mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang mga kalihokan sa Mormons nga mga misyonaryo gigastuhan?

Opisyal nga Tubag

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw aktibong nagtudlo sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Karon mga 53,000 ka bolunter nga mga misyonaryo sa tibuok kalibutan nakigbahin sa kalipay nga ilang nakaplagan diha sa ebanghelyo. Kadaghanan nila mga batan-on, dili minyo nagserbisyo og full-time sulod sa 28 ngadto sa 24 ka bulan sa ilang kaugalingong gasto. Kini nga mga misyonaryo mopakigbahin sa mga mensahe mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula alang sa tanang mga tawo. Motudlo sila mahitungod sa importanting plano sa atong Langitnong Amahan sa kaluwasan, nga makahatag sa tanang mga tawo og oportunidad sa pagbalik ngadto Kaniya.

  • Ang among anak nagserbisyo karon og full-time nga misyon mihunong una sa kolehiyo. Sama sa kadaghanang pamilya, maghatagan mi og kwarta matag bulan sa nagserbisyo nga misyonaryo bisan asa siya nagserbisyo. Kon ang pamilya dili makagasto, ang kaubanang mga miyembro sa simbahan motabang. Daghan ang ipakita

  • Ang mga misyonaryo nagserbisyo sa ilang misyon sa kaugalingon nilang gasto. Ang pagpamatuod nila sa Ebanghelyo kinasingkasing, tinguha nila ang pagpaambit niini sa tanan. Gibiyaan ang ilang pag-college, trabaho, mga pamilya ug mga higala samtang nag-alagad sila sa Manluluwas, nga si Jesukristo sulod sa 2 ka tuig alang sa mga lalaki ug sa batan-ong mga babaye sulod sa 18 ka bulan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta