mormon.org Tibuok kalibutan

Ang Mormons Kristiyano ba?

Opisyal nga Tubag

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, (1995-2008), miingon:

“Kami mga Kristiyano sa tinuod kaayo nga pagkasulti ug anam-anam na kanang nahibaloan sa kadaghanan. Kaniadto ang mga tawo bisan asa moingon nga kami dili Kristiyano. Nakahibalo na sila nga kami, ug nga kami adunay importante kaayo ug aktibo nga relihiyon gibase sa mga pagtulun-an ni Jesukristo. Dayag lang, nga kami, modawat nga si Jesukristo ang atong Lider, atong Hari, atong Manluluwas … ang importanting tawo sa kasaysayan sa kalibutan, ang bugtong hingpit nga Tawo nga sukad nakalakaw sa kalibutan, ang buhing Anak sa buhing Dios. Siya ang atong Manluluwas ug atong Manunubos tungod sa maulaong sakripisyo miabut ang oportunidad sa kinabuhing dayon. Ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mag-ampo ug magsimba pinaagi sa pangalan ni Jesukristo. Siya ang sentro sa among hugot nga pagtuo ug ang pangulo sa among Simbahan Ang Basahon ni Mormon mao ang Lain nga Tugon ni Jesukristo ug nagsaksi sa Iyang pagkabalaan, sa Iyang kinabuhi, ug sa Iyang Pag-ula.”

  • Oo, ang mga Mormons mga Kristiyano gayud! Nagatuo kami kang Jesukristo, siya gihapon ang Jesukristo sa Biblia. Gipanganak siya sa birhen nga si Maria ug gibunyagan sa iyang ig-agaw, si Juan Bautista, si Jesukristo may 12 ka disipulo kinsa iyang gitudloan sa iyang ebanghelyo nagpakabuhi sa pagpang-ayo, pagsangyaw, paghimo og mga milagro, pagserbisyo ug paghigugma sa uban, namatay sa krus sa Getsemani tulo ka adlaw human sa iyang pagkamatay nabuhi siya pag-usab isip usa ka nabanhaw nga binuhat. Siya ang atong Ginoo, Manluluwas, ug Manunubos. Mituo kami nga ang kaluwasan moabut lang pinaagi sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Daghan ang ipakita

  • Mituo kami nga ang Biblia usa ka tugon sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo. Mituo sab kami nga ang Basahon ni Mormon lain nga tugon ni Jesukristo. Isip mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (Mormons), maghisgot kami kang Kristo, kami maghisgot, magmaya, ug magsangyaw bahin ni Kristo. Ang pundasyon sa Basahon ni Mormon ug sa Simbahan mao ang atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo. Oo, ang mga Mormons mga Kristiyano. Daghan ang ipakita

  • Kini ang pinakasayon nga tubagon. Siyempre mituo ko kang Jesukristo - Siya ang pundasyon sa tanan nakong gibuhat! Siya ang akong paglaum, pagtuo, Manunubos, ug higala. Nagpasalamat ko sa Iyang ehemplo nga naggiya nako latas sa mga pagsulay sa kinabuhi ug mga kasinatian. Kon wala ang Iyang makaluwas nga grasya, wala kitay mahimo! Daghan ang ipakita

  • Pangutan-on ko kanunay kon ang Mormons Kristiyano ba. Ang aktwal nga ngalan sa among simbahan ‘Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw Saints’. Ang pulong nga ‘Mormon’ angga nga maoy tawag namo sa dili sakop sa among tinuohan kay duna man mi Basahon ni Mormon. Ang among simbahan mao ang Simbahan ni Jesukristo. Among gisimba si Kristo isip among Manluluwas ug Manunubos. Bugtong Siya nga anak sa Dios. Among gisunod ang iyang mga sugo ug nag-ampo pinaagi sa iyang ngalan. Mga Kristiyano kaayo kami. Dili si Mormon ang among gisimba. Si Mormon propeta kaniadto sa kontinente sa Amerika sa karaang panahon. Siya ang mitingob sa tanang basahon sa tinagsa nga kasulatan ngadto sa usa ka basahon ug gitawag kini og Basahon ni Mormon. Daghan ang ipakita

  • Oo. Ang ngalan ni Jesus anaa sa ngalan sa simbahan, nga dunay ipasabut. Duna mi dugang nga basahon sa kasulatan, ang tuyo niini mao ang pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo, nga magpahibalo sab nimo og importanting butang. Sa Basahon ni Mormon, ang iyang ngalan mabasa sa matag 2.7 nga bersikulo. Tingali kini ang basahon nga naka-focus ni Kristo sa tibuok kalibutan. Dili kami malain o mahimuot kong dunay moingon nga dili mi mga Kristiyano. Kon ang ilang ipasabut, nga dili mi mouyon nila sa matag-partikular nga doktrina, husto kana. Malipay mi kon dunay mohulagway kang Kristo isip ilang Manluluwas ug maningkamot sa pagsunod kaniya. Kana ang among gipaningkamutan. Daghan ang ipakita

