat. Daghan ang ipakita

  • Ang pagka-Mormon nagpasabut nga apil ka sa mga tigsuporta, mahigugmaon, may talento nga pundok sa katawhan nga nagkahiusa sa pareho nga tumong--magtinabangay nga mahimong mas maayo! Ang tumong gipasikad sa pagtuo kang Kristo, nagpakabuhi kami sa kalibutan, apan naningkamot nga kami DILI kalibutanon. Ang simbahan usa lamang ka organisasyon nga nagtinguhang molambo ang among kinaiya ug inadlaw nga pagpakabuhi. Kanunay kong matingala nga may mga kaila ko, sa bisan asang dapit sa kalibutan, kinsa dili lang motabang nako atol sa panginahanglan, apan malipay nga motabang. Ang akong Stanford Business school network talagsaon. Sakop ko sa Young President’s Organization, nga may mga sakop sa tibuok kalibutan. Apan kining labihan kanindot nga mga kaila layo ra sa kanindot ikumpara sa gugma ug suporta nga akong gibati gikan sa ubang miyembro sa simbahan. Di ko motuo nga dunay organisasyon sa kalibutan nga sama niini, ug wala koy pagduda nga ang komon nga interes sa paghimo og maayo, sa pagsunod sa Manluluwas, sa pagkahimong mas maayo matag adlaw, naggiya ngadto sa tinuod nga dili katuohan ug talagsang pagbati nga ikaw wala mag-inusara. Ug dayag lang, ang pagka-Mormon nagpasabut nga duna koy mga oportunidad nga mobati gayud sa gugma sa Manluluwas, sa pagtuo Kaniya ug sa iyang pag-ula, ug paglihok matag adlaw aron matuman ang tuyo sa Dios sa akong kinabuhi. Daghan ang ipakita

  • Daghang mga tawo nga akong nahimamat sa industriya sa mountain sports ang nagsulti kanako nga ilang gitan-aw ang bukid isip ilang relihiyon. Nagsulti sila kanako nga sila supak og “tinukod nga mga relihiyon” ug sa kasagaran naghunahuna nga kini daghan kaayong gidili. Gibati ko usab nga duol sa Dios didto sa kabukiran, apan kasagaran akong gipangutana, “Unsa ang sayop sa pagbuhat lamang sa bisan unsay makalipay kanimo?” “Nganong gikinahanglan nga adunay daghang mga balaod?” “Unsaon nimo sa pagkalipay uban niadtong tanan nga mga gidili?” Kadto sa una lisud nga mga pangutana alang kanako. Nagtuo ako nga kita kinahanglan nga magmalipayon. Bag-ohay nakong naamguhan nga ako nagsunod diay niadto nga mga tinuohan. Ako nagbuhat sa unsay naghimo kanako nga malipayon. Nahigugma ako niini nga ebanghelyo! Nagpuno kini sa akong kinabuhi og hingpit nga kalipay, naghatag kanako og kalig-on, ug nagpabarug kanako kon ako madagma. Nagpuyo ako sa paagi nga naghimo kanako nga malipayon. Ang Dios nasayud sa atong pagkatawo ug Siya nasayud og unsay modala kanato og labing kalipay. Makagahin kita sa atong tibuok nga mga kinabuhi sa pagpangita og kalipay sa atong kaugalingon nga paagi, o makalaktaw kita ngadto gayud sa tinuod nga kalipay pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa Dios ug sa Iyang mga balaod. Wala pa akoy nahimamat bisan kinsa nga mas malipayon tungod kay sila nagpuyo supak sa ebanghelyo! Ang mga balaod sa Dios nagdili lamang kanato gikan sa pagdaot sa atong mga kaugalingon ug sa uban, mahimong mga ulipon sa adiksyon, ug malinga gikan sa tinuod nga kalipay pinaagi sa pagpangita niini sa mga dapit nga dili gayud makahatag sa tinuod ug malungtaron nga kalipay. Ang pangutana dili ang “kinahanglan ba natong buhaton ang unsay makalipay kanato”? apan hinoon, “unsa ang tinuod nga kalipay ug unsa gayud ang makahimo nato nga labing malipayon?” Ako nagtuo nga ako may mga tubag niadtong duha ka pangutana ug ang duha makahupay ug makapaukyab diha dayon! Daghan ang ipakita

Walay Resulta