mormon.org Tibuok kalibutan

Kinsa ang misulat sa Basahon ni Mormon?

Opisyal nga Tubag

Ang Basahon ni Mormon mao ang laing saksi nga si Jesukristo buhi gayud, nga Siya gayud mao ang Anak sa Dios. Naglakip kini sa mga sinulat sa karaang mga propeta. Usa niini, si Lehi, nagpuyo sa Jerusalem sa mga 600 B.C. Ang Dios misugo ni Lehi sa pagdala og gamay nga pundok sa mga tawo ngadto sa kontinente sa Amerika. Didto nahimo silang dako nga sibilisasyon.

Ang Dios nagpadayon sa pagtawag og mga propeta niining mga tawhana. Ang Basahon ni Mormon usa ka koleksyon sa mga sinulat sa ilang mga propeta ug tigtipig sa mga rekord. Ginganlan kini sunod ni Mormon, usa sa katapusan niining karaang mga propeta.

Kini nga mga propeta nakahibalo sa plano sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak ug sa misyon ni Jesukristo. Ilang girekord nga si Kristo nagpakita, human sa Iyang Pagkabanhaw, ngadto sa mga katawhan sa Amerika, nagtudlo nila sa Iyang ebanghelyo, ug mitukod sa Iyang Simbahan diha kanila. Ang libro naglakip sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, nagmatuod sa Iyang Pag-ula ug sa Iyang gugma. Nagsuporta kini ug nagmatuod sa Biblia.

Ang Basahon ni Mormon mitapos uban sa importante nga saad nga kadtong mobasa niini ug kinasingkasing nga mag-ampo mahitungod niini makahibalo pinaagi sa Espiritu Santo nga kini tinuod (Moroni 10:4).

  • Ang pagbasa niini nga basahon sa tinuoray nakausab sa akong kinabuhi. Ang Basahon ni Mormon usa ka hut-ong sa rekord sa karaang panahon, sa mga 600BC hangtud 400AD, apan bag-o lang kining nahubad gikan sa Karaang pinulongan sa Egyptian ngadto sa Iningles sa mga tuig 1800. Sukad niadto, nahubad kini ngadto sa gatusan ka pinulongan, lakip ang Arabic, Urdu, Hindi, ug Farsi. Ang Basahon ni Mormon gisulat sa daghang karaan nga mga Propeta sa atong nailhan karon nga kontinente sa Amerika. Sobra sa dul-an sa usa ka libo ka tuig, kini nga mga rekord gipasa gikan sa henerasyon ngadto sa henerasyon ug samtang ang Biblia narekord sa Tunga-tungang Sidlakan ang Basahon ni Mormon narekord sa pikas bahin sa kalibutan, naghisgot sa samang butang nga maoy gusto sa Dios nga mahibaloan sa iyang mga anak, bahin sa kahulugan sa kinabuhi, nganong mianhi kita sa yuta ug sa importanting tahas ni Kristo. Ang hinungdan nga gitawag kini og Basahon ni Mormon, tungod sa usa ka Propeta nga ginganlan og Mormon, mihupot sa mga rekord ug mipasa niini ngadto sa iyang anak. Usa gayud kini ka rekord sa kasulatan, nga dunay samang tuyo sa Biblia, lain kini nga saksi kang Kristo. Daghan ang ipakita

Walay Resulta