  • Mituo ko kang Kristo. Naningkamot kong mamahimong disipulo ni Kristo. Nabunyagan ko sa ngalan ni Kristo. Akong nahibaloan nga ang kaluwasan moabut lamang pinaagi ni Kristo. Kon dili kini “Kristiyanismo” nan ang pulong walay kahulugan. Daghan ang ipakita

  • Sigon sa akong pagsabut, ang debate kon ang Mormon Kristiyano ba o dili mag-agad sa imong pagsabut kon unsay ipasabut sa Kristiyano. Daghan sa Kristiyanong kalibutan nag-agad sa Kahulugan sa Kristiyano gikan sa Nicene Creed. Niadtong A.D. 325 si Constantino misulay sa paghiusa sa Emperyo nga Romano. Gihunahuna niya nga ang paghimo og usa ka simbahan makatabang sa paghiusa sa mga tawo, apan nakita kini nga mas lisud kay sa iyang gihunahuna. Daghang teyolikanhong lantugi, ilabi na kay nagkasungi ang pagsabut sa kinaiyanhon ni Kristo. Ang uban mibati nga si Kristo ug ang Dios duha ka managlahi nga binuhat ug ang uban mibati nga Sila usa ra ka binuhat. Si Constantino mihimo og tigom sa Nicaea diin ang mga lider sa simbahan naglantugi ug sa kadugayan nagkauyon sa hut-ong sa mga doktrina para sa bag-ong relihiyon. Ang Nicene Creed nag-ingon nga ang Dios, si Kristo, ug ang Espiritu Santo usa ra ka tawo, o Trinidad, ug dili tulo ka managlahi nga binuhat. Ang uban mipasabut nga ang Kristiyano usa ka tawo kinsa nagtuo ni Jesukristo isip anak sa Dios, ug midawat Kaniya isip Manluluwas sa kalibutan. Ang mga Mormon nagtuo kang Jesukristo isip anak sa Dios. Among gidawat si Kristo isip Manluluwas sa kalibutan. Gihigugma namo Siya ug naningkamot nga mahisama Kaniya. Naningkamot mi sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an nga naa sa Biblia ug sa ubang kasulatan pinaagi sa pagkinabuhi nga masunod kini. Ang opisyal nga ngalan sa Mormon nga Simbahan mao, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kay kami nagtuo nga kami Iyang mga sumusunod sa katapusang mga adlaw. Nagtuo mi nga si Jesukristo ug ang Dios duha ka managlahi, langitnon ug balaan, nabanhaw nga mga binuhat. Ang Espiritu Santo walay lawas nga momatuod sa kamatuoran niadtong magtinguha niini. Dili sila susama nga binuhat apan tanan susama sa kamaayo ug katuyoan. Si Jesus mao ang gipasabut usahay isip “ang Amahan” o “Dios” diha sa mga kasulatan, ug nagatuo kami nga kini usa ka titulo nga Iyang naangkon. Si Jesus mahimo nga Amahan ug Anak nga dili kinahanglan nga siya usa ka Dios sama sa akong bana nga usa ka amahan ug anak nga dili kinahanglan nga mahimong iyang amahan. Tungod kay kami wala motuo sa trinidad, daghang tawo nasayop sa pagtuo nga ang mga Mormons dili Kristiyano. Usab, kining tanan nag-agad sa depinisyon nga gamiton sa tawo alang sa pulong nga “Kristiyano.” Gikonsiderar nako ang akong kaugalingon nga Kristiyano. Gihigugma nako si Jesukristo. Nagpasalamat ko Kaniya sa pagsakripisyo sa Iyang kinabuhi alang nako. Samtang dinhi Siya sa yuta, giorganisar Niya ang Iyang Simbahan sa paagi kon unsaon kini sa pagdumala. Gitudloan Niya ang Iyang mga sumusunod unsaon sa pagpakabuhi aron makabalik Kaniya. Mao na ang Iyang tuyo-Siya miingon kanila nga Siya nag-andam og mga mansyon sa Langit alang kanila! Ug si Jesukristo naghimong posible aron kitang tanan makakat-on niining mga butanga pinaagi sa mga kasulatan, pag-ampo sa Amahan, ug pagmatuod sa Espiritu Santo. Daghan ang ipakita

Walay Resulta