mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi kita makapalambo sa atong hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo?

Opisyal nga Tubag

Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Alma mitandi sa hugot nga pagtuo ngadto sa binhi. Kon ikaw motanom sa binhi ug moamuma niini, kon kini usa ka maayo nga binhi motubo kini ug sa katapusan mamunga (Alma 32:28-43). Sama kini sa hugot nga pagtuo. Kon ikaw masulundon sa mga sugo sa Dios, magtuon sa Iyang pulong, ug magtinguha sa pagtuo ni Kristo, ang hugot nga pagtuo motubo diha kanimo.

  • Tuo Kaniya. Ako nakakat-on nga ang atong Manluluwas nagsaad kanato og daghan, ug kita kinahanglan nga motuo nga Siya makatuman sa Iyang mga saad. Sa panahon nga kita nagkat-on sa pagsalig Kaniya, kita mas makabaton og dakong hugot nga pagtuo samtang atong makita ang Iyang mga saad nga natuman diha sa atong mga kinabuhi. Daghan ang ipakita

  • Mituo ko nga mapalambo ang atong pagtuo kang Kristo kon mobuhat kita sa Iyang gusto. Sayon ra kaayo!! Buhaton nato unsay sakto, ug kita malipay, may kalinaw diha dayon!! Unsa pay labaw nga gusto natong tubag? Sama sa gitudlo sa Manluluwas Mismo, “Bisan kinsa nga mohimo sa kabubut-on sa Dios mahibalo kon ang doktrina Iya ba sa Dios, o kon ako ang namulong sa akong kaugalingon. Ako si, Vivian Muñoz, nahibalo sa akong kaugalingon nga ang Ginoo DILI GAYUD mamulong sa Iyang kaugalingon!!! Siya ang Kristo, Anak sa buhi nga Dios, atong Ginoo, ug Manluluwas, ug matag higayon nga mobuhat ko sa iyang gusto ug magtinarung, magmatinud-anon, masinati nako og balik ang saad nga Iyang gihimo nato mahibalo kita kon kinsa gayud Siya!!! Ug nabati nako pag-usab nga kini tinuod!!!! Daghan ang ipakita

  • Kinabig ko sa simbahan mao nga alang nako bahin kini sa pagtuon, pag-ampo ug buhat. Nakakat-on ko nga ang kahibalo mag-una sa pagtuo busa aron makabaton og dugang pagtuo sa akong Manluluwas magkat-on ko kaniya, ug nahimo kana pinaagi sa pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo. Nalipay ko sa kutlo nga “Ang kahibalo kon gamiton mahimong gahum” mao nga dihang may dugang na kong kahibalo kinahanglan may buhaton ko niini. Sa paningkamot nga mosunod sa iyang ehemplo ug magsunod sa iyang pagtulun-an nalig-on ang akong pagtuo sa Manluluwas. Usa ka yano kaayong proseso apan epektibo, ayaw ibaliwala ang akong pulong, sulayi kini. Daghan ang ipakita

Walay Resulta