mormon.org Tibuok kalibutan

Nagtuo ka ba gayud nga adunay buhi nga propeta karon sama ni Moises?

Opisyal nga Tubag

Sa kinatibuk-an sa kasaysayan, ang Dios mipili og mga propeta, sama nila ni Noe, Abraham, Moises, ug uban pa sa pagtudlo sa ebanghelyo ug paggiya sa Iyang Simbahan (Amos 3:7). Dili kini lahi karon. Nagkinahanglan kita sa giya sa Dios sa kalibutan nga usahay makalibug. Tungod kay ang Dios nahigugma sa Iyang mga anak, Siya nagpadayon sa pagpadala og buhi nga mga propeta. Si Joseph Smith (1805–44) mao ang unang propeta sa atong panahon. Si Russell M. Nelson mao ang pinili nga propeta sa Dios karon.

Sama nga ang Dios miluwas sa mga Israelite gikan sa pagkaulipon ug ngadto sa mas maayo nga dapit pinaagi sa Iyang propeta nga si Moises, gigiyahan Niya karon ang Iyang mga anak ngadto sa mas malipayon, mas malinawon nga mga kinabuhi kon sila mopili sa pagsunod sa Iyang buhi nga propeta. Imbitaron ka namo sa pagpaminaw sa mga pulong sa buhi nga mga propeta ug hunahunaa sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa kabubut-on sa Dios makahatag og benepisyo sa imong kinabuhi.

  • Nganong dili?Nganong dili na man makigsulti ang Dios sa propeta karon kon kini iyang gihimo kaniadto? Siya gihapon ang Dios kaniadto, karon, ug hangtud sa hangtud, tukma lamang alang kaniya ang paghatag usab og propeta karon. Daghan ang ipakita

  • Nalipay kaayo ko nga dunay buhing Propeta karon. Sa panahon sa biblia, dunay mga propeta sama ni Moises, Noe, ug uban pa. Nahigugma gayud ang Dios nato sama sa Iyang paghigugma sa mga tawo kaniadto mao nga nahibalo ko nga kita usab Iyang hatagan og propeta karon. Padayon ang kausaban sa kalibutan; tanan gikan sa politika ug sosyal nga mga kalihokan, ngadto sa dagan sa panahon ug sa kahimsog. Makalipay kaayo nako nga nahibalo nga ang Dios dunay gitawag nga mga propeta sa paggiya sa Iyang mga anak. Samtang nagkausab ang kalibutan, ang Ebanghelyo ni Kristo dili mausab. Oo, kitang tanan makadawat og mga tubag sa pag-ampo apan ang Propeta mao ang tigpama-ba sa Dios dinhi sa kalibutan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta